Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Polime của thầy Lê Phạm Thành

Được đăng lên bởi quyettamdaudaihoc97-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1219 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC và LUYỆN THI ðẠI HỌC – Thầy Lê Phạm Thành (0976.053.496)

M040. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LƯỢNG CHẤT – HIỆU SUẤT
TRONG PHẢN ỨNG POLIME HÓA
(Tư liệu học bài)

Dạng 1. Tính hiệu suất phản ứng tạo polime
Ví dụ 1. Thực hiện phản ứng trùng hợp 25 gam vinyl clorua thu ñược hỗn hợp X. Lượng hỗn hợp này có khả
năng làm mất màu 80 ml dung dịch brom 1,0M. Hiệu suất của phản ứng trùng hợp là
A. 80%.
B. 65%.
C. 50%.
D. 40%.
Ví dụ 2. Thủy phân 86,0 gam poli(vinyl axetat) ñể ñiều chế poli(vinyl ancol) thu ñược 48,2 gam polime. %
khối lượng của polime chưa bị thủy phân là
A. 20%.
B. 8%,
C. 2,5%.
D. 10%.
Ví dụ 3. Tiến hành tổng hợp PVC bằng cách ñun nóng 37,5 gam vinyl clorua với một lượng nhỏ (0,3 ÷ 0,7%)
chất xúc tác benzoyl peoxit. Cho toàn bộ hỗn hợp sau phản ứng (ñã loại hết xúc tác) vào 2,0 lít dung dịch Br2
0,1M; sau ñó cho thêm KI dư thấy tạo thành 20,32 gam I2. Hiệu suất phản ứng tổng hợp PVC là
A. 66,7%.
B. 80,0%.
C. 86,7%.
D. 93,3%.
Ví dụ 4. Tơ nitron (olon) ñược sản xuất từ propan qua các giai ñoạn sau:
CH3–CH2–CH3 → CH2=CH–CH3 → CH2=CH–CN → Tơ nitron
Từ 10000 m3 khí thiên nhiên (ñktc), có chứa 11% propan về thể tích, tổng hợp ñược 1,60 tấn tơ nitron. Nếu coi
hiệu suất của mỗi giai ñoạn phản ứng là như nhau thì hiệu suất của mỗi giai ñoạn là
A. 61,5%.
B. 85,0%.
C. 67,6%.
D. 87,8%.
Dạng 4. Tính lượng chất tạo trong phản ứng polime hóa
Ví dụ 5. Trùng ngưng axit ε-aminocaproic thu ñược m kg polime và 12,6 kg H2O với hiệu suất phản ứng H%.
Giá trị của m là
A. 71,19.
B. 79,1.
C. 91,7.
D. 90,4.
Ví dụ 6. (A8) Cho sơ ñồ chuyển hóa: CH4 → C2H2 → C2H3Cl → PVC. ðể tổng hợp 250 kg PVC theo sơ ñồ
trên thì cần V m3 khí thiên nhiên (ở ñktc). Giá trị của V là (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu
suất của cả quá trình là 50%)
A. 224,0.
B. 286,7.
C. 358,4.
D. 448,0.
Ví dụ 7. ðể ñiều chế 100 gam thuỷ tinh hữu cơ cần bao nhiêu gam axit hữu cơ và bao nhiêu gam ancol, biết
hiệu suất quá trình phản ứng ñạt 80%.
A. 68,8 gam axit và 25,6 gam ancol.
B. 86,0 gam axit và 32 gam ancol.
C. 107,5 gam axit và 40 gam ancol.
D. 107,5 gam axit và 32 gam ancol.
Ví dụ 8. Từ tinh bột có thể ñiều chế cao su buna theo sơ ñồ và hiệu suất mỗi giai ñoạn như sau:

→ Etanol 
→ Buta-1,3-ñien 
→ Glucozơ 
→ poli(buta-1,3-ñien)
Tinh bột 
Khi sử dụng 24,3 tấn tinh bột thì khối lượng cao su buna ñiều chế ñược là bao nhiêu (giả thiết cao su buna gồm
70% là polibuta-1,3-ñien) ?
A. 3280,5 kg.
B. 4686,4 kg.
C. 2296,35 kg.
D. 8100 kg.
90%

