Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Thuế và kế toán thuế

Được đăng lên bởi Thanhhung Vuonghung
Số trang: 190 trang   |   Lượt xem: 12345 lần   |   Lượt tải: 29 lần
Trường Đại học Kinh tế Huế

Khoa Kế toán – Tài chính

Chương 1:TỔNG QUAN VỀ THUẾ
Mục tiêu học tập:
Tiếp cận với phần kiến thức tổng quan này sinh viên sẽ hiểu được:
1. Sơ lược về lịch sử ra đời và phát triển của thuế
2. Vai trò của thuế đối với nền kinh tế thị trường
3. Khái quát về hệ thống thuế của Việt Nam
1.1. Tổng quan về thuế
Thuế là một khoản đóng góp bắt buộc từ các thể nhân và pháp nhân cho Nhà nước
theo mức độ và thời gian được pháp luật quy định nhằm sử dụng cho mục đích công
cộng. Thuế là một biện pháp tài chính của Nhà nước nhằm động viên một phần thu nhập
của các chủ thể trong xã hội có được do lao động, do đầu tư, do lưu giữ và chuyển dịch
tài sản mang lại [Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp, PGS TS Nguyễn Văn Lợi,
NXB Tài chính, 2008]. Nhà nước sử dụng thuế như một công cụ để điều tiết thu nhập xã
hội nhằm tạo lập quỹ tiền tệ đáp ứng nhu cầu tài chính của Nhà nước trong việc thực hiện
các chức năng, nhiệm vụ của mình. Điều đó chứng tỏ thuế có vai trò quan trọng đối với
sự phát triển kinh tế của đất nước. Vai trò của thuế thể hiện ở những khía cạnh sau:
Thứ nhất, huy động nguồn lực tài chính cho Nhà nước
Thuế là nguồn thu chủ yếu và quan trọng nhất của hầu hết các quốc gia trên thế
giới. Hàng năm tỷ lệ thu được huy động từ thuế luôn chiếm trên 80% trên tổng thu Ngân
sách. Ở nước ta hiện nay, thuế đống góp khoảng 90% trên tổng thu ngân sách. Điều này
chứng tỏ, Thuế có vai trò quan trọng nhất, là yếu tố cơ bản trong nguồn thu của Ngân
sách Nhà nước.
Thứ hai, thuế là công cụ để điều tiết vĩ mô nền kinh tế
Ðiều tiết đối với nền kinh tế là yêu cầu khách quan, thường xuyên của Nhà nước
trong điều kiện nền kinh tế thị trường. Thông qua các quy định của pháp luật thuế về cơ
cấu các loại thuế, phạm vi đối tượng nộp thuế, thuế suất, miễn giảm thuế...Nhà nước chủ
động phát huy vai trò điều tiết đối với nền kinh tế. Vai trò này của pháp luật thuế được
thể hiện ở chổ pháp luật thuế là công cụ tác động đến tư duy đầu tư, hành vi đầu tư của
các chủ thể kinh doanh, hành vi tiêu dùng của các thành viên trong xã hội. Dựa vào công
cụ thuế, Nhà nước có thể thúc đẩy hoặc hạn chế việc đầu tư, tiêu dùng.
1.2. Khái quát hệ thống thuế Việt Nam
Bài giảng Thuế và kế toán thuế

1

Biên soạn: Phạm Thị Ái Mỹ

Trường Đại học Kinh tế Huế

Khoa Kế toán – Tài chính

1.2.1 Khái niệm
Hệ thống thuế là tổng hợp các sắc thuế khác nhau có mối quan hệ thống nhất, biện
chứng, phụ thuộc nhau, cùng hướng vào một mục tiêu chung nhằm thực hiện các nhiệm
vụ nhất định của Nhà nước t...
Trường Đại học Kinh tế Huế Khoa Kế toán – Tài chính
Chương 1:TỔNG QUAN VỀ THUẾ
Mục tiêu học tập:
Tiếp cận với phần kiến thức tổng quan này sinh viên sẽ hiểu được:
1. Sơ lược về lịch sử ra đời và phát triển của thuế
2. Vai trò của thuế đối với nền kinh tế thị trường
3. Khái quát về hệ thống thuế của Việt Nam
1.1. Tổng quan về thuế
Thuế là một khoản đóng góp bắt buộc từ các thể nhân và pháp nhân cho Nhà nước
theo mức độ thời gian được pháp luật quy định nhằm sử dụng cho mục đích công
cộng. Thuế một biện pháp tài chính của Nhà nước nhằm động viên một phần thu nhập
của các chủ thể trong hội được do lao động, do đầu tư, do u giữ chuyển dịch
tài sản mang lại [Thuế kế toán thuế trong doanh nghiệp, PGS TS Nguyễn Văn Lợi,
NXB Tài chính, 2008]. Nhà nước sử dụng thuế như một công cụ để điều tiết thu nhập
hội nhằm tạo lập quỹ tiền tệ đáp ứng nhu cầu tài chính của Nhà nước trong việc thực hiện
các chức năng, nhiệm vụ của mình. Điều đó chứng tỏ thuế vai trò quan trọng đối với
sự phát triển kinh tế của đất nước. Vai trò của thuế thể hiện ở những khía cạnh sau:
Thứ nhất, huy động nguồn lực tài chính cho Nhà nước
Thuế nguồn thu chủ yếu quan trọng nhất của hầu hết các quốc gia trên thế
giới. Hàng năm tỷ lthu được huy động từ thuế luôn chiếm trên 80% trên tổng thu Ngân
sách. nước ta hiện nay, thuế đống góp khoảng 90% trên tổng thu ngân sách. Điều này
chứng tỏ, Thuế vai trò quan trọng nhất, yếu tố bản trong nguồn thu của Ngân
sách Nhà nước.
Thứ hai, thuế là công cụ để điều tiết vĩ mô nền kinh tế
Ðiều tiết đối với nền kinh tế yêu cầu khách quan, thường xuyên của Nhà nước
trong điều kiện nền kinh tế thị trường. Thông quac quy định của pháp luật thuế về
cấu các loại thuế, phạm vi đối tượng nộp thuế, thuế suất, miễn giảm thuế...Nhà nước chủ
động phát huy vai trò điều tiết đối với nền kinh tế. Vai trò này của pháp luật thuế được
thể hiện chổ pháp luật thuế là công cụ tác động đến duy đầu tư, hành vi đầu của
các chủ thể kinh doanh, hành vi tiêu dùng của các thành viên trong hội. Dựa vào công
cụ thuế, Nhà nước có thể thúc đẩy hoặc hạn chế việc đầu tư, tiêu dùng.
1.2. Khái quát hệ thống thuế Việt Nam
Bài giảng Thuế và kế toán thuế Biên soạn: Phạm Thị Ái Mỹ
1
Bài giảng Thuế và kế toán thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Thuế và kế toán thuế - Người đăng: Thanhhung Vuonghung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
190 Vietnamese
Bài giảng Thuế và kế toán thuế 9 10 903