Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Tin học đại cương

Được đăng lên bởi doanha2794
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 497 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

KHOA CÔNGNGHỆ THÔNG TIN

Mạng xã hội và Truyền thông xã hội

(Các vấn đề xã hội của CNTT)
Trần Huy Thắng
(Chú ý:bài này thì không nên giảng trên lớp, chỉ để sinh viên đọc ở nhà)

KhoaCôngnghệthôngtin –TrườngĐạihọcNôngnghiệpHàNội

BàigiảngTinhọcđạicương

Social media
social media là các trang web,
phần mềm (trên máy tính hay
điện thoại di động) cho phép
người dùng tạo ra các nội dung
(hồ sơ cá nhân, bài viết, video
clip, ảnh chụp, đường link, …)
của mình và chia sẻ các nội
dung này với những người
dùng Internet khác.

Các social media nổi tiếng 2013 (nguồn Fred Cavazza.net)

Chương 1: Giới thiệu chung

2

KhoaCôngnghệthôngtin –TrườngĐạihọcNôngnghiệpHàNội

BàigiảngTinhọcđạicương

Phân loại Social Media

•

Theo kiểu mạng xã hội

–
–
–

•

Blog
Microblog
Social broadcasting

Cộng đồng nội dung trực tuyến

–
–
–
–
–
–
–

Wikipedia
Photo/videosharing
Crowdsourced content
Document sharing
Socialbookmarkingsites
Q&A sites
Internet Forum

Chương 1: Giới thiệu chung

3

KhoaCôngnghệthôngtin –TrườngĐạihọcNôngnghiệpHàNội

BàigiảngTinhọcđạicương

Social media là một dạng Web 2.0

•

Web 1.0: web tĩnh, người dùng không tương tác nhi ều v ới web, không th ể tham gia đóng góp n ội dung
cho trang web

•

Web 2.0:

–
–
–

Tương tác cao: người dùng có thể ch ạy các ứng d ụng trên trang web, nghe nh ạc, xem phim, …
Người dùng có thể tham gia vào việc tạo n ội dung cho trang web
Giữa các người dùng có sự tương tác chia sẻ

Chương 1: Giới thiệu chung

4

KhoaCôngnghệthôngtin –TrườngĐạihọcNôngnghiệpHàNội

BàigiảngTinhọcđạicương

Xu hướng “Social”

•

Thuật ngữ “social”: socialmedia, social TV, social search engine, social commerce, social care, social
software, social game, social web, social computing, social bookmarking,socialbroadcasting, …

•

“Social” = “có tính tương tác, kết n ối”

–
–
–

Social media: phương tiện truyền thông giúp cho ng ười dùng t ương tác v ới nhau
Social software: phần mềm giúp người dùng cộng tác v ới nhau để làm việc
…

Chương 1: Giới thiệu chung

5

KhoaCôngnghệthôngtin –TrườngĐạihọcNôngnghiệpHàNội

BàigiảngTinhọcđạicương

Sự phổ biến toàn cầu của Social Media

Chương 1: Giới thiệu chung

6

KhoaCôngnghệthôngtin –TrườngĐạihọcNôngnghiệpHàNội

BàigiảngTinhọcđạicương

Con số thống kê về Social Media

•
•
•
•
•
•

Social media trởthành hoạt động phổ biến nh ất trên internet – chi ếm 22% th ời gian online (ti ếp đến là
21% cho tìm kiếm và 19% choemail).
Facebookđã vượt qua trang tìm kiếm Google v ề số l ượt truy...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNGNGHỆ THÔNG TIN
Mạng xã hội và Truyền thông xã hội
(Các vấn đề xã hội của CNTT)
Trần Huy Thắng
(Chú ý:bài này thì không nên giảng trên lớp, chỉ để sinh viên đọc ở nhà)
Bài giảng Tin học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Tin học đại cương - Người đăng: doanha2794
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài giảng Tin học đại cương 9 10 704