Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng xác xuất - Ôn thi cao học

Được đăng lên bởi Nghia Cong
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2852 lần   |   Lượt tải: 26 lần
Ôn thi Cao học – Toán kinh tế – Bài giải Xác suất

Trần Ngọc Hội

ÔN THI CAO HỌC

Ôn thi Cao học – Toán kinh tế – Bài giải Xác suất

Trần Ngọc Hội

c) Gọi C là biến cố có 3 khẩu trúng. Ta có

C = A1 A 2 A 3 .

MÔN TOÁN KINH TẾ
(GV: Trần Ngọc Hội - 2011)

Tính toán tương tự câu a) ta được P(C) = 0,28.
BÀI GIẢI

d) Gọi D là biến cố có ít nhất 1 khẩu trúng. Ta có

PHẦN II: XÁC SUẤT
Bài 1: Có ba khẩu súng I, II và III bắn độc lập vào một mục tiêu. Mỗi khẩu bắn 1 viên. Xác
suất bắn trúng mục tiêu cuả ba khẩu I, II và III lần lượt là 0,7; 0,8 và 0,5. Tính xác suất để
a) có 1 khẩu bắn trúng.
b) có 2 khẩu bắn trúng.
c) có 3 khẩu bắn trúng.
d) ít nhất 1 khẩu bắn trúng.
e) khẩu thứ 2 bắn trúng biết rằng có 2 khẩu trúng.

D = A + B + C.
Chú ý rằng do A, B, C xung khắc từng đôi, nên theo công thức Cộng xác suất ta có
P(D) = P(A) + P(B) + P(C) = 0,22 + 0,47 + 0,28 = 0,97.
e) Gỉa sử có 2 khẩu trúng. Khi đó biến cố B đã xảy ra. Do đó xác suất để khẩu thứ 2 trúng
trong trường hợp này chính là xác suất có điều kiện P(A2/B).
Theo công thức Nhân xác suất ta có:

Lời giải
Tóm tắt:
Khẩu súng
Xác suất trúng

Suy ra
I
0,7

II
0,8

III
0,5

Gọi Aj (j = 1, 2, 3) là biến cố khẩu thứ j bắn trúng. Khi đó A1, A2, A3 độc lập và giả thiết cho
ta

P(A 1 ) = 0, 7; P(A1 ) = 0, 3;
P(A 2 ) = 0, 8; P(A 2 ) = 0, 2;

P(A 3 ) = 0, 5; P(A 3 ) = 0, 5.
a) Gọi A là biến cố có 1 khẩu trúng. Ta có

A = A 1 A 2 A 3 + A1 A 2 A 3 + A 1 A 2 A 3

Vì các biến cố A1 A 2 A 3 , A1 A 2 A 3 , A1 A 2 A 3 xung khắc từng đôi, nên theo công thức
Cộng xác suất ta có

P(A) = P(A1A 2 A 3 + A1 A 2 A 3 + A1 A 2 A 3 )

= P(A1 A 2 A 3 ) + P(A1 A 2 A 3 ) + P(A 1A 2 A 3 )
Vì các biến cố A1, A2, A3 độc lập nên theo công thức Nhân xác suất ta có
P(A1 A 2 A 3 ) = P(A1 )P(A 2)P(A 3 ) = 0, 7.0, 2.0, 5 = 0, 07;

P(A1 A 2 A 3 ) = P(A1 )P(A 2 )P(A 3 ) = 0, 3.0, 8.0, 5 = 0,12;
P(A1 A 2 A 3 ) = P(A1 )P(A 23 )P(A 3 ) = 0, 3.0, 2.0, 5 = 0, 03.
Suy ra
P(A) = 0,22.
b) Gọi B là biến cố có 2 khẩu trúng. Ta có

P(A2B) = P(B)P(A2/B)

P(A 2 /B) =

Mà A 2B = A 1 A 2 A 3 + A 1 A 2 A 3 nên lý luận tương tự như trên ta được
Suy ra P(A2/B) = 0,851.

