Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng vật liệu xây dựng

Được đăng lên bởi bichvo
Số trang: 138 trang   |   Lượt xem: 4087 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Giáo án Vật liệu xây dựng

Trang 1

CHƯƠNG I

────────────────────

TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU XÂY DỰNG
§1. CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ CHỦ YẾU CỦA VẬT LIỆU XÂY DỰNG
* Nhóm các tính chất liên quan đến cấu tạo bản thân vật liệu
I. KHỐI LƯỢNG RIÊNG:
1. Khái niệm:

- Khối lượng riêng là khối lượng của một đơn vị thể tích vật liệu ở trạng thái hoàn
toàn đặc (không có lỗ rỗng) sau khi được sấy khô ở nhiệt độ 105oC ÷ 110oC đến khối
lượng không đổi.
- Ký hiệu γa
2. Công thức tính:

Khối lượng riêng được tính theo công thức sau:
γa =

Gk
; g/cm3, kg/l, t/m3 ...
Va

trong đó: Gk - khối lượng mẫu thí nghiệm trong trạng thái khô
Va - thể tích hoàn toàn đặc của mẫu thí nghiệm
3. Cách xác định:

Tùy theo từng loại vật liệu mà có những phương pháp xác định γa khác nhau.
a. Vật liệu được coi như hoàn toàn đặc chắc: thép, kính...
- Đối với mẫu có dạng hình học xác định: Phương pháp cân đo bình thường.
- Đối với mẫu không có dạng hình học xác định: Phương pháp vật liệu chiếm chỗ
chất lỏng xác định Va.
b. Vật liệu không hoàn toàn đặc chắc: gạch, đá, bêtông, vữa . . .
- Nghiền nhỏ mẫu vật liệu đến mức nhỏ hơn 0,2mm, Cân xác định Gk, dùng phương
pháp vật liệu chiếm chỗ chất lỏng để xác định Va.
4. Ý nghĩa:

- Khối lượng riêng của vật liệu chỉ phụ thuộc vào thành phần cấu tạo và cấu trúc vi
mô của nó nên biến động trong một phạm vi nhỏ .
- Dùng để tính toán cấp phối vật liệu hỗn hợp, một số chỉ tiêu vật lý khác ...
- Đối với vật liệu hỗn hợp, khối lượng riêng được lấy bằng khối lượng riêng trung
bình xác định theo công thức sau:
hh
γa =

G1 + G 2 + ... + G n
G
G1 G 2
+
+ ... + n

γ1

γ2

γn

- Khối lượng riêng γa của một số loại vật liệu thường gặp :
Đá thiên nhiên : 2,5 ÷ 3 g/cm3

Giáo án Vật liệu xây dựng

Trang 2

Gạch ngói đất sét nung : 2,6 ÷ 2,7 g/cm3
Ximăng 2,9 ÷ 3,2 g/cm3
Bêtông nặng : 2,5 ÷ 2,6 g/cm3
Vật liệu hữu cơ (gỗ, bitum, chất dẻo, v.v...): 0,9 ÷ 1,6 g/cm3
II. KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH:
1. Khái niệm:

- Khối lượng thể tích: là khối lượng của một đơn vị thể tích vật liệu ở trạng thái tự
nhiên (kể cả lỗ rỗng).
Ký hiệu γotn, γoW
- Khối lượng thể tích tiêu chuẩn: là khối lượng của một đơn vị thể tích vật liệu ở
trạng thái tự nhiên sau khi được sấy khô ở nhiệt độ 105oC ÷ 110oC đến khối lượng không...
Giaïo aïn Váût liãûu xáy dæûng
Trang 1
CHÆÅNG I
────────────────────
TÊNH CHÁÚT CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU XÁY DÆÛNG
§1. CAÏC TÊNH CHÁÚT VÁÛT LYÏ CHUÍÚU CUÍA VÁÛT LIÃÛU XÁY DÆÛNG
* Nhoïm caïc tênh cháút liãn quan âãún cáúu taûo baín thán váût liãûu
I. KHÄÚI LÆÅÜNG RIÃNG:
1. Khaïi niãûm:
- Khäúi læåüng riãng laì khäúi læåüng cuía mäüt âån vë thãø têch váût liãûu åí traûng thaïi hoaìn
toaìn âàûc (khäng coïùùng) sau khi âæåüc sáúy khä åí nhiãût âäü 105
o
C ÷ 110
o
C âãún khäúi
læåüng khäng âäøi.
- Kyï hiãûu γ
a
2. Cäng thæïc tênh:
Khäúi læåüng riãng âæåüc tênh theo cäng thæïc sau:
a
a
V
k
G
=
; g/cm
γ
m
3
...
khä
V
a
- thãø têch hoaìn toaìn âàûc cuía máùu thê nghiãûm
3. Caïc
h γ
a
khaïc nhau.
häng coï daûng hçnh hoüc xaïc âënh: Phæång phaïp váût liãûu chiãúm chäù
cháút lo
0,2mm, Cán xaïc âënh G
k
, duìng phæång
úm chäù cháút loíng âãø xaïc âënh V
a
.
. YÏ ng
üc vaìo thaình pháön cáúu taûo vaìúu truïc vi
mä cuía
khäúi læåüng riãng âæåüc láúy bàòng khäúi læåüng riãng trung
3
, kg/l, t/
trong âoï: G
k
- khäúi læåüng máùu thê nghiãûm trong traûng thaïi
h xaïc âënh:
Tuìy theo tæìng loaûi váût liãûu maì coï nhæîng phæång phaïp xaïc âën
a. Váût liãûu âæåüc coi nhæ hoaìn toaìn âàûc chàõc: theïp, kênh...
- Âäúi våïi máùu coï daûng hçnh hoüc xaïc âënh: Phæång phaïp cán âo bçnh thæåìng.
- Âäúi våïi máùu k
íng xaïc âënh V
a
.
b. Váût liãûu khäng hoaìn toaìn âàûc chàõc: gaûch, âaï, bãtäng,îa . . .
- Nghiãön nhoíùu váût liãûu âãún mæïc nhoí hån
phaïp váût liãûu chiã
4 héa:
- Khäúi læåüng riãng cuía váût liãûu chè phuû thuä
noï nãn biãún âäüng trong mäüt phaûm vi nhoí .
- Duìng âãø tênh toaïn cáúp phäúi váût liãûu häùn håüp, mäüt säú chè tiãu váût lyï khaïc ...
- Âäúi våïi váût liãûu häùn håüp,
bçnh xaïc âënh theo cäng thæïc sau:
n
γγγ
n
n
hh
a
G
GG
GGG
γ
+++
+
+
+
=
...
...
21
21
ût liãûu thæåìng gàûp :
21
- Khäúi læåüng riãng γ
a
cuía mäüt säú loaûi
Âaï thiãn nhiãn : 2,5 ÷ 3 g/cm
3
Bài giảng vật liệu xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng vật liệu xây dựng - Người đăng: bichvo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
138 Vietnamese
Bài giảng vật liệu xây dựng 9 10 831