Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng sức bền

Được đăng lên bởi school231995
Số trang: 136 trang   |   Lượt xem: 843 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SSøc
øc bÒn vvËt
Ët li
Öu 2
liÖu
(SBVL2)
Mechenics of Materials 2

Trường đại học Hồng Đức
Khoa KTCN – Bộ môn Kỹ thuật công trình
GV. Lê Thị Thanh Tâm

Cấu trúc môn học
Nội dung: 3 chương
Thanh chịu lực phức tạp
Ổn định của thanh thẳng chịu nén đúng tâm
Thanh chịu tải trọng động
Kiểm tra, đánh giá:
- 4 điểm KT thường xuyên: 30% (SV làm 3 bài KT
+ điểm chuyên cần)
- KT giữa kỳ: 20% (Làm BT lớn lấy điểm giữa kỳ)
- KT cuối kỳ: 50%

Tài liệu tham khảo
Bắt buộc: Phạm Ngọc Khánh - Sức bền
vật liệu, NXB Xây dựng 2002.
Tham khảo:
- Nguyễn Xuân Lựu, Bùi Đình Nghi, Vũ
Đình Lai - Sức bền vật liệu tập 2, NXB
Giao thông vận tải 2005.
- Lê Ngọc Hồng - Sức bền vật liệu, NXB
Xây dựng 2002

Thanh chịu lực phức tạp
Khái niệm chung
Thanh chịu uốn xiên
Thanh chịu uốn và kéo (nén) đồng thời
Thanh chịu kéo (nén) lệch tâm. Lõi mặt
cắt ngang
Thanh chịu uốn và xoắn đồng thời
Thanh chịu lực tổng quát

Thanh chịu lực phức tạp
• Định nghĩa: Thanh chịu lực phức tạp khi trên các
mặt cắt ngang có tác dụng đồng thời của nhiều
thành phần nội lực như: lực dọc Nz, mô men
uốn Mx,My và mô men xoắn Mz

• Cách tính thanh chịu lực phức tạp: Áp dụng
nguyên lý cộng tác dụng

Các bài toán chịu lực phức tạp
• Bài toán uốn xiên: Khi trên các mặt cắt
ngang tồn tại đồng thời mô men uốn Mx và
mô men uốn My
• Bài toán uốn và kéo (nén) đồng thời: Khi
trên các mặt cắt ngang tồn tại đồng thời
lực dọc Nz và các mô men uốn Mx, My
• Bài toán uốn và xoắn đồng thời: Khi trên
các mặt cắt ngang tồn tại đồng thời mô
men xoắn Mz và các mô men uốn Mx, My

Bài toán uốn xiên
• Một thanh được gọi là uốn xiên khi trên
các mặt cắt ngang của nó đồng thời tồn tại
hai thành phần nội lực là mô men uốn Mx
và mô me uốn My
Mx
x
My
z
y

Bài toán uốn xiên
Nhận dạng bài toán:
Thanh chịu uốn xiên khi tải trọng (là các lực tập trung
hoặc phân bố) có phương vuông góc với trục dầm, cắt
trục dầm nhưng không trùng với trục quán tính chính
P q
trung tâm của mặt cắt
P

x

q
y
P1
P1
P2

x

y

Bài toán uốn xiên
• Quy ước dấu:
- Mx > 0 khi căng thớ y > 0
- My > 0 khi căng thớ x > 0
Mx
x
My
z
y

Bài toán uốn xiên

Bài toán uốn xiên
Ứng suất tại điểm A(x,y) trên mặt cắt ngang của
thanh chịu uốn xiên:

My
Mx
z 
.y 
.x
Jx
Jy
Hoặc:

z  

Mx
Jx

y

My
Jy

x

(1)

(2)

Bài toán uốn xiên
Biểu diễn các miền chịu kéo, nén trên mặt
cắt do Mx, My gây ra

Bài toán uốn xiên
Ví dụ: Tiết diện chữ nhật bxh=20x40 cm2 chịu uốn xiên, cho Mx=8 kNm, My=5 kNm.
Tính ứng suất pháp tại điểm B (như hình vẽ)
Tọa độ điểm B: xB=+10 cm
yB=-20...
Søc bÒn vËt liÖu 2
(SBVL2)
Mechenics of Materials 2
S
S
ø
ø
c
c
n
n
v
v
Ë
Ë
t
t
li
li
Ö
Ö
u
u
2
2
(SBVL2)
(SBVL2)
Mechenics
Mechenics
of Materials 2
of Materials 2
Trư
Trư
ng
ng
đ
đ
i
i
h
h
c
c
H
H
ng
ng
Đ
Đ
c
c
Khoa
Khoa
KTCN
KTCN
B
B
môn
môn
K
K
thu
thu
t
t
công
công
tr
tr
ì
ì
nh
nh
GV.
GV.
Th
Th
Thanh
Thanh
Tâm
Tâm
bài giảng sức bền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng sức bền - Người đăng: school231995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
136 Vietnamese
bài giảng sức bền 9 10 227