75%

75%

80%

Biên soạ...
TRUNG TÂM BI DƯỠNG KIN THC và LUYN THI ðẠI HC – Thy Lê Phm Thành (0976.053.496)
Liên h
hc offline ti Hà Ni
: Thy Lê Phm Thành (E-mail:
thanh.lepham@gmail.com
– Phone: 0976.053.496)
M040. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LƯỢNG CHẤT – HIỆU SUẤT
TRONG PHẢN ỨNG POLIME HÓA
(Tư liệu học bài)
Dạng 1. Tính hiệu suất phản ứng tạo polime
Ví d 1. Thc hin phn ng trùng hp 25 gam vinyl clorua thu ñược hn hp X. Lượng hn hp này kh
năng làm mt màu 80 ml dung dch brom 1,0M. Hiu sut ca phn ng trùng hp là
A. 80%. B. 65%. C. 50%. D. 40%.
Ví d 2. Thy phân 86,0 gam poli(vinyl axetat) ñể ñiu chế poli(vinyl ancol) thu ñược 48,2 gam polime. %
khi lượng ca polime chưa b thy phân là
A. 20%. B. 8%, C. 2,5%. D. 10%.
Ví d 3. Tiến hành tng hp PVC bng cách ñun ng 37,5 gam vinyl clorua vi mt lượng nh (0,3 ÷ 0,7%)
cht xúc tác benzoyl peoxit. Cho toàn b hn hp sau phn ng (ñã loi hết xúc tác) vào 2,0 lít dung dch Br
2
0,1M; sau ñó cho thêm KI dư thy to thành 20,32 gam I
2
. Hiu sut phn ng tng hp PVC là
A. 66,7%. B. 80,0%. C. 86,7%. D. 93,3%.
Ví d 4. Tơ nitron (olon) ñược sn xut t propan qua các giai ñon sau:
CH
3
–CH
2
–CH
3
CH
2
=CH–CH
3
CH
2
=CH–CN
Tơ nitron
T 10000 m
3
khí thiên nhiên (ñktc), cha 11% propan v th ch, tng hp ñược 1,60 tn tơ nitron. Nếu coi
hiu sut ca mi giai ñon phn ng là như nhau thì hiu sut ca mi giai ñon là
A. 61,5%. B. 85,0%. C. 67,6%. D. 87,8%.
Dạng 4. Tính lượng chất tạo trong phản ứng polime hóa
Ví d 5. Trùng ngưng axit ε-aminocaproic thu ñược m kg polime 12,6 kg H
2
O vi hiu sut phn ng H%.
Giá tr ca m là
A. 71,19. B. 79,1. C. 91,7. D. 90,4.
Ví d 6. (A8) Cho sơ ñồ chuyn hóa: CH
4
C
2
H
2
C
2
H
3
Cl
PVC. ðể tng hp 250 kg PVC theo sơ ñồ
trên thì cn V m
3
khí thiên nhiên ( ñktc). Giá tr ca V là (biết CH
4
chiếm 80% th tích khí thiên nhiên và hiu
sut ca c quá trình là 50%)
A. 224,0. B. 286,7. C. 358,4. D. 448,0.
Ví d 7. ðể ñiu chế 100 gam thu tinh hu cơ cn bao nhiêu gam axit hu cơ bao nhiêu gam ancol, biết
hiu sut quá trình phn ng ñt 80%.
A. 68,8 gam axit và 25,6 gam ancol. B. 86,0 gam axit và 32 gam ancol.
C. 107,5 gam axit và 40 gam ancol. D. 107,5 gam axit và 32 gam ancol.
Ví d 8. T tinh bt có th ñiu chế cao su buna theo sơ ñồ và hiu sut mi giai ñon như sau:
Tinh bt
90%
Glucozơ
75%
Etanol
75%
Buta-1,3-ñien
80%
poli(buta-1,3-ñien)
Khi s dng 24,3 tn tinh bt thì khi lượng cao su buna ñiu chế ñược bao nhiêu (gi thiết cao su buna gm
70% là polibuta-1,3-ñien) ?
A. 3280,5 kg. B. 4686,4 kg. C. 2296,35 kg. D. 8100 kg.
Biên son: Thy LÊ PHM THÀNH
ðăng kí LUYN THI ONLINE ti: Moon.vn
Bài giảng Polime của thầy Lê Phạm Thành - Trang 2
Bài giảng Polime của thầy Lê Phạm Thành - Người đăng: quyettamdaudaihoc97-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài giảng Polime của thầy Lê Phạm Thành 9 10 559