Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Tin học đại cương

Được đăng lên bởi doanha2794
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1303 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

KHOA CÔNGNGHỆ THÔNG TIN

BÀI GIẢNG TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU CHUNG

KhoaCôngnghệthôngtin –TrườngĐạihọcNôngnghiệpHàNội

BàigiảngTinhọcđạicương

MỤC ĐÍCH

•

Đưarakháiniệmcơbảnbanđầu:Dữliệu,Thôngtin, Trith ức,Tinhọc,Côngngh ệthôngtin…

•

Đưarakháiniệmcáchệđếmcơbảnvàcáchbiểudiễnthôngtintrongmáytính.

•

Đưarakháiniệmthếnàolàmãhóa,làgiảimã;cácbảngmãc ơbảnc ũngnh ưcác ứngd ụngc ủacôngngh ệthôngtin.

Chương1.Giớithiệuchung

2

KhoaCôngnghệthôngtin –TrườngĐạihọcNôngnghiệpHàNội

BàigiảngTinhọcđạicương

NỘI DUNG

1.1.Cáckháiniệmcơbản
1.1.1.Dữliệu-Thôngtin - Trithức-Trítuệ
1.1.2. Tinhọc-Côngnghệthôngtin

1.2.Biểudiễnthôngtintrongmáytính
1.2.1.Cáchệthốngsố
1.2.2.Chuyểnđổigiữacáchệthốngsố
1.2.3.Biểudiễnthôngtintrongmáytínhvàcácđơnvịđothôngtin
1.2.4.Cácphéptínhsốhọcvàlogic

1.3.Mãhóathôngtin
1.3.1.Kháiniệm
1.3.2.BảngmãASCIIvàUnicode
1.3.3.Mãhóavàgiảimãmộtsốloạidữliệu

1.4.Ứngdụngcủacôngnghệthôngtin

Chương1.Giớithiệuchung

3

KhoaCôngnghệthôngtin –TrườngĐạihọcNôngnghiệpHàNội

BàigiảngTinhọcđạicương

1.1.1. DỮ LIỆU – THÔNG TIN – TRI THỨC – TRÍ TUỆ

•

Dữ liệu là những con số hoặc dữ kiện thuần túy, r ời r ạc mà quan sát ho ặc đo đếm được,không có ng ữ
cảnh hay diễn giải.

–

•

Dữliệucóthểđượcnén/giảinén,mãhóa/giảimã.

Thôngtin là những dữ liệu được tổ chức lại vì m ột m ục đích nào đóbằng cách thêm giá tr ị thông qua
ngữ cảnh, phân loại, tính toán, hiệu ch ỉnh và đánhgiá.

•

Tri thức là thông tin được cấu trúc hóa, được kiểm nghiệm và có th ể sử d ụng được vào m ục đích c ụ
thể.

•

Trí tuệ là khả năng sử dụng tri th ức m ột cáchkhônngoan nh ằm đạt được m ục đích.

Chương 1: Giới thiệu chung

4

KhoaCôngnghệthôngtin –TrườngĐạihọcNôngnghiệpHàNội

BàigiảngTinhọcđạicương

Chương 1: Giới thiệu chung

5

KhoaCôngnghệthôngtin –TrườngĐạihọcNôngnghiệpHàNội

BàigiảngTinhọcđạicương

1.1.2. TIN HỌC – CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

a) Tinhọc(Informatics)

•

ViệnHànlâmKhoahọcPhápđãđưarađịnhnghĩa:
“Tinhọclàkhoahọcvềxửlýhợplýcácthôngtin,đặcbiệtbằngcácthiếtbịtựđộng,cácthôngtin đóch ứa đựngki ếnth ứ
ccủaloàingườitrongcáclĩnhvựckỹthuật,kinhtếvàxãh ội”

•

NóingắngọnthìTinhọclàmộtngànhkhoahọcnghiênc ứuviệctựđộnghóaquátrìnhx ửlýthôngtin.

•

Tinhọcđượcchiathành2lĩnhvực:phầncứng,phầnmềm.

•

TrênTGhiệnthườngdùngtừ“Computer Science”

Chương 1: Giới thiệu chung

6

KhoaCôngnghệthôngtin –TrườngĐạihọcNôngnghiệpHàNội

BàigiảngTinhọcđạicương

b)Côngnghệthôngtin (Information Technology)

•

CNTTlàmột nhánh ngành kỹ thuật sử dụng máytính và vi ễnthông...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNGNGHỆ THÔNG TIN


GIỚI THIỆU CHUNG
Bài giảng Tin học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Tin học đại cương - Người đăng: doanha2794
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Bài giảng Tin học đại cương 9 10 151