Ktl-icon-tai-lieu

Bài kiểm tra 15 phút chương 2 lớp 11

Được đăng lên bởi lilyloveslight
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2733 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT – CHƯƠNG 2: NITƠ – PHOTPHO 11 – NĂM HỌC: 2012 – 2013 (ĐỀ 01)
Câu 1 (3,0 điểm): Hoàn thành các phương trình hóa học sau (ghi rõ điều kiện nếu có):
a) Cu + HNO3 (loãng) → NO↑ + … + …
b) Zn + HNO3 (đặc) → NO2↑ + … + …
c) Mg + HNO3 (loãng) → N2↑ + … + …
Câu 2 (7,0 điểm): Hòa tan hoàn toàn 1,84 gam hỗn hợp (Mg và Fe) bằng dung dịch HNO 3 loãng, dư. Sau phản
ứng thu được 0,896 lít NO (ở đktc và là sản phẩm khử duy nhất).
a) Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
b) Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng.
c) Tính số mol HNO3 cần dùng để phản ứng hết với lượng kim loại ở trên.
Cho H = 1, N = 14, O = 16, Mg = 24, Fe = 56.

BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT – CHƯƠNG 2: NITƠ – PHOTPHO 11 – NĂM HỌC: 2012 – 2013 (ĐỀ 02)
Câu 1 (3,0 điểm): Hoàn thành các phương trình hóa học sau (ghi rõ điều kiện nếu có):
a) Ag + HNO3 (loãng) → NO↑ + … + …
b) Fe + HNO3 (đặc) → NO2↑ + … + …
c) Zn + HNO3 (loãng) → N2O↑ + … + …
Câu 2 (7,0 điểm): Hòa tan hoàn toàn 1,2 gam hỗn hợp (Cu và Fe) bằng dung dịch HNO 3 đặc, dư. Sau phản ứng
thu được 1,12 lít NO2 (ở đktc và là sản phẩm khử duy nhất).
a) Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
b) Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng.
c) Tính số mol HNO3 cần dùng để phản ứng hết với lượng kim loại ở trên.
Cho H = 1, N = 14, O = 16, Fe = 56, Cu = 64.

BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT – CHƯƠNG 2: NITƠ – PHOTPHO 11 – NĂM HỌC: 2012 – 2013 (ĐỀ 03)
Câu 1 (3,0 điểm): Hoàn thành các phương trình hóa học sau (ghi rõ điều kiện nếu có):
a) Al + HNO3 (loãng) → NO↑ + … + …
b) Cu + HNO3 (đặc) → NO2↑ + … + …
c) Mg + HNO3 (loãng) → N2O↑ + … + …
Câu 2 (7,0 điểm): Hòa tan hoàn toàn 5,2 gam hỗn hợp (Mg và Fe) bằng dung dịch HNO 3 đặc, dư. Sau phản
ứng thu được 7,84 lít NO2 (ở đktc và là sản phẩm khử duy nhất).
a) Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
b) Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng.
c) Tính số mol HNO3 cần dùng để phản ứng hết với lượng kim loại ở trên.
Cho H = 1, N = 14, O = 16, Mg, Fe = 56.

BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT – CHƯƠNG 2: NITƠ – PHOTPHO 11 – NĂM HỌC: 2012 – 2013 (ĐỀ 04)
Câu 1 (3,0 điểm): Hoàn thành các phương trình hóa học sau (ghi rõ điều kiện nếu có):
a) Mg + HNO3 (loãng) → NO↑ + … + …
b) Al + HNO3 (đặc) → NO2↑ + … + …
c) Zn + HNO3 (loãng) → N2↑ + … + …
Câu 2 (7,0 điểm): Hòa tan hoàn toàn 2,48 gam hỗn hợp (Cu và Fe) bằng dung dịch HNO 3 loãng, dư. Sau phản
ứng thu được 0,672 lít NO (ở đktc và là sản phẩm khử duy nhất).
a) Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
b) Tính khối lượng...
BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT – CHƯƠNG 2: NITƠ – PHOTPHO 11 – NĂM HỌC: 2012 – 2013 (ĐỀ 01)
Câu 1 (3,0 điểm): Hoàn thành các phương trình hóa học sau (ghi rõ điều kiện nếu có):
a) Cu + HNO
3
(loãng) NO + … + … b) Zn + HNO
3
(đặc) NO
2
+ … + …
c) Mg + HNO
3
(loãng) N
2
+ … + …
Câu 2 (7,0 điểm): Hòa tan hoàn toàn 1,84 gam hỗn hợp (Mg và Fe) bằng dung dịch HNO
3
loãng, dư. Sau phản
ứng thu được 0,896 lít NO (ở đktc và là sản phẩm khử duy nhất).
a) Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
b) Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng.
c) Tính số mol HNO
3
cần dùng để phản ứng hết với lượng kim loại ở trên.
Cho H = 1, N = 14, O = 16, Mg = 24, Fe = 56.
BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT – CHƯƠNG 2: NITƠ – PHOTPHO 11 – NĂM HỌC: 2012 – 2013 (ĐỀ 02)
Câu 1 (3,0 điểm): Hoàn thành các phương trình hóa học sau (ghi rõ điều kiện nếu có):
a) Ag + HNO
3
(loãng) NO + … + … b) Fe + HNO
3
(đặc) NO
2
+ … + …
c) Zn + HNO
3
(loãng) N
2
O + … + …
Câu 2 (7,0 điểm): Hòa tan hoàn toàn 1,2 gam hỗn hợp (Cu và Fe) bằng dung dịch HNO
3
đặc, dư. Sau phản ứng
thu được 1,12 lít NO
2
(ở đktc và là sản phẩm khử duy nhất).
a) Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
b) Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng.
c) Tính số mol HNO
3
cần dùng để phản ứng hết với lượng kim loại ở trên.
Cho H = 1, N = 14, O = 16, Fe = 56, Cu = 64.
BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT – CHƯƠNG 2: NITƠ – PHOTPHO 11 – NĂM HỌC: 2012 – 2013 (ĐỀ 03)
Câu 1 (3,0 điểm): Hoàn thành các phương trình hóa học sau (ghi rõ điều kiện nếu có):
a) Al + HNO
3
(loãng) NO + … + … b) Cu + HNO
3
(đặc) NO
2
+ … + …
c) Mg + HNO
3
(loãng) N
2
O + … + …
Câu 2 (7,0 điểm): Hòa tan hoàn toàn 5,2 gam hỗn hợp (Mg Fe) bằng dung dịch HNO
3
đặc, dư. Sau phản
ứng thu được 7,84 lít NO
2
(ở đktc và là sản phẩm khử duy nhất).
a) Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
b) Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng.
c) Tính số mol HNO
3
cần dùng để phản ứng hết với lượng kim loại ở trên.
Cho H = 1, N = 14, O = 16, Mg, Fe = 56.
BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT – CHƯƠNG 2: NITƠ – PHOTPHO 11 – NĂM HỌC: 2012 – 2013 (ĐỀ 04)
Câu 1 (3,0 điểm): Hoàn thành các phương trình hóa học sau (ghi rõ điều kiện nếu có):
a) Mg + HNO
3
(loãng) NO + … + … b) Al + HNO
3
(đặc) NO
2
+ … + …
c) Zn + HNO
3
(loãng) N
2
+ … + …
Câu 2 (7,0 điểm): Hòa tan hoàn toàn 2,48 gam hỗn hợp (Cu và Fe) bằng dung dịch HNO
3
loãng, dư. Sau phản
ứng thu được 0,672 lít NO (ở đktc và là sản phẩm khử duy nhất).
a) Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
b) Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng.
c) Tính số mol HNO
3
cần dùng để phản ứng hết với lượng kim loại ở trên.
Cho H = 1, N = 14, O = 16, Fe = 56, Cu = 64.
Bài kiểm tra 15 phút chương 2 lớp 11 - Người đăng: lilyloveslight
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài kiểm tra 15 phút chương 2 lớp 11 9 10 277