Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng tín hiệu và hệ thống

Được đăng lên bởi manhdoan12355
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 473 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương I

Chương

1

GIỚI THIỆU VỀ TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG
Nội dung chính chương này trình bày về:
-

Các định nghĩa tín hiệu và hệ thống

-

Mô hình toán học biểu diễn tín hiệu và hệ thống

-

Phân loại tín hiệu

-

Các phép toán cơ bản trên tín hiệu

-

Các đặc điểm của tín hiệu

-

Các phương pháp biểu diễn hệ thống

-

Các đặc điểm của hệ thống

1.1 CÁC ĐỊNH NGHĨA CƠ BẢN
“That’s one small step for man- one giant leap for mankind”. Với câu nói nổi tiếng này,
Commander Neil Amstrong đã bước ra khỏi phi thuyền, đặt chân lên bề mặt mặt trăng và trở
thành người đầu tiên trên mặt trăng. Tiếng nói, hình ảnh bước đi của Commander Amstrong
đã được truyền qua một đường truyền từ phi thuyền qua vệ tinh xuống trạm mặt đất, phân
phát qua mạng truyền hình đến các máy thu hình tại gia đình. Chúng ta gọi đường truyền đó
là hệ thống thông tin (communication system). Chức năng của hệ thống này là gởi tín hiệu
tiếng nói và video từ phi thuyền trên mặt trăng xuống máy thu hình gia đình. Các thành phần
của hệ thống gồm các thiết bị phục vụ cho việc phát, xử lý và thu nhận tín hiệu. Hệ thống
thông tin ở đây là một phần của một hệ thống khác lớn hơn- hệ thống thám hiểm mặt trăng.
Chúng ta vừa nhắc đến hai thuật ngữ- “tín hiệu” (signal) và “hệ thống” (system) trong ví dụ
trên. Hai từ này được sử dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như kỹ thuật, khoa
học, kinh tế, chăm sóc sức khỏe, chính trị… Trong môn học này, ta tập trung xét hệ thống là
một phần hoặc ghép nối một số phần của thiết bị và phân tích ảnh hưởng của nó lên các tín
hiệu đi qua nó. Công cụ sử dụng để phân tích tín hiệu và hệ thống là một số công cụ toán học
hiệu quả và thông dụng.
Chúng ta sẽ bắt đầu với việc định nghĩa hai thuật ngữ “tín hiệu” và “hệ thống”. Đồng thời
cũng xem xét mô hình toán học biểu diễn tín hiệu và hệ thống.
1.1.1 Định nghĩa tín hiệu và hệ thống
Trước hết ta xét một ví dụ minh họa, từ đây ta đưa ra định nghĩa tín hiệu và hệ thống.
Ta xét mạch điện sau:

-1-

Chương I
Mạch điện trên được gọi là hệ thống (system). Các điện trở, tụ điện, cuộn dây tạo nên hệ
thống được gọi là thành phần của hệ thống (system component). Điện áp và dòng điện biến
thiên theo thời gian trong mạch gọi là tín hiệu (signal).
Như vậy, ta có các định nghĩa sau:
1. Hệ thống là tập hợp các đối tượng vật lý có quan hệ nào đó với nhau
2. Các đối tượng vật lý đó được gọi là các thành phần của hệ thống.
3. Tín hiệu là các đại lượng vật lý biến thiên có trong hệ thống.
Căn cứ vào vị trí của tín hiệu trong hệ thống, ta...
Chương I
- 1 -
Chương 1
GII THIU V TÍN HIU VÀ H THNG
Ni dung chính chương này trình bày v:
- Các định nghĩa tín hiu và h thng
- Mô hình toán hc biu din tín hiu và h thng
- Phân loi tín hiu
- Các phép toán cơ bn trên tín hiu
- Các đặc đim ca tín hiu
- Các phương pháp biu din h thng
- Các đặc đim ca h thng
1.1 CÁC ĐỊNH NGHĨA CƠ B
N
“That’s one small step for man- one giant leap for mankind”. Vi câu nói ni tiếng này,
Commander Neil Amstrong đã bước ra khi phi thuyn, đặt chân lên b mt mt trăng và tr
thành người đầu tiên trên mt trăng. Tiếng nói, hình nh bước đi ca Commander Amstrong
đã được truyn qua mt đường truyn t phi thuyn qua v tinh xung trm mt đất, phân
phát qua mng truyn hình đến các máy thu hình ti gia đình. Chúng ta gi đường truyn đó
là h thng thông tin (communication system). Chc năng ca h thng này là gi tín hiu
tiếng nói và video t phi thuyn trên mt trăng xung máy thu hình gia đình. Các thành phn
ca h thng gm các thiết b phc v cho vic phát, x lý và thu nhn tín hiu. H thng
thông tin đây là mt phn ca mt h thng khác ln hơn- h thng thám him mt trăng.
Chúng ta va nhc đến hai thut ng- “tín hiu” (signal) và “h thng” (system) trong ví d
trên. Hai t này được s dng rt rng rãi trong nhiu lĩnh vc khác nhau như k thut, khoa
hc, kinh tế, chăm sóc sc khe, chính tr… Trong môn hc này, ta tp trung xét h thng là
mt phn hoc ghép ni mt s phn ca thiết b và phân tích nh hưởng ca nó lên các tín
hiu đi qua nó. Công c s dng để phân tích tín hiu và h thng là m
t s công c toán hc
hiu qu và thông dng.
Chúng ta s bt đầu vi vic định nghĩa hai thut ng “tín hiu” và “h thng”. Đồng thi
cũng xem xét mô hình toán hc biu din tín hiu và h thng.
1.1.1 Định nghĩa tín hiu và h thng
Trước hết ta xét mt ví d minh ha, t đây ta đưa ra định nghĩa tín hiu và h thng.
Ta xét mch đin sau:
bài giảng tín hiệu và hệ thống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng tín hiệu và hệ thống - Người đăng: manhdoan12355
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
bài giảng tín hiệu và hệ thống 9 10 603