Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng phương trình vi phân cấp hai

Được đăng lên bởi trungdhsphn
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1329 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Toán cao cấp 2

BÀI 3
PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP HAI TUYẾN TÍNH

1

Kiểm tra bài cũ
Giải phương trình sau :
y’’ - 5y’ + 6y = 0

Bảng tóm tắt về nghiệm tổng quát của phương trình
y’’ + py’ + qy = 0 (11.30)
Nghiệm của phương trình đặc trưng
r2 + pr + q = 0 (11.31)

Nghiệm của phương trình (11.30)

r1 , r2 thực , r1 ≠ r2

y  C1e r1x  C2e r2 x

r1 = r2 = r

y  e rx (C1  C2 x )

r1 , r2 = α ± iβ ,α ,β thực

y  e x (C1 cos  x  C2 sin  x)

Kiểm tra bài cũ
Giải phương trình sau :
y’’ -5y’+6y = 0
Giải :
Phương trình đặc trưng :
r2 – 5r + 6 = 0 (*)
  b 2  4ac  25  24  1  0
Phương trình (*) có nghiệm :  r  2
 r 3

Vậy nghiệm tổng quát tương ứng là :

y  C1e

2x

 C2 e

3x

Phương trình vi phân cấp hai tuyến tính
3.4 Phương trình vi phân cấp hai tuyến tính
không thuần nhất với hệ số không đổi.
3.4.1. f(x) = eαx.Pn(x) với α là hằng số, Pn(x) là một đa thức bậc n.
3.4.2. f(x) = Pm(x)cosβx + Pn(x)sinβx , β là hằng số ,với Pn(x) là một đa thức
bậc n.

3.4.1. f(x) = eαx.Pn(x) với α là hằng số, Pn(x) là một đa thức bậc n.

α2 + pα + q ≠ 0

PTVTC2 có dạng
y’’ + py’ + qy = eαx.Pn(x)

Nghiệm riêng của phương trình
(11.32) có dạng:
Y = e αx.Qn(x) (11.33) với Qn(x)
là đa thức bậc n
Các hệ số Qn(x) được xác định
bằng cách lấy đạo hàm các cấp
của Y thay vào phương trình đã
cho rồi cân bằng các hệ số của
các lũy thừa cùng bội của x.

  2  p  q  0


 2  p  0

Nghiệm riêng của phương trình
(11.32) có dạng :
Y = x. e αx.Qn(x)

  2  p  q  0

 2  p  0

Nghiệm riêng của phương trình
(11.32) có dạng :
Y = x2. e αx.Qn(x)

Ví dụ
• Giải các phương trình sau :
1. y’’ + y’ - 2y = 1 – x
2. y’’ - 4y’ +3y = ex( x+2 )
3. y’’ -2y + y = x.ex

1.Giải phương trình :
y’’ + y’-2y = 1 – x
•

Giải :
Vế phải có dạng : f(x) = e 0x.P1(x) , α = 0, P1(x) = 1 - x
Phương trình đặc trưng :
r2 + r – 2 = 0  r = 1; r = -2
Nghiệm tổng quát của phương trình y’’ + y’-2y = 0 là : y = C 1ex + C2e- 2x
Vì α = 0 không là nghiệm phương trình đặc trưng vậy nghiệm riêng Y có
dạng:
Y = e 0x.P1(x) = P1(x)  y = Ax + B ( A, B là hằng số )
Y’ = A , Y’’ = 0 . Thay vào phương trình đã cho ta được :
1 =1-x
Y’’ + Y’ – 2Y = A – 2(Ax + B) = -2Ax + AA – 2B

 2 A  1
2
Đồng nhất hệ số ta được : 

 A  2B  1

Vậy :

 B 1

4

y  C1e x  C2e 2 x 

x 1

2 4

2.Giải phương trình :
y’’ - 4y’ +3y = ex( x+2 )
•

Giải :
Vế phải có dạng : eαx.P1(x) , trong đó α = 1: P1(x) là đa thức bậc một.
Phương trình đặc trưng : r2 - 4r + 3 = 0  r = 1 và r = 3 .
Nghiệm tổng quát của phươn...
1
BÀI 3
PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP HAI TUYẾN TÍNH
Toán cao cấp 2
bài giảng phương trình vi phân cấp hai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng phương trình vi phân cấp hai - Người đăng: trungdhsphn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
bài giảng phương trình vi phân cấp hai 9 10 569