Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng sinh lý người và động vật

Được đăng lên bởi phongbiology
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 297 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 1

Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên
cứu của Sinh lý học

Sinh lý học người và động vật là một trong nhiều lĩnh vực của sinh học. Cũng như
các khoa học sinh học khác, sinh lý học người và động vật có đối tượng, nôị dung và
phương pháp nghiên cứu của nó.

1.1. Đối tượng của sinh lý học người và động vật
Sinh lý học người và động vật là khoa học nghiên cứu các biểu hiện của sự sống trên
động vật và người trong mối liên hệ khăng khít với môi trường xung quanh. Nhiệm vụ
của nó là phát hiện, mô tả những hiện tượng và tiến tới giải thích các quy luật về các chức
năng của cơ thể, các cơ quan, các mô, các loại tế bào trong mối quan hệ giữa cơ thể với
môi trường sống, bao gồm môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Sinh lý hoc nghiên
cứu về các quy luật của sự chuyển hoá vật chất, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết, hoạt động của
cơ, thần kinh, nội tiết tố và các chức năng khác của cơ thể người và động vật.
Tuỳ theo nội dung nghiên cứu mà sinh lý học được phân ra theo nhiều loại khác nhau.
+ Sinh lý học đại cương: nghiên cứu các quá trình lý- hoá- sinh phổ biến ở mọi cơ thể
động vật và người, những hiện tượng chung chỉ ra sự khác biệt cơ bản giữa cơ thể “sống”
và “không sống”. Chẳng hạn, các hiện tượng trao đổi chất và năng lượng để cơ thể sinh
trưởng, phát dục và phát triển. Các hoạt động phản xạ để cơ thể thích nghi với môi trường
sống ở các vùng sinh thái khác nhau…
+ Sinh lý học chuyên khoa: cũng nghiên cứu sự sống động vật và người nhưng quan tâm
đến từng khía cạnh riêng biệt, đi sâu vào từng chi tiết chuyên biệt thể hiện sự chuyên hoá
của mỗi chức năng sống ở động vật và người. Chẳng hạn nghiên cứu các chức năng riêng
biệt của tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá, hệ thần kinh… đó chính là sinh lý học từng phần.
Nghiên cứu các quá trình hình thành và hoàn thiện các chức năng trong quá trình tiến hoá
của giới động vật và những biến đổi thích nghi của chúng… đó là sinh lý tiến hoá và sinh
thái. Nghiên cứu sự phát triển cá thể, sự phát triển chủng loại, các chức năng ở các nhóm
động vật khác nhau chỉ ra những điểm chung, giống nhau và những điểm riêng, khác biệt
nhau… đó chính là sinh lý so sánh. Nghiên cứu đi sâu vào một đối tượng cụ thể, gắn với
một ngành sản xuất đó chính là sinh lý học chuyên ngành. Chẳng hạn trên đối tượng
động vật nuôi thì đó là sinh lý gia súc, gia cầm; gắn với ngành thuỷ sản thì đó là sinh lý
cá. Sinh lý người gắn với lĩnh vực hoạt động thể dục thể thao… đó là sinh lý thể dục thể
thao…
Tóm lại, các quá trình hoạt động gắn với chức năng ...
Chương 1
Đối tượng, nhim v và phương pháp nghiên
cu ca Sinh lý hc
Sinh lý hc người và động vt là mt trong nhiu lĩnh vc ca sinh hc. Cũng như
các khoa hc sinh hc khác, sinh lý hc người và động vt có đối tượng, nô dung và
phương pháp nghiên cu ca nó.
1.1. Đối tượng ca sinh lý hc người và động vt
Sinh lý hc người và động vt là khoa hc nghiên cu các biu hin ca s sng trên
động vt và người trong mi liên h khăng khít vi môi trường xung quanh. Nhim v
ca nó là phát hin, mô t nhng hin tượng và tiến ti gii thích các quy lut v các chc
năng ca cơ th, các cơ quan, các mô, các loi tế bào trong mi quan h gia cơ th vi
môi trường sng, bao gm môi trường t nhiên và môi trường xã hi. Sinh lý hoc nghiên
cu v các quy lut ca s chuyn hoá vt cht, hô hp, tun hoàn, bài tiết, hot động ca
cơ, thn kinh, ni tiết t và các chc năng khác ca cơ th người và động vt.
Tu theo ni dung nghiên cu mà sinh lý hc được phân ra theo nhiu loi khác nhau.
+ Sinh lý hc đại cương: nghiên cu các quá trình lý- hoá- sinh ph biến mi cơ th
động vt và người, nhng hin tượng chung ch ra s khác bit cơ bn gia cơ th “sng”
và “không sng”. Chng hn, các hin tượng trao đổi cht và năng lượng để cơ th sinh
trưởng, phát dc và phát trin. Các hot động phn x để cơ th thích nghi vi môi trường
sng các vùng sinh thái khác nhau…
+ Sinh lý hc chuyên khoa: cũng nghiên cu s sng động vt và người nhưng quan tâm
đến tng khía cnh riêng bit, đi sâu vào tng chi tiết chuyên bit th hin s chuyên hoá
ca mi chc năng sng động vt và người. Chng hn nghiên cu các chc năng riêng
bit ca tun hoàn, hô hp, tiêu hoá, h thn kinh… đó chính là sinh lý hc tng phn.
Nghiên cu các quá trình hình thành và hoàn thin các chc năng trong quá trình tiến hoá
ca gii động vt và nhng biến đổi thích nghi ca chúng… đó là sinh lý tiến hoá và sinh
thái. Nghiên cu s phát trin cá th, s phát trin chng loi, các chc năng các nhóm
động vt khác nhau ch ra nhng đim chung, ging nhau và nhng đim riêng, khác bit
nhau… đó chính là sinh lý so sánh. Nghiên cu đi sâu vào mt đối tượng c th, gn vi
mt ngành sn xut đó chính là sinh lý hc chuyên ngành. Chng hn trên đối tượng
động vt nuôi thì đó là sinh lý gia súc, gia cm; gn vi ngành thu sn thì đó là sinh lý
cá. Sinh lý người gn vi lĩnh vc hot động th dc th thao… đó là sinh lý th dc th
thao…
Tóm li, các quá trình hot động gn vi chc năng sng ca động vt và người là
đối tượng nghiên cu ca sinh lý hc động vt và người mc độ đại cương. Tu theo
các lĩnh vc chuyên sâu và phm vi nghiên cu khác nhau mà có khoa hc sinh lý chuyên
ngành khác nhau. Trong gii hn ca giáo trình này ch đề cp đến các chc năng chung
Bài giảng sinh lý người và động vật - Trang 2
Bài giảng sinh lý người và động vật - Người đăng: phongbiology
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài giảng sinh lý người và động vật 9 10 522