P(A2B) = 0,4

Bài 2: Có hai hộp I và II mỗi hộp chứa 10 bi, trong đó hộp I gồm 9 bi đỏ, 1 bi trắng; hộp II
gồm 6 bi đỏ, 4 bi trắng. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp 2 bi.
a) Tính xác suất để được 4 bi đỏ.
b) Tính xác suất để được 2 bi đỏ và 2 bi trắng.
c) Tính xác suất để được 3 bi đỏ và 1 bi trắng.
d) Giả sử đã lấy được 3 bi đỏ và 1 bi trắng. Hãy tìm xác suất để bi trắng có được của hộp I.
Lời giải
Gọi Ai , B...
Ôn thi Cao hc – Toán kinh tế – Bài gii Xác sut Trn Ngc Hi
1
ÔN THI CAO HC
MÔN TOÁN KINH T
(GV: Trn Ngc Hi - 2011)
BÀI GII
PHN II: XÁC SUT
Bài 1: Có ba khu súng I, II và III bn độc lp vào mt mc tiêu. Mi khu bn 1 viên. Xác
sut bn trúng mc tiêu cu ba khu I, II và III ln lượt là 0,7; 0,8 và 0,5. Tính xác sut để
a) có 1 khu bn trúng.
b) có 2 khu bn trúng.
c) có 3 khu bn trúng.
d) ít nht 1 khu bn trúng.
e) khu th
2 bn trúng biết rng có 2 khu trúng.
Li gii
Tóm tt:
Khu súng I II III
Xác sut trúng 0,7 0,8 0,5
Gi A
j
(j = 1, 2, 3) là biến c khu th j bn trúng. Khi đó A
1
, A
2
, A
3
độc lp và gi thiết cho
ta
11
22
33
P(A ) 0, 7; P(A ) 0, 3;
P(A) 0,8;P(A) 0,2;
P(A ) 0, 5; P(A ) 0, 5.
==
==
==
a) Gi A là biến c có 1 khu trúng. Ta có
123 123 123
A
AAA AAA AAA=++
Vì các biến c
123 123 123
A
AA,AAA,AAA
xung khc tng đôi, nên theo công thc
Cng xác sut ta có
123 123 123
123 123 123
P(A) P(A A A A A A A A A )
P(A A A ) P(A A A ) P(A A A )
=++
=++
Vì các biến c A
1
, A
2
, A
3
độc lp nên theo công thc Nhân xác sut ta có
123 1 2 3
123 1 2 3
123 1 233
P(A A A ) P(A )P(A )P(A ) 0,7.0,2.0,5 0,07;
P(A A A ) P(A )P(A )P(A ) 0,3.0,8.0,5 0,12;
P(A A A ) P(A )P(A )P(A ) 0,3.0,2.0,5 0,03.
===
===
===
Suy ra P(A) = 0,22.
b) Gi B là biến c có 2 khu trúng. Ta có
123 123 123
BAAA AAA AAA=++
Tính toán tương t câu a) ta được P(B) = 0,47.
Ôn thi Cao hc – Toán kinh tế – Bài gii Xác sut Trn Ngc Hi
2
c) Gi C là biến c có 3 khu trúng. Ta có
123
CAAA.
=
Tính toán tương t câu a) ta được P(C) = 0,28.
d) Gi D là biến c có ít nht 1 khu trúng. Ta có
DABC.
=
++
Chú ý rng do A, B, C xung khc tng đôi, nên theo công thc Cng xác sut ta có
P(D) = P(A) + P(B) + P(C) = 0,22 + 0,47 + 0,28 = 0,97.
e) Ga s có 2 khu trúng. Khi đó biến c B đã xy ra. Do đó xác sut để khu th 2 trúng
trong trường hp này chính là xác sut có điu kin P(A
2
/B).
Theo công thc Nhân xác sut ta có:
P(A
2
B) = P(B)P(A
2
/B)
Suy ra
2
2
P(A B)
P(A /B) .
P(B)
=
2123123
A
BAAA AAA=+ nên lý lun tương t như trên ta được
P(A
2
B) = 0,4
Suy ra P(A
2
/B) = 0,851.
Bài 2: Có hai hp I và II mi hp cha 10 bi, trong đó hp I gm 9 bi đỏ, 1 bi trng; hp II
gm 6 bi đỏ, 4 bi trng. Ly ngu nhiên t mi hp 2 bi.
a) Tính xác sut để được 4 bi đỏ.
b) Tính xác sut để được 2 bi đỏ và 2 bi trng.
c) Tính xác sut để được 3 bi đỏ và 1 bi trng.
d) Gi s đã ly được 3 bi đỏ và 1 bi trng. Hãy tìm xác sut để bi trng có được ca hp I.
Li gii
Gi A
i
, B
i
(i = 0, 1, 2) ln lượt là các biến c có i bi đỏ và (2 i) bi trng có trong 2 bi
được chn ra t hp I, hp II. Khi đó
- A
0
, A
1
, A
2
xung khc tng đôi và ta có
Printed with FinePrint trial version - purchase at www.fineprint.com
Bài giảng xác xuất - Ôn thi cao học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng xác xuất - Ôn thi cao học - Người đăng: Nghia Cong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Bài giảng xác xuất - Ôn thi cao học 9 10 285