Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG VỀ HỆ QUY CHIẾU, PHÉP CHIẾU HỆ TOẠ ĐỘ VÀ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI TOẠ ĐỘ Ở VIỆT NAM

Được đăng lên bởi Hiên Cù
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 18536 lần   |   Lượt tải: 48 lần
CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

BÀI GIẢNG VỀ HỆ QUY CHIẾU, PHÉP CHIẾU
HỆ TOẠ ĐỘ VÀ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH
CHUYỂN ĐỔI TOẠ ĐỘ Ở VIỆT NAM

KS. Nguyễn Đồng Hưng

Năm 20061

BÀI GIẢNG VỀ HỆ QUY CHIẾU, PHÉP CHIẾU
HỆ TOẠ ĐỘ VÀ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH
CHUYỂN ĐỔI TOẠ ĐỘ Ở VIỆT NAM
A. MỞ ĐẦU:
1. Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 83/2000/QĐ-TTg ngày 12 tháng
7 năm 2000 về việc áp dụng Hệ quy chiếu và Hệ toạ độ quốc gia VN-2000;
Tổng cục Địa chính có Thông tư số 973/2001/ TT-TCĐC ngày 20 tháng
6 năm 2001 hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN-2000.
2. Ngày 22 tháng 6 năm 2001, Tổng cục Địa chính đã có Quyết định số
218/QĐ-TCĐC về việc ban hành phần mềm tính chuyển toạ độ từ hệ toạ độ HN72 sang hệ toạ độ VN-2000.
3. Bộ Công nghiệp đã có Quyết định số 325/QĐ-ĐCKS, ngày 26 tháng 02
năm 1997 trong đó có quy định các bản đồ khu vực hoạt động khoáng sản và
quản lý khu vực hoạt động khoáng sản theo hệ toạ độ UTM ( Indian 1960).
4. Máy định vị GPS cầm tay và Chương trình máy vi tính Mapinfo là hai
công cụ được sử dụng đắc lực trong công tác điều tra thăm dò địa chất.
Với phần mềm Mapinfo chương trình gốc, và máy GPS cầm tay phần “hệ
thống “ không có hệ toạ độ HN72 và VN2000:
Như vậy vấn đề đặt ra là cần có Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trong ngành
địa chất để hiểu được những vấn đề cơ bản về: Hệ quy chiếu, phép chiếu, hệ toạ
độ và các chương trình chuyển đổi toạ độ. Sử dụng phần mềm Mainfo có hệ quy
chiếu và phép chiếu cho hệ toạ độ HN-72 và VN-2000. Sử dụng máy GPS cầm
tay có hệ toạ độ HN-72 và VN-2000.
Để đáp ứng yêu cầu trên, sau một thời gian ( 2000 - 2006) chúng tôi vừa
nghiên cứu vừa kiểm nghiệm thực tế trên địa bàn một số tỉnh đến nay do nhu
cầu thực tế của sản xuất và quản lý chúng tôi biên soạn bài giảng này.
Bài giảng này gồm các phần sau:
- Một số vấn đề cơ bản về hệ quy chiếu, phép chiếu, hệ toạ độ, toạ độ;2

- Một số chương trình chuyển đổi toạ độ: Chương trình UHN, Chương
trình Geotool 1.2, MTM, Công cụ "UTVN"
- Sử dụng file " Mapinfow.prj" để chuyển đổi toạ độ trong phần mềm
Mapinfo.
- Sử dụng máy GPS cầm tay để xác định toạ độ điểm quan sát theo hệ toạ
độ HN-72 và VN-2000.

B. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN

I. Toạ độ và hệ toạ độ
1.Toạ thiên văn: Toạ độ thiên văn λ, ϕ được xác định bằng phương pháp
đo thiên văn. ϕ là góc giữa pháp tuyến với Geoid và mặt phẳng vuông góc với
trục quay trung bình của trái đất. λ là góc nhị diện hợp bởi pháp tuyến với mặt
Geoid và mặt phẳng kinh tuyến trung bình đi qua...
http://www.ebook.edu.vn
1
CC ĐỊA CHT VÀ KHOÁNG SN VIT NAM
BÀI GING V H QUY CHIU, PHÉP CHIU
H TO ĐỘ VÀ MT S CHƯƠNG TRÌNH
CHUYN ĐỔI TO ĐỘ VIT NAM
KS. Nguyn Đồng Hưng
Năm 2006
BÀI GIẢNG VỀ HỆ QUY CHIẾU, PHÉP CHIẾU HỆ TOẠ ĐỘ VÀ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI TOẠ ĐỘ Ở VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG VỀ HỆ QUY CHIẾU, PHÉP CHIẾU HỆ TOẠ ĐỘ VÀ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI TOẠ ĐỘ Ở VIỆT NAM - Người đăng: Hiên Cù
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
BÀI GIẢNG VỀ HỆ QUY CHIẾU, PHÉP CHIẾU HỆ TOẠ ĐỘ VÀ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI TOẠ ĐỘ Ở VIỆT NAM 9 10 825