Ktl-icon-tai-lieu

Bài Giảng Xử lý số liệu trong thực nghiệm

Được đăng lên bởi Truongbachien Truong Bach
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2385 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Trường ðại học Công nghiệp Thực phẩm TpHCM

Khoa Công nghệ Thực phẩm

TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM Tp HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

XỬ LÝ SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM
trong kiểm nghiệm thực phẩm
1
Tác Giả: Ths. Trương Bách Chiến

1

Trường ðại học Công nghiệp Thực phẩm TpHCM

Khoa Công nghệ Thực phẩm

GiỚI THIỆU MÔN HỌC
Giảng viên: ThS. TRƯƠNG BÁCH CHIẾN
Phone: 01686.151.042
Email: truongbachien@yahoo.com
truongbachchien.co.cc
truongbachien.co.cc

2
Tác Giả: Ths. Trương Bách Chiến

2

Trường ðại học Công nghiệp Thực phẩm TpHCM

Khoa Công nghệ Thực phẩm

Nội dung môn học
Nội dung

Buổi

Số tiết

1

Chương 1: Các thuật ngữ - ñịnh nghĩa

12

2

Chương 2: xác suất của mẫu – phân phối
mẫu

25

3

Chng 3: phng pháp tính
sai s

12

4

Chương 4: Mẫu chuẩn – kiểm chứng mẫu
chuẩn

11

5

Chương 5: Thực hành

30

TỔNG CỘNG

90

3
Tác Giả: Ths. Trương Bách Chiến

3

Trường ðại học Công nghiệp Thực phẩm TpHCM

Khoa Công nghệ Thực phẩm

CHƯƠNG 3:
Phương pháp tính sai số
3.1. Mức tin cậy và Ước lượng khoảng
tin cậy
3.2. Các phương pháp tính sai số
3.3. Hệ số tương quan
3.4. ðộ lặp lại – ñộ tái lập
3.5. Bài tập

4
Tác Giả: Ths. Trương Bách Chiến

4

Trường ðại học Công nghiệp Thực phẩm TpHCM

Khoa Công nghệ Thực phẩm

3.1. Mức tin cậy và Ước lượng khoảng
tin cậy

3.1.1. Khái niệm
3.1.2. Tiều chuẩn

5
Tác Giả: Ths. Trương Bách Chiến

5

Trường ðại học Công nghiệp Thực phẩm TpHCM

Khoa Công nghệ Thực phẩm

3.4. ðộ lặp lại – ñộ tái lập

31
Tác Giả: Ths. Trương Bách Chiến

31

Trường ðại học Công nghiệp Thực phẩm TpHCM

Khoa Công nghệ Thực phẩm

HẾT CHƯƠNG 3
TRÂN TRỌNG CHÀO CÁC EM

32

Tác Giả: Ths. Trương Bách Chiến

32

...
Trường ðại hc Công nghip Thc phm TpHCM Khoa Công ngh Thc phm
Tác Gi: Ths. Trương Bách Chiến 1
TRƯỜNG ðẠI HC CÔNG NGHIP THC PHM Tp HCM
KHOA CÔNG NGH THC PHM
1
X LÝ S LIU THC NGHIM
trong kim nghim thc phm
Bài Giảng Xử lý số liệu trong thực nghiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Giảng Xử lý số liệu trong thực nghiệm - Người đăng: Truongbachien Truong Bach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài Giảng Xử lý số liệu trong thực nghiệm 9 10 300