Ktl-icon-tai-lieu

Bài kiểm tra 15' môn Hóa học

Được đăng lên bởi nguyenducminh57
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 379 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trang 1/2 - Mã đề: 291

KIỂM TRA 15 PHÚT
HỌ VÀ TÊN:
Câu
1
2
Đáp án
Câu
11
12
Đáp án

3

4

5

6

7

8

9

10

13

14

15

16

17

18

19

20

Mã đề: 155
Câu 1. Cho 34,6gam hỗn hợp axit propioic và phenyl axetat tỉ lệ số mol 1:2 tác dụng hoàn toàn với dung dịch

NaOH dư. Sau phản ứng khối lượng muối khan thu được là
A. 49,2gam. B. 32,8gam.
C. 26,0gam.
D. 54,8gam.
Câu 2. Để xà phòng hóa hoàn toàn 221gam triolein cần bao nhiêu lit dung dịch NaOH 1M?
A. 0,5lit.
B. 0,75
C. 0,25.
D. 1.
Câu 3. Đun m gam glucozơ với lượng dư AgNO3/ dung dịch NH3 phản ứng hoàn toàn. Tách lấy Ag cho hết vào
HNO3 dư thoát ra 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm NO và NO2. Tỷ khối của hỗn hợp X đối với H2 là 21. Xác
định m.
A. 54 gam
B. 45 gam
C. 60 gam.
D. 72 gam
Câu 4. Đốt cháy hoàn toàn 5,1g este X thu được 5,6 lít CO2 (đktc) và 4,5g H2O. Công thức phân tử của X là:
A. C3H6O2
B. C2H4O2
C. C4H8O2
D. C5H10O2
Câu 5. Thuốc thử dùng để biết các chất lỏng sau: C6H5OH, CH3COOH, CH3CHO, CH3COOC2H5 là:
A. Cả A, B, C đều sai
B. Quỳ tím, dd Br2, Na.
C. Quỳ tím, dd Br2, dd AgNO3 trong NH3.
D. Quỳ tím, Cu(OH)2.
Trong
c¸c
axit
díi
®©y,
nh÷ng
axit
nµo
®îc
dïng
®Ó
s¶n xuÊt xµ phßng ?
Câu 6.
(1) Axit panmitic
(2) Axit stearic
(3) Axit salisilic
(4) Axit phtalic
(1)
vµ
(3).
(2)
vµ
(4).
A.
B.
C. (1) vµ (2) D. (1) vµ (4).
Câu 7. Chọn phương án đúng về dạng cấu tạo mạch của tinh bột và xenlulozơ:
A. Tinh bột phân nhánh, xenlulozơ không phân nhánhB. Tinh bột không phân nhánh, xenlulozơ phân nhánh
C. Tinh bột và xenlulozơ đều phân nhánh.
D. Tinh bột và xenlulozơ đều không phân nhánh
Câu 8. Hòa tan m gam hỗn hợp saccarozơ và mantozơ vào nước thu được dung dịch A. Chia A thành hai phần
bằng nhau. Phần thứ nhất tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3thu được 10,8 gam kết tủa Phần thứ
hai đun hồi lưutrong môi trường (HCl loãng) thu được dung dịch B. Dung dịch B phản ứng vừa hết với 40 gam
brom trong dung dịch. Già thuyết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:
A. 68,4 gam
B. 85,5 gam
C. 102,6 gam
D. 136,8 gam
Câu 9. Lên men m gam glucozơ (hiệu suất 80%) khí thoát ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong thấy có 40
gam kết tủa Lọc tách lấy kết tủa sau đó đun nóng dung dịch nước lọc, lại thấy có thêm 10 gam kết tủa . Xác định
m.
A. 45 gam.
B. 60 gam
C. 67,5 gam
D. 54 gam
Câu 10. Để điều chế este CH3OCOC2H5 cần trực tiếp nguyên liệu nào sau đây?
A. Axit propanoic và ancol etylic
B. Axit propanoic và ancol metylic
C. Axit etanoic và ancol etylic
D. Axit axetic và ancol metylic
Câu 11. Chỉ ra...
Trang 1/2 - Mã đề: 291
KIỂM TRA 15 PHÚT
HỌ VÀ TÊN:
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án
Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đáp án
Mã đề: 155
Câu 1.
Cho 34,6gam hỗn hợp axit propioic và phenyl axetat tỉ lệ số mol 1:2 tác dụng hoàn toàn với dung dịch
NaOH dư. Sau phản ứng khối lượng muối khan thu được là
A.
49,2gam.
B.
32,8gam.
C.
26,0gam.
D.
54,8gam.
Câu 2.
Để xà phòng hóa hoàn toàn 221gam triolein cần bao nhiêu lit dung dịch NaOH 1M?
A.
0,5lit.
B.
0,75
C.
0,25.
D.
1.
Câu 3.
Đun m gam glucozơ với lượng dư AgNO
3
