Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng triết học

Được đăng lên bởi honghaivtcbnn
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1073 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề:
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH DO BỘ NÔNG
NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢN LÝ
I. Những quy định về thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng
công trình
1. Các quy định về thanh toán.
- Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài
chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất
đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước,
- Thông tư số 10/2011/TT-BTC ngày 26/1/2011 của Bộ tài
chính quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của
các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước
(được thay thế bằng thông tư 05/2014/TT-BTC ngày 06/01/2014
của Bộ Tài chính).
2. Các quy định về quyết toán
2.1 Quyết toán theo niên độ ngân sách
- Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính Quy
định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách
nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm; - Công văn số 6549/BTC-ĐT ngày
16/5/2012 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 210/TTBTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính;
- Quyết định số 747/QĐ-BNN-TC ngày 14/4/2011 của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn Ban hành quy định về lập, gửi, thẩm định quyết toán
vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ
ngân sách năm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn.
2.2 Quyết toán dự án hoàn thành
- Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính Quy
định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.
- Quyết định số 1195/QĐ-BNN-TC ngày 6/6/2011 của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn Ban hành Quy định về lập, thẩm tra, phê duyệt quyết
toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn quản lý

- Quyết định số 2023/QĐ-BNN-TC ngày 6/9/2012 của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số
747/QĐ-BNN-TC ngày 14/4/2011 và Quyết định số 1195/QĐ-BNN-TC ngày
06/6/2011 về công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình thuộc nguồn
vốn Nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.
3. Các quy định đối với các nguồn vốn khác
- Thông tư số 231/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài
chính Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án
đầu tư sử dụng nguồn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015.
- Thông tư số 172/2011/TT-BTC ngày 01/12/2011 của Bộ Tài chính quy
định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đấu tư xây dựng công ...
Chuyên đề:
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH DO BỘ NÔNG
NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢN LÝ
I. Những quy định về thanh toán, quyết toán vốn đầu y dựng
công trình
1. Các quy định về thanh toán.
- Thông tư s 86/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2011 của B Tài
chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp nh chất
đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước,
- Thông số 10/2011/TT-BTC ngày 26/1/2011 của Bộ tài
chính quy định v quản lý, sử dụng chi phí quản d án của
các dự án đầu xây dng s dụng vốn ngân ch nhà nước
(được thay thế bằng thông05/2014/TT-BTC ngày 06/01/2014
của Bộ Tài chính).
2. Các quy định về quyết toán
2.1 Quyết toán theo niên độ ngân sách
- Thôngs210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính Quy
định việc quyết toán vốn đầu y dựng bản thuộc nguồn vốn ngân sách
nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm; - Công văn số 6549/BTC-ĐT ngày
16/5/2012 của B Tài chính Về việc hướng dẫn thực hiện Thôngsố 210/TT-
BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính;
- Quyết định số 747/QĐ-BNN-TC ngày 14/4/2011 của Bộ Nông nghiệp
Phát triển nông thôn Ban hành quy định về lập, gửi, thẩm đnh quyết toán
vốn đầuxây dng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ
ngân sách m thuộc trách nhiệm quản của B Nông nghiệp Phát triển
nông thôn.
2.2 Quyết toán dự án hoàn thành
- Thông số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính Quy
định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.
- Quyết định số 1195/QĐ-BNN-TC ngày 6/6/2011 của Bộ Nông nghiệp
Phát triển nông thôn Ban hành Quy định về lập, thẩm tra, phê duyệt quyết
toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà ớc do B Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn quản lý
bài giảng triết học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng triết học - Người đăng: honghaivtcbnn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
bài giảng triết học 9 10 135