Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Toán 9

Được đăng lên bởi minhchien261186
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 146 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chào mừng các thầy cô giáo
về dự hội giảng cùng lớp 9A

Môn Toán 9

Giáo viên dạy: Phạm Minh Chiến

kiÓm tra bµi cò
1) H·y nªu kh¸i niÖm hµm sè? cho vÝ dô vÒ hµm sè ®îc cho bëi c«ng
thøc.
2) §iÒn vµo chç trèng:
Cho hµm sè y = f(x) x¸c ®Þnh víi x R, Víi x1, x2  R

§ång biÕn
•NÕu x1 < x2 mµ f(x1) < f(x2) th× hµm sè y = f(x) …………… ..…… trªn R.
NghÞch biÕn
•NÕu x1 < x2 mµ f(x1) > f(x2) th× hµm sè y = f(x) ……… .………… ... trªn R.

Tiết 20 – Bài 2

a) Bµi to¸n: Mét xe « t« chë kh¸ch ®i tõ bÕn xe
nam Hµ Néi vµo HuÕ víi vËn tèc trung b×nh
50km/h. Hái sau t giê xe « t« ®ã c¸ch trung t©m
Hµ Néi bao nhiªu kil«mÐt? BiÕt r»ng bÕn xe phÝa
nam c¸ch trung t©m Hµ Néi 8km.
BÕn xe

TT Hµ Néi

HuÕ

8km
?1

H·y ®iÒn vµo chç trèng (…) cho ®óng.
50 (km)
Sau 1 giê, «t« ®i ®îc ……………
50 t (km)
Sau t giê, «t« ®i ®îc …………....
50 t + 8
Sau t giê, «t« c¸ch trung t©m Hµ Néi lµ: s= ………..

?2

TÝnh c¸c gi¸ trÞ t¬ng øng cña s khi cho t lÊy c¸c gi¸
trÞ nh b¶ng sau:
vµ gi¶i thÝch t¹i sao ®¹i lîng s lµ hµm sè cña t?
t

1

2

3

4

S = 50t + 8

58

108

158

208

Định nghĩa
Hµm sè bËc nhÊt lµ hµm sè ®îc cho bëi c«ng thøc

y = ax + b
Trong ®ã a, b lµ c¸c sè cho tríc vµ a ≠ 0 .

Trong c¸c hµm sè sau, hµm sè nµo lµ hµm sè bËc
nhÊt ? Khi ®ã h·y x¸c ®Þnh hÖ sè a, b cña chóng?

a) y  5 x  1

Cã a=5; b=1

b) y  4  x

Cã a=-1; b=4

1
c) y  x
2
2
d ) y 2 x  3

Cã a=1/2; b=0

e) y 0 x  7
f ) y mx  2

Cã a=m; b=2
(m≠0)

?3

Cho hµm sè bËc nhÊt y = f(x) = 3x + 1.
Cho x hai gi¸ trÞ bÊt kú x1, x2 sao cho x1< x2. H·y chøng
minh f(x1)< f(x2), råi rót ra kÕt luËn hµm sè trªn ®ång
biÕn trªn R.
Chøng minh
Hµm sè y = f(x) = 3x + 1 lu«n x¸c ®Þnh víi mäi gi¸ trÞ cña x thuéc
R v× biÓu thøc 3x + 1 lu«n x¸c ®Þnh víi mäi gi¸ trÞ cña x thuéc R.
Khi lÊy x1< x2 hay x1 –x2 < 0 ta cã:
f(x1) - f(x2) = (3x1 + 1) - (3x2 + 1) = 3x1 – 3x2 = 3(x1 – x2) < 0
hay f(x1)< f(x2)

Tæng qu¸t
Hµm sè bËc nhÊt y = ax + b x¸c ®Þnh víi mäi
gi¸ trÞ cña x thuéc R vµ cã tÝnh chÊt sau:
a) §ång biÕn trªn R, khi a>0
b) NghÞch biÕn trªn R,khi a<0

?4

Cho vÝ dô vÒ hµm sè bËc nhÊt trong c¸c trêng hîp sau:
a) Hµm sè ®ång biÕn.
b) Hµm sè nghÞch biÕn
XÐt 2 hµm sè bËc nhÊt ë vÝ dô tríc. H·y cho biÕt hµm sè nµo ®ång
biÕn, nghÞch biÕn? V× sao?

y 1 5 x

NghÞch biÕn v× a = -5 < 0

1
y x
2

§ång biÕn v× a = 1/2 > 0

Định nghĩa
Hµm sè bËc nhÊt lµ hµm sè ®îc cho bëi c«ng thøc

y = ax + b
Trong ®ã a, b lµ c¸c sè cho tríc vµ a ≠ 0 .

TÝnh chÊt
Hµm sè bËc nhÊt y = ax + b x¸c ®Þnh víi mäi gi¸ trÞ
cña x thuéc R vµ cã tÝnh chÊt sau:
a) §ång ...
Chào mừng các thầy cô giáo
về dự hội giảng cùng lớp 9A
Môn Toán 9
Giáo viên dạy: Phạm Minh Chiến
Bài giảng Toán 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Toán 9 - Người đăng: minhchien261186
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bài giảng Toán 9 9 10 369