Ktl-icon-tai-lieu

Bài kiểm tra 15 phút chương 5 lớp 11

Được đăng lên bởi lilyloveslight
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1688 lần   |   Lượt tải: 7 lần
BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT – HÓA HỌC 11 (CƠ BẢN) – NĂM HỌC: 2012 – 2013 (ĐỀ 01)
Bài 1 (5,0 điểm).
a) Viết công thức cấu tạo các đồng phân có thể có của ankan có công thức phân tử là C 4H10. Gọi tên các đồng
phân theo danh pháp thay thế.
b) Hoàn thành các phương trình hóa học sau (ghi rõ điều kiện, nếu có):
1) CH3-CH2-CH3 + Cl2 (tỷ lệ 1:1) → ?
t o ,xt
2) CH3-CH3 
→ H2 + ?
3) C5H12 + O2 → ?
Bài 2 (5,0 điểm). Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon A, B liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng
bằng O2 dư. Sau phản ứng thu được 9,68 gam CO2 và 5,76 gam H2O.
a) A, B thuộc dãy đồng đẳng của hiđrocacbon nào? Vì sao? Xác định công thức phân tử của A, B biết M A < MB.
b) Tính phần trăm khối lượng của A, B trong hỗn hợp ban đầu? Cho H = 1, C = 12, O = 16.

BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT – HÓA HỌC 11 (CƠ BẢN) – NĂM HỌC: 2012 – 2013 (ĐỀ 02)
Bài 1 (5,0 điểm).
a) Viết công thức cấu tạo các đồng phân có thể có của ankan có công thức phân tử là C 5H12. Gọi tên các đồng
phân theo danh pháp thay thế.
b) Hoàn thành các phương trình hóa học sau (ghi rõ điều kiện, nếu có):
1) CH3-CH2-CH2-CH3 + Cl2 (tỷ lệ 1:1) → ?
2) C3H8 + O2 → ?
Bài 2 (5,0 điểm). Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon A, B liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng
bằng O2 dư. Sau phản ứng thu được 16,72 gam CO2 và 8,64 gam H2O.
a) A, B thuộc dãy đồng đẳng của hiđrocacbon nào? Vì sao? Xác định công thức phân tử của A, B biết M A < MB.
b) Tính phần trăm khối lượng của A, B trong hỗn hợp ban đầu? Cho H = 1, C = 12, O = 16.

BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT – HÓA HỌC 11 (CƠ BẢN) – NĂM HỌC: 2012 – 2013 (ĐỀ 01)
Bài 1 (5,0 điểm).
a) Viết công thức cấu tạo các đồng phân có thể có của ankan có công thức phân tử là C 4H10. Gọi tên các đồng
phân theo danh pháp thay thế.
b) Hoàn thành các phương trình hóa học sau (ghi rõ điều kiện, nếu có):
1) CH3-CH2-CH3 + Cl2 (tỷ lệ 1:1) → ?
t o ,xt
2) CH3-CH3 
→ H2 + ?
3) C5H12 + O2 → ?
Bài 2 (5,0 điểm). Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon A, B liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng
bằng O2 dư. Sau phản ứng thu được 9,68 gam CO2 và 5,76 gam H2O.
a) A, B thuộc dãy đồng đẳng của hiđrocacbon nào? Vì sao? Xác định công thức phân tử của A, B biết M A < MB.
b) Tính phần trăm khối lượng của A, B trong hỗn hợp ban đầu? Cho H = 1, C = 12, O = 16.

BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT – HÓA HỌC 11 (CƠ BẢN) – NĂM HỌC: 2012 – 2013 (ĐỀ 02)
Bài 1 (5,0 điểm).
a) Viết công thức cấu tạo các đồng phân có thể có của ankan có công thức phân tử là C 5H12. Gọi tên các đồng
phân theo danh pháp thay thế.
b) Hoàn thành các phương t...
BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT – HÓA HỌC 11 (CƠ BẢN) – NĂM HỌC: 2012 – 2013 (ĐỀ 01)
Bài 1 (5,0 điểm).
a) Viết công thức cu tạo các đồng phân thể của ankan công thức phân tử là C
4
H
10
. Gọi tên các đồng
phân theo danh pháp thay thế.
b) Hoàn thành các phương trình hóa học sau (ghi rõ điều kiện, nếu có):
1) CH
3
-CH
2
-CH
3
+ Cl
2
(tỷ lệ 1:1) → ?
2) CH
3
-CH
3

