Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng tập huấn hè

Được đăng lên bởi tan-mai
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2525 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỔ TRUNG HỌC CƠ SỞ

HỘI NGHỊ
TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC
2013 - 2014

Quận 11, ngày 16 tháng 8 năm 2013

MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG

Tiếp tục tích cực đổi mới toàn diện nhà trường,
xây dựng trường học tiên tiến - hiện đại, phát triển
hệ thống trường chuyên;chú trọng nâng cao chất
lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, nâng
cao năng lực nghề nghiệp của đội ngũ theo yêu
cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp; đẩy
mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”; coi
trọng giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức,
phát huy năng lực sáng tạo của học sinh, đào tạo
con người Việt Nam phù hợp với yêu cầu phát
triển kinh tế, xã hội thời kỳ hội nhập.

MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG

"Nâng cao chất lượng
giáo dục toàn diện; phát
triển giáo dục mũi nhọn;
rèn luyện năng lực vận
dụng sáng tạo của học sinh
vào thực tiễn cuộc sống".

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

a) Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục.
Xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với
điều kiện thực tế của nhà trường; đẩy mạnh
việc đổi mới KTĐG nhằm thúc đẩy đổi mới
PPDH; tiếp tục thực hiện điều chỉnh nội
dung dạy học theo hướng tinh giản; triển
khai dạy học các chủ đề tích hợp liên môn
và các hình thức tổ chức dạy học tích cực;
hướng dẫn và khuyến khích học sinh nghiên
cứu, sáng tạo khoa học - công nghệ. Không
còn các cơ sở giáo dục yếu kém.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

b) Tiếp tục thực hiện Đề án “Dạy và học
ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân
giai đoạn 2008-2020” và Đề án “Phổ cập và
nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học
sinh phổ thông và chuyên nghiệp thành phố
Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2020”. Đổi mới
nội dung dạy và học môn Tin học ở các cấp
học, bậc học theo hướng hiện đại, thiết thực
và trên nền mã nguồn mở. Đưa hệ thống
đánh giá tin học ETS vào chương trình trung
học.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

c) Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường
phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Tiếp tục
thực hiện Đề án phát triển hệ thống
trường trung học phổ thông chuyên
giai đoạn 2010-2020. Củng cố và mở
rộng mô hình trường chất lượng cao.
Thí điểm phát triển chương trình giáo
dục nhà trường phổ thông.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

d) Tăng cường công tác giáo dục đạo
đức, lối sống, giá trị sống và kĩ năng
sống, giáo dục thể chất, chăm sóc sức
khoẻ của học sinh; hướng dẫn tích hợp,
lồng ghép các nội dung vào các môn học
theo chỉ đạo của Bộ GDĐT; tăng cường
công tác quản lý, phối hợp đảm bảo an
ninh, trật tự trường học, phòng chống tội
phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học
sinh, sinh viên.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

e) Phối hợp làm tốt công tác k...
HỘI NGHỊ
TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC
2013 - 2014
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỔ TRUNG HỌC CƠ SỞ
Quận 11, ngày 16 tháng 8 năm 2013
Bài giảng tập huấn hè - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng tập huấn hè - Người đăng: tan-mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Bài giảng tập huấn hè 9 10 165