Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Vật liệu xây dựng

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 300 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường TCN CN & XD FICO

Bài giảng Vật liệu xây dựng

BÀI 1
VỮA XÂY DỰNG
I. GIỚI THIỆU VỮA XÂY DỰNG
1 Khái niệm và phân loại
a. Khái niệm
Vữa xây dựng là một hỗn hợp gồm cốt liệu, chất kết dính và n ước đ ược ch ọn theo m ột t ỉ
lệ nhất định theo định mức rồi trộn với nhau thật đều.
Cốt liệu để chế tạo vữa thông thường là cát đen, cát vàng…
Chất kết dính để chế tạo vữa là xi măng, thạch cao, vôi…

− Vữa dùng để xây, trát, láng, lát, ốp và hoàn thiện trang trí cho công trình xây dựng.
− Khi cần làm tăng thêm một đặc tính nào đó của vữa cho phù h ợp v ới yêu c ầu s ử d ụng,
người ta cho thêm vào các chất phụ gia, như phụ gia đông c ứng nhanh, ph ụ gia ch ống
thấm, phụ gia chống axit…
b. Phân loại vữa
Có nhiều cách phân loại vữa, theo chức năng sử dụng vữa được chia thành năm loại sau :

 Vữa thông thường :
Là loại vữa được dùng để xây, trát, láng, lát, ốp, hoàn thiện. Vữa thông thường theo thành
phần có ba loại

−
−
−



Vữa vôi : thành phần gồm cát (đen, vàng), vôi và nước.
Vữa tam hợp : thành phần gồm có cát (đen, vàng), vôi, ximăng và nước.
Vữa xi măng : thành phần gồm có cát (đen, vàng), ximăng và nước.
Vữa hoàn thiện : loại vữa để trang trí cho mặt ngoài công trình.
Vữa chịu axít : loại vữa dùng để trát, láng, lát, ốp, bảo vệ các bộ phận công trình làm việc
trong môi trường chịu tác dụng của axít ho ặc hơi axít. Vữa ch ịu axít dùng chất k ết dính là
thuỷ tinh lỏng.

 Vữa chịu nhiệt : loại vữa dùng để xây trát các bộ phận công trình chịu nhiệt như : xây
thành lò nung, xây bếp, xây ống khói…Vữa chịu nhiệt thường dùng là vữa ximăng–samốt.

 Vữa chống thấm : loại vữa dùng để trát láng, bao bọc các công trình chịu nước. Vữa

chống thấm thường dùng là vữa ximăng mác cao 75 ÷ 100 hoặc vữa ximăng có phụ gia chống
thấm.
2 Vật liệu chế tạo vữa thông thường
a. Ximăng
Ximăng là một loại chất kết dính trong thành phần vữa. Khi trộn vữa, ximăng h ợp v ới
nước tạo thành keo bao bọc các hạt cốt liệu và lấp đầy khe rỗng gi ữa các hạt c ốt li ệu.
Keo ximăng khi đông cứng sẽ gắn chặt các hạt c ốt li ệu v ới nhau thành m ột kh ối r ắn ch ắc.
Ximăng dùng để chế tạo vữa thông thường gồm có hai loại :

− Ximăng portland
− Ximăng portland hỗn hợp
Biên soạn: Tổ Bộ Môn Xây Dựng

Trang 1

Trường TCN CN & XD FICO

Bài giảng Vật liệu xây dựng

b. Vôi : Vôi dùng trong xây dựng là vôi đông cứng trong không khí, ở môi tr ường ẩm ướt vôi

không đông cứng.
Chế tạo
Từ nguyên liệu là đá vôi có hàm lượng CacbonatCanxi nung trong lò ở nhi ệt đ ộ 900 ÷ 1100
0
C.

Phản ứng : CaCO3 → CaO...
Tr ng TCN CN & XD FICO Bài gi ng V t li u xây d ng ườ
BÀI 1
V A XÂY D NG
I. GI I THI U V A XÂY D NG
1 Khái ni m và phân lo i
a. Khái ni m
V a xây d ng là m t h n h p g m c t li u, ch t k t dính và n c đ c ch n theo m t t ế ướ ượ
l nh t đ nh theo đ nh m c r i tr n v i nhau th t đ u.
C t li u đ ch t o v a thông th ng là cát đen, cát vàng… ế ườ
Ch t k t dính đ ch t o v a là xi măng, th ch cao, vôi… ế ế
V a dùng đ xây, trát, láng, lát, p và hoàn thi n trang trí cho công trình xây d ng.
Khi c n làm tăng thêm m t đ c tính nào đó c a v a cho phù h p v i yêu c u s d ng,
ng i ta cho thêm vào các ch t ph gia, nh ph gia đông c ng nhanh, ph gia ch ngườ ư
th m, ph gia ch ng axit…
b. Phân lo i v a
Có nhi u cách phân lo i v a, theo ch c năng s d ng v a đ c chia thành năm lo i sau : ượ
V a thông th ng : ườ
lo i v a đ c dùng đ xây, trát, láng, lát, p, hoàn thi n. V a thông th ng theo thành ượ ườ
ph n có ba lo i
V a vôi : thành ph n g m cát (đen, vàng), vôi và n c. ướ
V a tam h p : thành ph n g m có cát (đen, vàng), vôi, ximăng và n c. ướ
V a xi măng : thành ph n g m có cát (đen, vàng), ximăng và n c. ướ
V a hoàn thi n : lo i v a đ trang trí cho m t ngoài công trình.
V a ch u axít : lo i v a dùng đ trát, láng, lát, p, b o v các b ph n công trình làm vi c
trong môi tr ng ch u tác d ng c a axít ho c h i axít. V a ch u axít dùng ch t k t dính làườ ơ ế
thu tinh l ng.
V a ch u nhi t : lo i v a dùng đ xây trát các b ph n công trình ch u nhi t nh : xây ư
thành lò nung, xây b p, xây ng khói…V a ch u nhi t th ng dùng là v a ximăng–sam t.ế ườ
V a ch ng th m : lo i v a dùng đ trát láng, bao b c các công trình ch u n c. V a ướ
ch ng th m th ng dùng là v a ximăng mác cao 75 ườ
÷
100 ho c v a xing có ph gia ch ng
th m.
2 V t li u ch t o v a thông th ng ế ườ
a. Ximăng
Ximăng m t lo i ch t k t dính trong thành ph n v a. Khi tr n v a, ximăng h p v i ế
n c t o thành keo bao b c các h t c t li u l p đ y khe r ng gi a các h t c t li u.ướ
Keo ximăng khi đông c ng s g n ch t các h t c t li u v i nhau thành m t kh i r n ch c.
Ximăng dùng đ ch t o v a thông th ng g m có hai lo i : ế ườ
Ximăng portland
Ximăng portland h n h p
Biên so n: T B Môn Xây D ng Trang 1
Bài giảng Vật liệu xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Vật liệu xây dựng - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng Vật liệu xây dựng 9 10 763