Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng quản trị sản xuất tác nghiệp

Được đăng lên bởi Ngoc Koi
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 6608 lần   |   Lượt tải: 13 lần
GVC Nguyễn Văn Qúy

Bài giảng Quản trị sản xuất và tác nghiệp (2012)

MỤC LỤC
Chương 1................................................................................................................................................2
ĐỐI TƯỢNG CỦA QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP .....................................................2

1. THỰC CHẤT CỦA QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP. ........................................................................................2
2. MỤC TIÊU CỦA QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP....................................................................3
3. VỊ TRÍ CỦA QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP TRONG DOANH NGHIỆP ................................3
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN HỌC...........................................................................................3

Chương 2...............................................................................................................................................5
DỰ BÁO ...........................................................................................................................................5
(Các phương pháp xây dựng số kế hoạch)................................................................................5

1. MỞ ĐẦU....................................................................................................................................................5
2. CÁC CÁCH TIẾP CẬN DỰ BÁO..............................................................................................................7
3. CÁC TIẾP CẬN DỰ BÁO ĐỊNH LƯỢNG ..............................................................................................8
4. BÀI TẬP:..................................................................................................................................................15

Chương 3..............................................................................................................................................17
QUYẾT ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM, CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ VÀ CÔNG SUẤT...............................17

1. QUYẾT ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ. (Sản xuất gì?).....................................................................17
2. QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG NGHỆ (Sản xuất bằng gì?)..........................................................................18
3. QUYẾT ĐỊNH CÔNG SUẤT (Sản xuất bao nhiêu ?)............................................................................19
4. LÝ THUYẾT QUYẾT ĐỊNH ..................................................
GVC Nguyễn Văn Qúy Bài giảng Quản trị sản xuất và tác nghiệp (2012)
MỤC LỤC
Chương 1................................................................................................................................................2
Đ I T NG C A QU N TR S N XU T VÀ TÁC NGHI P ƯỢ .....................................................2
1. TH C CH T C A QU N TR TÁC NGHI P. ........................................................................................2
2. M C TIÊU C A QU N TR S N XU T VÀ TÁC NGHI P ....................................................................3
3. V TRÍ C A QU N TR S N XU T VÀ TÁC NGHI P TRONG DOANH NGHI P ................................3
4. PH NG PHÁP NGHIÊN C U MÔN H CƯƠ ...........................................................................................3
Chương 2...............................................................................................................................................5
D BÁO ...........................................................................................................................................5
(Các ph ng pháp xây d ng s k ho ch)ươ ế ................................................................................5
1. M Đ U ....................................................................................................................................................5
2. CÁC CÁCH TI P C N D BÁO ..............................................................................................................7
3. CÁC TI P C N D BÁO Đ NH L NG ƯỢ ..............................................................................................8
4. BÀI T P: ..................................................................................................................................................15
Chương 3..............................................................................................................................................17
QUY T Đ NH V S N PH M, CÔNG NGH THI T B VÀ CÔNG SU T ...............................17
1. QUY T Đ NH V S N PH M, D CH V . (S n xu t gì?) .....................................................................17
2. QUY T Đ NH V CÔNG NGH (S n xu t b ng gì?) ..........................................................................18
3. QUY T Đ NH CÔNG SU T (S n xu t bao nhiêu ?) ............................................................................19
4. LÝ THUY T QUY T Đ NH ....................................................................................................................20
5. QUY T Đ NH V THI T B ....................................................................................................................25
6. BÀI T P ..................................................................................................................................................29
Chương 4..............................................................................................................................................30
HO CH Đ NH T NG H P ............................................................................................................30
1. QUÁ TRÌNH Đ T K HO CH. ...............................................................................................................30
2. K HO CH TRUNG H N .......................................................................................................................30
3. CHI N L C HO CH Đ NH T NG H P. Ư .........................................................................................30
4. CÁC PH NG PHÁP HO CH Đ NH T NG H P.ƯƠ .............................................................................32
5. ĐI U Đ S N XU T .............................................................................................................................38
5.BÀI T P ....................................................................................................................................................39
QU N TR NGUYÊN V T LI U ....................................................................................................42
1. QU N TR D TR NGUYÊN V T LI U (QU N TR T N KHO.). ...................................................42
2. S D NG PHÂN TÍCH ABC QU N LÝ HÀNG T N KHO ..................................................................42
3. CHI PHÍ TRONG QU N TR T N KHO ................................................................................................43
4. MÔ HÌNH T N KHO ..............................................................................................................................44
5. NG D NG PHÂN TÍCH CHI PHÍ BIÊN Đ XÁC Đ NH L NG HÀNG D TR T I U: Ư Ư Ư ...........47
6. ĐI M Đ T HÀNG L I .............................................................................................................................48
7. L P K HO CH NHU C U V T LI U (MRP) TRONG DOANH NGHI P. ..........................................49
8. BÀI T P ..................................................................................................................................................53
Chương 6..............................................................................................................................................58
ĐI U Đ TÁC NGHI P .................................................................................................................58
1. M Đ U. ................................................................................................................................................58
2. ĐI U Đ TRONG PHÂN X NG S N XU T L (có m t b ng b trí theo quá trình). ƯỞ ....................59
3. X P TH T LÀM VI C (L p l ch trình s n xu t ). .............................................................................59
4. B TRÍ S N XU T S N PH M ............................................................................................................66
5. CÁC KI U BÀI TOÁN PHÂN VI C. .......................................................................................................68
BÀI T P .......................................................................................................................................................73
1
Bài giảng quản trị sản xuất tác nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng quản trị sản xuất tác nghiệp - Người đăng: Ngoc Koi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
Bài giảng quản trị sản xuất tác nghiệp 9 10 759