Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng quy hoạch toán

Được đăng lên bởi truonglenin0126318
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1910 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài giảng quy hoạch toán

Chương 1.
1.1.

BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH
PHƯƠNG PHÁP HÌNH HỌC

Các bài toán thực tế

1.1.1. Bài toán lập kế hoạch sản xuất
a) Ví dụ Để sản xuất kẹo và bánh cần 2 thứ nguyên liệu chính là đường và bột mì,
với trữ lượng hiện có là 0,9kg đường và 1,1 kg bột mì. 1kg kẹo cần 0,5 kg đường và 0,3
kg bột mì; 1kg bánh cần 0,2kg đường và 0,4 kg bột mì.
Giá 1kg kẹo là 10000đ; 1kg bánh là 20000đ. Hãy lập kế hoạch sản xuất sao cho
tổng giá trị sản phẩm lớn nhất.
Gọi x1 là số kg kẹo được sản xuất; x2 là số kg bánh được sản xuất.
Có mô hình toán học:
f(x) = 10000x1 +20000x2 → max
⎧0.5 x1 + 0.2 x 2 ≤ 0.9
⎪
⎨0.3 x1 + 0.4 x 2 ≤ 1.1
⎪x , x ≥ 0
⎩ 1 2

b)Tổng quát Để sản xuất n loại sản phẩm khác nhau cần m loại yếu tố sản xuất
với trữ lượng hiện có là b1, b2, ..., bm. Hệ số hao phí yếu tố i ( i=1..m ) cho 1 đơn vị sản
phẩm j (j=1..n) là aij. Giá 1 đơn vị sản phẩm j là cj (j=1..n). Hãy lập kế hoạch sản xuất
trên cơ sở các yếu tố sản xuất hiện có sao cho tổng giá trị sản phẩm lớn nhất.
Gọi xj là số sản phẩm j được sản xuất,
f(x) là tổng doanh thu ứng với kế hoạch sản xuất x = (x1,x2, ..., xn).
Có mô hình toán học:
f(x) =

n

∑

cjxj → max

j =1

⎧n
⎪∑ aij x j ≤ bi (i = 1..m)
⎨ j =1
⎪ x ≥ 0 ( j = 1..n)
⎩ j

Bài giảng quy hoạch toán

1.1.2. Bài toán vận tải
Có m kho hàng chứa cùng 1 loại hàng hóa với số lượng ở kho i là ai (i=1..m).
Đồng thời có n cửa hàng với nhu cầu ở cửa hàng j là bj (j=1..n). Chi phí vận chuyển 1
đơn vị hàng từ kho i đến cửa hàng j là cij. Hãy lập kế hoạch vận chuyển sao cho thỏa mãn
nhu cầu các cửa hàng và chi phí vận chuyển thấp nhất.
Gọi xij là số lượng hàng chuyển từ kho i đến cửa hàng j
f(x) là tổng chi phí theo kế hoạch vận chuyển x.
Mô hình toán học:
f(x) =

m

n

i =1

j =1

∑ ∑

cijxij → min

⎧n
⎪∑ xij ≤ ai (i = 1..m)
⎪ j =1
⎪⎪ m
⎨∑ xij = b j ( j = 1..n)
⎪ i =1
⎪ xij ≥ 0 (i = 1..m, j = 1..n)
⎪
⎩⎪

1.1.3. Bài toán xác định khẩu phần
Có n loại thức ăn gia súc, giá 1 đơn vị thức ăn j là c (j=1..n). Gia súc cần m chất
dinh dưỡng với nhu cầu tối thiểu chất i là bi (i=1..m). Biết hàm lượng chất i có trong 1
đơn vị thức ăn j là aij. Hãy xác định khẩu phần thức ăn cho gia súc sao cho chi phí thấp
nhất đồng thời đảm bảo các chất dinh dưỡng cho gia súc.
Gọi xj là lượng thức ăn j có trong khẩu phần,
f(x) là giá khẩu phần x = (x1,x2, ..., xn).
Có mô hình toán học sau:
f(x) =

n

∑

cjxj → min

j =1

⎧n
⎪∑ aij x j ≥ bi (i = 1..m)
⎨ j =1
⎪ x ≥ 0 ( j = 1..n)
⎩ j

1.2.

Bài toán qui hoạch tuyến tính
Xét bài toán

Bài giảng quy hoạch ...
Bài ging quy hoch toán
Chương 1. BÀI TOÁN QUY HOCH TUYN TÍNH
PHƯƠNG PHÁP HÌNH HC
1.1.
Các bài toán thc tế
1.1.1. Bài toán lp kế hoch sn xut
a) Ví d Để sn xut ko và bánh cn 2 th nguyên liu chính là đường và bt mì,
vi tr lượng hin có là 0,9kg đường và 1,1 kg bt mì. 1kg ko cn 0,5 kg đường và 0,3
kg bt mì; 1kg bánh cn 0,2kg đường và 0,4 kg bt mì.
Giá 1kg ko là 10000đ; 1kg bánh là 20000đ. Hãy lp kế hoch sn xut sao cho
tng giá tr sn phm ln nht.
Gi x
1
là s kg ko được sn xut; x
2
là s kg bánh được sn xut.
Có mô hình toán hc:
f(x) = 10000x
1
+20000x
2
max
+
+
0,
1.14.03.0
9.02.05.0
21
21
21
xx
xx
xx
b)Tng quát Để sn xut n loi sn phm khác nhau cn m loi yếu t sn xut
vi tr lượng hin có là b
1
, b
2
, ..., b
m
. H s hao phí yếu t i ( i=1..m ) cho 1 đơn v sn
phm j (j=1..n) là a
ij
. Giá 1 đơn v sn phm j là c
j
(j=1..n). Hãy lp kế hoch sn xut
trên cơ s các yếu t sn xut hin có sao cho tng giá tr sn phm ln nht.
Gi x
j
là s sn phm j được sn xut,
f(x) là tng doanh thu ng vi kế hoch sn xut x = (x
1
,x
2
, ..., x
n
).
Có mô hình toán hc:
f(x) =
c
=
n
j 1
j
x
j
max
=
=
=
)..1(0
)..1(
1
njx
mibxa
j
ij
n
j
ij
Bài giảng quy hoạch toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng quy hoạch toán - Người đăng: truonglenin0126318
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Bài giảng quy hoạch toán 9 10 563