/ dung dịch NH
3
phản ứng hoàn toàn. Tách lấy Ag cho hết vào
HNO
3
dư thoát ra 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm NO và NO
2
. Tỷ khối của hỗn hợp X đối với H
2
là 21. Xác
định m.
A.
54 gam
B.
45 gam
C.
60 gam.
D.
72 gam
Câu 4.
Đốt cháy hoàn toàn 5,1g este X thu được 5,6 lít CO
2
(đktc) và 4,5g H
2
O. Công thức phân tử của X là:
A.
C
3
H
6
O
2
B.
C
2
H
4
O
2
C.
C
4
H
8
O
2
D.
C
5
H
10
O
2
Câu 5.
Thuốc thử dùng để biết các chất lỏng sau: C
6
H
5
OH, CH
3
COOH, CH
3
CHO, CH
3
COOC
2
H
5
là:
A.
Cả A, B, C đều sai
B.
Quỳ tím, dd Br
2
, Na.
C.
Quỳ tím, dd Br
2
, dd AgNO
3
trong NH
3
.
D.
Quỳ tím, Cu(OH)
2
.
Câu 6.
Trong c¸c axit díi ®©y, nh÷ng axit nµo ®îc dïng ®Ó n xt xµ phßng ?
(1) Axit panmitic (2) Axit stearic (3) Axit salisilic (4) Axit phtalic
A.
(1) vµ (3).
B.
(2) vµ (4).
C.
(1) vµ (2)
D.
(1) vµ (4).
Câu 7.
Chọn phương án đúng về dạng cấu tạo mạch của tinh bột và xenlulozơ:
A.
Tinh bột phân nhánh, xenlulozơ không phân nhánh
B.
Tinh bột không phân nhánh, xenlulozơ phân nhánh
C.
Tinh bột và xenlulozơ đều phân nhánh.
D.
Tinh bột và xenlulozơ đều không phân nhánh
Câu 8.
Hòa tan m gam hỗn hợp saccarozơ và mantozơ vào nước thu được dung dịch A. Chia A thành hai phần
bằng nhau. Phần thứ nhất tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO
3
trong NH
3
thu được 10,8 gam kết tủa Phần thứ
hai đun hồi lưutrong môi trường (HCl loãng) thu được dung dịch B. Dung dịch B phản ứng va hết với 40 gam
brom trong dung dịch. Già thuyết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:
A.
68,4 gam
B.
85,5 gam
C.
102,6 gam
D.
136,8 gam
Câu 9.
Lên men m gam glucozơ (hiệu suất 80%) khí thoát ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong thấy có 40
gam kết tủa Lọc tách lấy kết tủa sau đó đun nóng dung dịch nước lọc, lại thấy có thêm 10 gam kết tủa . Xác định
m.
A.
45 gam.
B.
60 gam
C.
67,5 gam
D.
54 gam
Câu 10.
Để điều chế este CH
3
OCOC
2
H
5
cần trực tiếp nguyên liệu nào sau đây?
A.
Axit propanoic và ancol etylic
B.
Axit propanoic và ancol metylic
C.
Axit etanoic và ancol etylic
D.
Axit axetic và ancol metylic
Câu 11.
Chỉ ra phát biểu sai:
A.
Glucozơ và fructozơ là đồng phân của nhau, vì đều có công thức C
6
H
12
O
6
.
B.
Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau, vì đều có công thức (C
6
H
10
O
5
)
n
.
C.
Saccaro, mantozơ, tinh bột và xenlulozơ đều bị thủy phân trong môi trường axit.
D.
Saccaro và mantozơ là đồng phân của nhau, vì đều có công thức C
12
H
22
O
11
.
Câu 12.
Thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp 2 este đơn chức X, Y là đồng phân của nhau cần 100ml dung dịch NaOH
1M, thu được 7,85gam hỗn hợp 2 muối của hai axit đồng đẳng kế tiếp và 4,95gam 2 ancol bậc I. CTCT và phần
trăm khối lượng của 2 este là
A.
HCOOC
2
H
5
: 45% ; CH
3
COOCH
3
:55%.
B.
HCOOC
2
H
5
: 55% ; CH
3
COOCH
3
:45%.
C.
HCOOCH
2
CH
2
CH
3
: 75%; CH
3
COOCH
2
CH
3
: 25%.
D.
HCOOCH
2
CH
2
CH
3
: 25%; CH
3
COOC
2
H
5
75%.
Câu 13.
Trong c¸c chÊt sau, chÊt nµo khi bÞ thuû ph©n trong m«i trêng axit t¹o thµnh s¶n phÈm cã kh¶ n¨ng tham
gia ph¶n øng tr¸ng b¹c ?
A.
CH
3
COOCH
2
-CH=CH
2
.
B.
CH
3
COOC
2
H
5
.
Bài kiểm tra 15' môn Hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài kiểm tra 15' môn Hóa học - Người đăng: nguyenducminh57
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài kiểm tra 15' môn Hóa học 9 10 909