Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG TUYỂN NỔI

Được đăng lên bởi nguyentruongtk54
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 550 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PhÇn I
Nh÷ng c¬ së lý thuyÕt cña tuyÓn næi.
Ch¬ng I
Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n.
§ 1: Kh¸i niÖm vÒ c¸c ph¬ng ph¸p tuyÓn.
Trong tuyÓn kho¸ng cã rÊt nhiÒu ph¬ng ph¸p tuyÓn nh: TuyÓn träng lùc, tuyÓn
tõ, tuyÓn ®iÖn, tuyÓn næi...
1./ Ph¬ng ph¸p tuyÓn träng lùc.
a./ Kh¸i niÖm : TuyÓn träng lùc lµ mét ph¬ng ph¸p dùa vµo sù kh¸c nhau vÒ
khèi lîng riªng gi÷a c¸c h¹t kho¸ng ®Ó ph©n chia chóng thµnh c¸c s¶n phÈm cã chÊt
lîng kh¸c nhau.
- Khèi lîng riªng:  (kg/ cm3 ).
- TØ träng  (kh«ng cã thø nguyªn) hoÆc (g/cm3).
b./ §iÒu kiÖn øng dông cña ph¬ng ph¸p tuyÓn träng lùc.
- Kho¸ng vËt cã Ých vµ kh«ng cã Ých kh¸c nhau vÒ khèi lîng riªng.
- Kho¸ng vËt cã Ých vµ kh«ng cã Ých ph¶i t¸ch rêi nhau.
Ph¶i thùc hiÖn trong m«i trêng cã khèi lîng riªng nhÊt ®Þnh.
c./ Néi dung cña ph¬ng ph¸p tuyÓn träng lùc.
Khi ta cho hçn hîp c¸c h¹t kho¸ng cã khèi lîng riªng kh¸c nhau vµ m«i trêng
cã khèi lîng riªng nhÊt ®Þnh díi t¸c dông cña c¸c lùc vµo h¹t trong m«i trêng c¸c h¹t
sÏ chuyÓn ®éng víi tèc ®é, ph¬ng, híng kh¸c nhau, tõ ®ã cã thÓ t¸ch chóng ra thµnh
c¸c s¶n phÈm kh¸c nhau.
2./ Ph¬ng ph¸p tuyÓn tõ.
a./ B¶n chÊt cña ph¬ng ph¸p tuyÓn tõ.
- Kh¸i niÖm: Dùa trªn sù kh¸c nhau vÒ tõ tÝnh cña c¸c kho¸ng vËt ®Ó t¸ch chóng ra
khái nhau.
- M¸y ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh nµy gäi lµ m¸y tuyÓn tõ.
- §Æc trng cña m¸y: Trong vïng lµm viÖc t¹o ra tõ trêng khi ®a hçn hîp kho¸ng vËt cã
tõ tÝnh kh¸c nhau vµo trong tï trêng díi t¸c dông cña lùc tõ vµ lùc c¬ (lùc träng trêng,
ma s¸t, li t©m) h¹t cã tõ vµ kh«ng tõ sÏ dÞch chuyÓn theo quü ®¹o kh¸c nhau tõ ®è ta
cã thÓ t¸ch ®îc chóng ra khái nhau.
b./ §iÒu kiªn ®Ó t¸ch h¹t cã tõ vµ kh«ng cã tõ.
- Gäi f ' lµ lùc tõ t¸c dông lªn h¹t cã tõ lín h¬n tæng hîp c¸c lùc c¬ t¸c dông lªn h¹t
®ã.
f'tõ >  f'c¬ .
- Vµ lùc tõ f" t¸c dông lªn h¹t kh«ng cã tõ nhá h¬n tæng hîp c¸c lùc c¬ t¸c dông lªn
h¹t ®ã.
f"tõ <  f"c¬ .
3./ Ph¬ng ph¸p tuyÓn ®iÖn.
- Kh¸i niÖm: Dùa trªn sù kh¸c nhau vÒ tÝnh dÉn ®iÖn ®Ó t¸ch chóng ra khái
nhau. M¸y ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh nµy gäi lµ m¸y tuyÓn ®iÖn.
- Trong vïng lµm viÖc cña m¸y t¹o ra ®iÖn trêng khi cho hçn hîp cã tÝnh dÉn
®iÖn kh¸c nhau vµo trong ®iÖn trêng. Díi t¸c dông cña lùc ®iÖn truêng c¸c h¹t dÉn
®iÖn vµ kh«ng dÉn ®iÖn chuyÓn ®éng trªn c¸c quü ®¹o kh¸c nhau vµ tõ ®ã t¸ch ®îc
h¹t dÉn ®iÖn vµ kh«ng dÉn ®iÖn ra khái nhau.
- §iÖn trêng lµ kho¶ng kh«ng gian xung quanh vËt tÝch ®iÖn vµ lµ mét d¹ng ®Æc
biÖt cña vËt chÊt, nã cã n¨ng lîng cho nªn bÊt kú mét ®iÖn tÝch nµo ®Æt trong ®iÖn trêng ®Òu chÞu t¸c dông cña lùc ®iÖn trêng Êy.
4./ Ph¬ng ph¸p tuyÓ...
