Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng sức bền (thanh chiệu kéo nén đúng tâm )

Được đăng lên bởi Dat Luong
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1376 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƢƠNG 3

THANH CHỊU KÉO – NÉN
ĐÚNG TÂM

Ví dụ các thanh chịu kéo-nén đúng tâm

Ví dụ các thanh chịu kéo-nén đúng tâm

Ví dụ các thanh chịu kéo-nén đúng tâm

Nội dung
1. Định nghĩa – Nội lực

2. Ứng suất pháp trên mặt cắt
3. Biến dạng-Chuyển vị
4. Đặc trƣng cơ học của vật liệu
5. Các quan điểm tính toán kết cấu
6. Thế năng biến dạng đàn hồi

I. Định nghĩa – Biểu đồ nội lực
1.1. Định nghĩa
Thanh chịu kéo-nén đúng tâm khi trên mọi mặt cắt ngang chỉ tồn tại
một thành phần ứng lực Nz
1.2. Biểu đồ nội lực
Bước 1: Nhảy : N z ph N z tr P
Bước 2: Trong đoạn :

dN z
dz

q

NZ C

Nz D Sq DC

II. Ứng suất trên mặt cắt
2.1. Các giả thiết về biến dạng

GT1: Giả thiết mặt cắt ngang
phẳng(Bernouli)
Mặt cắt ngang vẫn phẳng và
vuông góc với trục thanh trước
và sau biến dạng

GT2: Giả thiết về thớ dọc
Các lớp vật liệu dọc trục
không tác dụng tương hỗ với
nhau (không chèn ép, xô đẩy
nhau)

Thớ dọc

Mặt cắt ngang

II. Ứng suất trên mặt cắt
2.2. Ứng suất trên mặt cắt ngang

0

GT1
GT2

x

Trên mặt cắt ngang chỉ có ứng suất pháp

0

y

Lực dọc trên mặt cắt ngang: N z

z

dF

F

Định luật Hooke

Theo giả thiết 1:

z

z

E

const

Nz

z

z

const

z

Nz
F

zF

z

Nz
F

z

II. Ứng suất trên mặt cắt
2.3. Ứng suất trên mặt cắt nghiêng
Biết:

Tìm:

z

u

P

P
z

v

U

F

z

Fz cos

0;
Fz

F

z

2
z

Fz sin

F cos ;
z

2
cos
z

max

V

sin 2
z

max

2

0;

III. Biến dạng – Chuyển vị
Trước biến dạng

3.1. Biến dạng

b
b1

* Biến dạng tuyệt đối
L

L - biến dạng dài tuyệt đối
b b b1 - biến dạng

ngang tuyệt đối

Sau biến dạng

L

* Biến dạng tỷ đối
z

L
- biến dạng dài tỷ đối
L

*

*
z

Vật liệu đẳng hướng: 0

0.5

b
- biến dạng ngang
b
Thép: ~ 0.25 …0.3
Đồng: ~ 0.4
Bê tông: ~ 0.15
Cao su: ~ 0.5

III. Biến dạng – Chuyển vị
- Biến dạng dài tỷ đối trên một đơn vị chiều dài:

z

- Biến dạng dài dọc trục của một vi phân chiều dài dz:

z

- Biến dạng dài dọc trục của cả chiều dài L:
L

z dz
L

L

Nz
dz
EF

Trong đó:
Nz – lực dọc trên mặt cắt ngang
F – diện tích mặt cắt ngang
E – môđun đàn hồi của vật liệu

z

E
dz

Nz
EF

III. Biến dạng – Chuyển vị
Các trường hợp đặc biệt
* Nếu

Nz
EF

const trên chiều dài L:

L

Nz L
EF

III. Biến dạng – Chuyển vị
Các trường hợp đặc biệt
* Nếu EF const trên từng đoạn chiều dài Li:
P

qa

qa

A
a

q
3a

SNz

i 1

EF

L

E, F

3P
B

n

2qa

trong đó SNz – diện tích biểu đồ lực dọc

E, 2F

C

qa

LAC

i

qa.a
EF

Nz

1
2qa.2a
2
E.2 F

1
qa.a
2
E.2 F

qa 2
4 EF

IV. Đặc trưng cơ học của vật liệu
* Là các thông số đánh giá khả năng chịu lực, chịu biế...
CHƢƠNG 3
THANH CHỊU KÉO – NÉN
ĐÚNG TÂM
bài giảng sức bền (thanh chiệu kéo nén đúng tâm ) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng sức bền (thanh chiệu kéo nén đúng tâm ) - Người đăng: Dat Luong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
bài giảng sức bền (thanh chiệu kéo nén đúng tâm ) 9 10 902