o
t ,xt
H
2
+ ?
3) C
5
H
12
+ O
2
→ ?
Bài 2 (5,0 điểm). Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon A, B liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng
bằng O
2
dư. Sau phản ứng thu được 9,68 gam CO
2
và 5,76 gam H
2
O.
a) A, B thuộc dãy đồng đẳng của hiđrocacbon nào? Vì sao? Xác định công thức phân tử của A, B biết M
A
< M
B
.
b) Tính phần trăm khối lượng của A, B trong hỗn hợp ban đầu? Cho H = 1, C = 12, O = 16.
BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT – HÓA HỌC 11 (CƠ BẢN) – NĂM HỌC: 2012 – 2013 (ĐỀ 02)
Bài 1 (5,0 điểm).
a) Viết công thức cu tạo các đồng phân thể của ankan công thức phân tử là C
5
H
12
. Gọi tên các đồng
phân theo danh pháp thay thế.
b) Hoàn thành các phương trình hóa học sau (ghi rõ điều kiện, nếu có):
1) CH
3
-CH
2
-CH
2
-CH
3
+ Cl
2
(tỷ lệ 1:1) → ?
2) C
3
H
8
+ O
2
→ ?
Bài 2 (5,0 điểm). Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon A, B liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng
bằng O
2
dư. Sau phản ứng thu được 16,72 gam CO
2
và 8,64 gam H
2
O.
a) A, B thuộc dãy đồng đẳng của hiđrocacbon nào? Vì sao? Xác định công thức phân tử của A, B biết M
A
< M
B
.
b) Tính phần trăm khối lượng của A, B trong hỗn hợp ban đầu? Cho H = 1, C = 12, O = 16.
BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT – HÓA HỌC 11 (CƠ BẢN) – NĂM HỌC: 2012 – 2013 (ĐỀ 01)
Bài 1 (5,0 điểm).
a) Viết công thức cu tạo các đồng phân thể của ankan công thức phân tử là C
4
H
10
. Gọi tên các đồng
phân theo danh pháp thay thế.
b) Hoàn thành các phương trình hóa học sau (ghi rõ điều kiện, nếu có):
1) CH
3
-CH
2
-CH
3
+ Cl
2
(tỷ lệ 1:1) → ?
2) CH
3
-CH
3

o
t ,xt
H
2
+ ?
3) C
5
H
12
+ O
2
→ ?
Bài 2 (5,0 điểm). Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon A, B liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng
bằng O
2
dư. Sau phản ứng thu được 9,68 gam CO
2
và 5,76 gam H
2
O.
a) A, B thuộc dãy đồng đẳng của hiđrocacbon nào? Vì sao? Xác định công thức phân tử của A, B biết M
A
< M
B
.
b) Tính phần trăm khối lượng của A, B trong hỗn hợp ban đầu? Cho H = 1, C = 12, O = 16.
BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT – HÓA HỌC 11 (CƠ BẢN) – NĂM HỌC: 2012 – 2013 (ĐỀ 02)
Bài 1 (5,0 điểm).
a) Viết công thức cu tạo các đồng phân thể của ankan công thức phân tử là C
5
H
12
. Gọi tên các đồng
phân theo danh pháp thay thế.
b) Hoàn thành các phương trình hóa học sau (ghi rõ điều kiện, nếu có):
1) CH
3
-CH
2
-CH
2
-CH
3
+ Cl
2
(tỷ lệ 1:1) → ?
2) C
3
H
8
+ O
2
→ ?
Bài 2 (5,0 điểm). Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon A, B liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng
bằng O
2
dư. Sau phản ứng thu được 16,72 gam CO
2
và 8,64 gam H
2
O.
a) A, B thuộc dãy đồng đẳng của hiđrocacbon nào? Vì sao? Xác định công thức phân tử của A, B biết M
A
< M
B
.
b) Tính phần trăm khối lượng của A, B trong hỗn hợp ban đầu? Cho H = 1, C = 12, O = 16.
Bài kiểm tra 15 phút chương 5 lớp 11 - Người đăng: lilyloveslight
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài kiểm tra 15 phút chương 5 lớp 11 9 10 138