PhÇn I
Nh÷ng c¬ së lý thuyÕt cña tuyÓn næi.
Ch¬ng I
Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n.
§ 1: Kh¸i niÖm vÒ c¸c ph¬ng ph¸p tuyÓn.
Trong tuyÓn kho¸ng t nhiÒu ph¬ng ph¸p tuyÓn nh: Tun träng c, tuyÓn
tõ, tuyÓn ®iÖn, tuyÓn næi...
1./ Ph¬ng ph¸p tuyÓn träng lùc.
a./ Kh¸i niÖm : TuyÓn träng c t ph¬ng ph¸p dùa vµo kh¸c nhau
khèi lîng riªng gi÷a c¸c h¹t kho¸ng ®Ó ph©n chia chóng thµnh c¸c s¶n phÈmchÊt
lîng kh¸c nhau.
- Khèi lîng riªng: (kg/ cm
3
).
- TØ träng (kh«ng cã thø nguyªn) hoÆc (g/cm
3
).
b./ §iÒu kiÖn øng dông cña ph¬ng ph¸p tuyÓn träng lùc.
- Kho¸ng vËt cã Ých vµ kh«ng cã Ých kh¸c nhau vÒ khèi lîng riªng.
- Kho¸ng vËt cã Ých vµ kh«ng cã Ých ph¶i t¸ch rêi nhau.
Ph¶i thùc hiÖn trong m«i trêng cã khèi lîng riªng nhÊt ®Þnh.
c./ Néi dung cña ph¬ng ph¸p tuyÓn träng lùc.
Khi ta cho n hîp c¸c h¹t kho¸ng khèi lîng riªng kh¸c nhau m«i trêng
khèi lîng riªng nhÊt ®Þnh díi t¸c dông cña c¸c lùc vµo h¹t trong m«i trêng c¸c h¹t
sÏ chuyÓn ®éng víi c ®é, ph¬ng, ng kh¸c nhau, tõ ®ã cã thÓ t¸ch chóng ra thµnh
c¸c s¶n phÈm kh¸c nhau.
2./ Ph¬ng ph¸p tuyÓn tõ.
a./ B¶n chÊt cña ph¬ng ph¸p tuyÓn tõ.
- Kh¸i niÖm: a trªn kh¸c nhau tÝnh cña c¸c kho¸ng vËt ®Ó t¸ch chóng ra
khái nhau.
- M¸y ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh nµy gäi lµ m¸y tuyÓn tõ.
- §Æc trng cña m¸y: Trong vïng lµm viÖc t¹o ra tõ trêng khi ®a hçn hîp kho¸ng vËt
tõ tÝnh kh¸c nhau vµo trong trêng díi t¸c dông cña c tõ vµ lùc c¬ (lùc träng trêng,
ma s¸t, li t©m) h¹tvµ kh«ng sÏ dÞch chuyÓn theo quü ®¹o kh¸c nhau tõ ®è ta
cã thÓ t¸ch ®îc chóng ra khái nhau.
b./ §iÒu kiªn ®Ó t¸ch h¹t cã tõ vµ kh«ng cã .
- Gäi f ' lùc t¸c dông n h¹t lín h¬n tæng hîp c¸c lùc t¸c dông lªn h¹t
®ã.
f'
> f'
.
- Vµ lùc f" t¸c dông lªn h¹t kh«ng nhá h¬n tæng p c¸c lùc t¸c dông lªn
h¹t ®ã.
f"
< f"
.
3./ Ph¬ng ph¸p tuyÓn ®iÖn.
- Kh¸i niÖm: Dùa trªn kh¸c nhau tÝnh dÉn ®iÖn ®Ó t¸ch chóng ra khái
nhau. M¸y ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh nµy gäi lµ m¸y tuyÓn ®iÖn.
- Trong vïng lµm viÖc cña m¸y t¹o ra ®iÖn trêng khi cho hçn hîp tÝnh dÉn
®iÖn kh¸c nhau vµo trong ®iÖn trêng. Díi t¸c dông cña lùc ®iÖn truêng c¸c h¹t dÉn
®iÖn kh«ng dÉn ®iÖn chuyÓn ®éng trªn c¸c quü ®¹o kh¸c nhau vµ ®ã t¸ch ®îc
h¹t dÉn ®iÖn vµ kh«ng dÉn ®iÖn ra khái nhau.
- §iÖn trêng lµ kho¶ng kh«ng gian xung quanh vËt tÝch ®iÖn lµ mét d¹ng ®Æc
biÖt cña vËt chÊt, n¨ng lîng cho nªn bÊt mét ®iÖn tÝch nµo ®Æt trong ®iÖn tr-
êng ®Òu chÞu t¸c dông cña lùc ®iÖn trêng Êy.
4./ Ph¬ng ph¸p tuyÓn næi.
- Kh¸i niÖm: ph¬ng ph¸p ph©n chia c¸c lo¹i kho¸ng vËt h¹t t¬ng ®èi
mÞm löng trong m«i trêng nãc, dùa vµo kh¶ n¨ng b¸m dÝnh lùa chän a chóng
1
BÀI GIẢNG TUYỂN NỔI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG TUYỂN NỔI - Người đăng: nguyentruongtk54
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
BÀI GIẢNG TUYỂN NỔI 9 10 549