Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng về tương tác gen

Được đăng lên bởi Hoàng Huỳnh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 351 lần   |   Lượt tải: 0 lần
tuong tac gen va tac dong da hieu grn
Khóa hc LTĐH KIT-1: Môn Sinh hc (Thy Nguyn Quang Anh)
Tƣơng tác gen và tác động đa hiệu ca gen
Hocmai.vn Ngôi trường chung ca hc trò Vit
Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1 -
I. Khái niệm tƣơng tác gen
s tác động qua li gia các gen trong quá trình hình thành kiu hình. Thc cht của tương tác gen là
s tác đng ca sn phm gen này vi gen khác.
II. Các dạng tƣơng tác gen
1. Tƣơng tác bổ sung
1.1. T l 9 : 7.
Thí nghim
- Lai các cây thuc hai dòng thun chủng đều có hoa màu trng vi nhau.
- Kết quả: F1 toàn cây hoa đ
- Cho F1 t th phn
- Kết qu: F2 có t l kiu nh xp x 9 hoa đỏ : 7 hoa trng.
Gii thích
T l 9 : 7 cho thy đời F2 16 t hợp gen và như vậy th F1 phi d hp t v 2 cp gen
nm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau. Tuy nhiên, vi 16 t hợp gen nhưng không cho t l kiu nh
9 : 3 : 3 : 1 mà ch cho 2 loi kiu hình nên có th kết lun màu hoa do 2 cp gen quy đnh.
Gi thiết
Để to ra được màu hoa đỏ cn có mặt đồng thi c 2 alen tri A và B nm trên 2 NST khác nhau.
Khi ch 1 alen tri hoc không có alen tri nào thì ch có hoa màu trng.
Hai gen A và B có th đã tạo ra các enzim khác nhau và các enzim này cùng tham ra vào mt chui các
phn ứng hóa sinh để to nên sc t đ cánh hoa.
Qui ước: A-B-: hoa đỏ, A-bb + aaB- + aabb: hoa trng.
Kiu gen: 1AABB : 2AaBB : 2AABb: 4AaBb : 1AAbb : 2Aabb : 1aaBB : 2aaBb : 1aabb
Kiểu hình: 9 hoa đ : 7 hoa trng.
TƢƠNG TÁC GEN VÀ TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CA GEN
(TÀI LIU BÀI GING)
GIÁO VIÊN: NGUYN QUANG ANH
Đây tài liệu m lược các kiến thức đi m vi bài ging Tương tác gen tác động đa hiệu ca gen thuc khóa
hc LTĐH KIT-1: n Sinh hc (Thy Nguyn Quang Anh) ti website Hocmai.vn. Đ có th nm vng kiến thc
phn tương tác gen và tác động đa hiệu ca gen, Bn cn kết hp xem tài liu cùng vi bài ging này.
Bài giảng về tương tác gen - Trang 2
Bài giảng về tương tác gen - Người đăng: Hoàng Huỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài giảng về tương tác gen 9 10 97