Ktl-icon-tai-lieu

Bài kiểm tra 15 chương 4 lớp 11

Được đăng lên bởi lilyloveslight
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1693 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT – HÓA HỌC 11 (CƠ BẢN) – NĂM HỌC: 2012 – 2013 (ĐỀ 01)
Bài 1 (2,0 điểm). Cho hợp chất hữu cơ A (thành phần chỉ gồm C, H, O) có phần trăm khối lượng các nguyên tố
lần lượt là: %C = 40,00%; %H = 6,67%; còn lại là Oxi. Khối lượng mol phân tử của A bằng 30 g/mol.
a) Xác định công thức đơn giản nhất của A.
b) Xác định công thức phân tử của A.
Bài 2 (7,0 điểm). Đốt cháy hoàn toàn 1,5 gam hợp chất hữu cơ A bằng O 2. Sau phản ứng thu được 1,76 gam
CO2; 0,9 gam H2O và 0,224 lít N2 (đktc). Khối lượng mol phân tử của A bằng 75 g/mol.
a) Xác định công thức phân tử của A.
b) Xây dựng công thức chung của dãy đồng đẳng của A.
Bài 3 (1,0 điểm). Cho CH4, C2H6, C3H8,... là những hiđrocacbon liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của ankan.
Xác định công thức phân tử của hiđrocacbon thuộc dãy đồng đẳng trên ứng với C 2012?
Cho H = 1; C = 12; N = 14; O = 16.

BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT – HÓA HỌC 11 (CƠ BẢN) – NĂM HỌC: 2012 – 2013 (ĐỀ 02)
Bài 1 (2,0 điểm). Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ A (thành phần chỉ gồm C, H, N) bằng O 2. Sau phản ứng
thu được 0,4 mol CO2; 0,55 mol H2O và 0,05 mol N2. Xác định công thức đơn giản nhất của A.
Bài 2 (7,0 điểm). Đốt cháy hoàn toàn 1,24 gam hợp chất hữu cơ A bằng O 2. Sau phản ứng thu được 1,76 gam
CO2; 1,8 gam H2O và 0,448 lít N2 (đktc). Khối lượng mol phân tử của A bằng 31 g/mol.
a) Xác định công thức phân tử của A.
b) Xây dựng công thức chung của dãy đồng đẳng của A.
Bài 3 (1,0 điểm). Cho C2H2, C3H4, C4H6,... là những hiđrocacbon liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của ankin.
Xác định công thức phân tử của hiđrocacbon thuộc dãy đồng đẳng trên ứng với C 2013?
Cho H = 1; C = 12; N = 14; O = 16.

BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT – HÓA HỌC 11 (CƠ BẢN) – NĂM HỌC: 2012 – 2013 (ĐỀ 01)
Bài 1 (2,0 điểm). Cho hợp chất hữu cơ A (thành phần chỉ gồm C, H, O) có phần trăm khối lượng các nguyên tố
lần lượt là: %C = 40,00%; %H = 6,67%; còn lại là Oxi. Khối lượng mol phân tử của A bằng 30 g/mol.
a) Xác định công thức đơn giản nhất của A.
b) Xác định công thức phân tử của A.
Bài 2 (7,0 điểm). Đốt cháy hoàn toàn 1,5 gam hợp chất hữu cơ A bằng O 2. Sau phản ứng thu được 1,76 gam
CO2; 0,9 gam H2O và 0,224 lít N2 (đktc). Khối lượng mol phân tử của A bằng 75 g/mol.
a) Xác định công thức phân tử của A.
b) Xây dựng công thức chung của dãy đồng đẳng của A.
Bài 3 (1,0 điểm). Cho CH4, C2H6, C3H8,... là những hiđrocacbon liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của ankan.
Xác định công thức phân tử của hiđrocacbon thuộc dãy đồng đẳng trên ứng với C 2012?
Cho H = 1; C = 12; ...
BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT – HÓA HỌC 11 (CƠ BẢN) – NĂM HỌC: 2012 – 2013 (ĐỀ 01)
Bài 1 (2,0 điểm). Cho hợp chất hữu cơ A (thành phần chỉ gồm C, H, O) có phần trăm khối lượng các nguyên tố
lần lượt là: %C = 40,00%; %H = 6,67%; còn lại là Oxi. Khối lượng mol phân tử của A bằng 30 g/mol.
a) Xác định công thức đơn giản nhất của A.
b) Xác định công thức phân tử của A.
Bài 2 (7,0 điểm). Đốt cháy hoàn toàn 1,5 gam hợp chất hữu A bằng O
2
. Sau phản ứng thu được 1,76 gam
CO
2
; 0,9 gam H
2
O và 0,224 lít N
2
(đktc). Khối lượng mol phân tử của A bằng 75 g/mol.
a) Xác định công thức phân tử của A.
b) Xây dựng công thức chung của dãy đồng đẳng của A.
Bài 3 (1,0 điểm). Cho CH
4
, C
2
H
6
, C
3
H
8
,... là những hiđrocacbon liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của ankan.
Xác định công thức phân tử của hiđrocacbon thuộc dãy đồng đẳng trên ứng với C
2012
?
Cho H = 1; C = 12; N = 14; O = 16.
BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT – HÓA HỌC 11 (CƠ BẢN) – NĂM HỌC: 2012 – 2013 (ĐỀ 02)
Bài 1 (2,0 điểm). Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữuA (thành phần chỉ gồm C, H, N) bằng O
2
. Sau phản ứng
thu được 0,4 mol CO
2
; 0,55 mol H
2
O và 0,05 mol N
2
. Xác định công thức đơn giản nhất của A.
Bài 2 (7,0 điểm). Đốt cháy hoàn toàn 1,24 gam hợp chất hữu A bằng O
2
. Sau phản ứng thu được 1,76 gam
CO
2
; 1,8 gam H
2
O và 0,448 lít N
2
(đktc). Khối lượng mol phân tử của A bằng 31 g/mol.
a) Xác định công thức phân tử của A.
b) Xây dựng công thức chung của dãy đồng đẳng của A.
Bài 3 (1,0 điểm). Cho C
2
H
2
, C
3
H
4
, C
4
H
6
,... là những hiđrocacbon liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của ankin.
Xác định công thức phân tử của hiđrocacbon thuộc dãy đồng đẳng trên ứng với C
2013
?
Cho H = 1; C = 12; N = 14; O = 16.
Bài kiểm tra 15 chương 4 lớp 11 - Trang 2
Bài kiểm tra 15 chương 4 lớp 11 - Người đăng: lilyloveslight
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài kiểm tra 15 chương 4 lớp 11 9 10 383