Ktl-icon-tai-lieu

Bài kiểm tra 45 phút chương 5 lớp 11

Được đăng lên bởi lilyloveslight
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1244 lần   |   Lượt tải: 1 lần
VIỆN KHGD VIỆT NAM
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 5 NĂM HỌC 2012 – 2013
TRƯỜNG THPT THỰC NGHIỆM
Môn thi: HÓA HỌC, Lớp 11 – Ban cơ bản
(Đề có 01 trang)
Thời gian làm bài: 45 phút
Họ, tên học sinh: ………………………….
Mã đề 001
Lớp: …………………………………………
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Chọn một đáp án đúng ở mỗi câu hỏi trong số các đáp án A, B, C, D và điền vào bảng trả lời
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 2,20 gam một ankan X thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là
A. CH4.
B. C2H6.
C. C3H8.
D. C4H10.
Câu 2: Ankan X có công thức phân tử C5H12, khi tác dụng với clo tạo được 4 dẫn xuất monoclo. Tên của X là
A. 2,3-đimetyl butan.
B. 2-metyl butan.
C. pentan.
D. 2,2-đimety propan.
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp 2 ankan thu được 9,45 gam H2O. Khối lượng CO2 thu được là
A. 29,7.
B. 15,6.
C. 6,6.
D. 16,5.
Câu 4: Ankan A có chứa 16,27% khối lượng hiđro trong phân tử. Số đồng phân cấu tạo của A là
A. 4.
B. 5.
C. 3.
D. 6.
Câu 5: Khẳng định nào sau đây đúng?
A. tất cả các ankan đều nặng hơn nước và không tan trong nước.
B. nhiệt độ sôi của các ankan tăng khi số nguyên tử Cacbon tăng.
C. ở điều kiện thường ankan tác dụng được với oxi (không khí).
D. các ankan đều làm mất màu dung dịch thuốc tím.
Câu 6: Công thức phân tử ứng với tên gọi 2,3-đimetyl butan là
A. C7H16.
B. C5H12.
C. C6H14.
D. C4H10.
Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hiđrocacbon mạch hở, liên tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 22,4 lít
CO2 (đktc) và 25,2g H2O. Công thức phân tử của 2 hiđrocacbon là:
A. CH4, C2H6
B. C2H6, C3H8
C. C3H8, C4H10
D. C4H10, C5H12
Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp X gồm propan và butan thu được 7,84 lít khí CO 2. Các thể tích khí
đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Phần trăm thể tích của propan trong hỗn hợp bằng
A. 75%.
B. 60%.
C. 50%.
D. 25%.
Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít ankan A (ở đktc), dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong
dư thấy xuất hiện 40 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là
A. C4H10.
B. C2H6.
C. C5H12.
D. C3H8.
Câu 10: Ankan là những hiđrocacbon có công thức phân tử dạng
A. CnH2n-2.
B. CnH2n-6.
C. CnH2n.
D. CnH2n+2.
Câu 11: Phản ứng đặc trưng của hiđrocacbon no là
A. phản ứng cộng.
B. phản ứng oxi hóa.
C. phản ứng tách.
D. phản ứng thế.
Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CH 4, C3H6 và C4H10 thu được 17,6 gam CO2 và 10,8 gam
H2O. Vậy m có giá trị là
A. 6,8 gam.
B. 4,0 gam.
C. 6,0 gam.
D. 2,0 gam.
II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Bài 1 (1,5 điểm). Hoàn thành các phương trình hóa học sau (ghi rõ điều kiện, nếu có...
VIỆN KHGD VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT THỰC NGHIỆM
(Đề có 01 trang)
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 5 NĂM HỌC 2012 – 2013
Môn thi: HÓA HỌC, Lớp 11 – Ban cơ bản
Thời gian làm bài: 45 phút
Họ, tên học sinh: ………………………….
Lớp: …………………………………………
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Chọn một đáp án đúng ở mỗi câu hỏi trong số các đáp án A, B, C, D và điền vào bảng trả lời
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 2,20 gam một ankan X thu được 3,36 lít khí CO
2
(đktc). Công thức phân tử của X là
A. CH
4
. B. C
2
H
6
. C. C
3
H
8
. D. C
4
H
10
.
Câu 2: Ankan X có công thức phân tử C
5
H
12
, khi tác dụng với clo tạo được 4 dẫn xuất monoclo. Tên của X là
A. 2,3-đimetyl butan. B. 2-metyl butan. C. pentan. D. 2,2-đimety propan.
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp 2 ankan thu được 9,45 gam H
2
O. Khối lượng CO
2
thu được là
A. 29,7. B. 15,6. C. 6,6. D. 16,5.
Câu 4: Ankan A có chứa 16,27% khối lượng hiđro trong phân tử. Số đồng phân cấu tạo của A là
A. 4. B. 5. C. 3. D. 6.
Câu 5: Khẳng định nào sau đây đúng?
A. tất cả các ankan đều nặng hơn nước và không tan trong nước.
B. nhiệt độ sôi của các ankan tăng khi số nguyên tử Cacbon tăng.
C. ở điều kiện thường ankan tác dụng được với oxi (không khí).
D. các ankan đều làm mất màu dung dịch thuốc tím.
Câu 6: Công thức phân tử ứng với tên gọi 2,3-đimetyl butan là
A. C
7
H
16
. B. C
5
H
12
. C. C
6
H
14
. D. C
4
H
10
.
Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hiđrocacbon mạch hở, liên tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 22,4 lít
CO
2
(đktc) và 25,2g H
2
O. Công thức phân tử của 2 hiđrocacbon là:
A. CH
4
, C
2
H
6
B. C
2
H
6
, C
3
H
8
C. C
3
H
8
, C
4
H
10
D. C
4
H
10
, C
5
H
12
Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp X gồm propan và butan thu được 7,84 lít khí CO
2
. Các thể tích khí
đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Phần trăm thể tích của propan trong hỗn hợp bằng
A. 75%. B. 60%. C. 50%. D. 25%.
Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít ankan A (ở đktc), dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong
dư thấy xuất hiện 40 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là
A. C
4
H
10
. B. C
2
H
6
. C. C
5
H
12
. D. C
3
H
8
.
Câu 10: Ankan là những hiđrocacbon có công thức phân tử dạng
A. C
n
H
2n-2
. B. C
n
H
2n-6.
C. C
n
H
2n
. D. C
n
H
2n+2
.
Câu 11: Phản ứng đặc trưng của hiđrocacbon no là
A. phản ứng cộng. B. phản ứng oxi hóa. C. phản ứng tách. D. phản ứng thế.
Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CH
4
, C
3
H
6
C
4
H
10
thu được 17,6 gam CO
2
10,8 gam
H
2
O. Vậy m có giá trị là
A. 6,8 gam. B. 4,0 gam. C. 6,0 gam. D. 2,0 gam.
II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Bài 1 (1,5 điểm). Hoàn thành các phương trình hóa học sau (ghi rõ điều kiện, nếu có):
1)
CH
3
CH CH CH
3
CH
3
CH
3
+
Cl
2
?
2) CH
3
-CH
2
-CH
2
-CH
3
H
2
+ ? 3) C
6
H
14
+ O
2
?
Bài 2 (2,5 điểm). Viết các đồng phân gọi n theo danh pháp thay thế của ankan có công thức phân tử
C
6
H
14
.
Bài 3 (2,0 điểm). Đốt cháy hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X gồm 2 ankan A, B liên tiếp nhau trong dãy đồng
đẳng bằng O
2
(biết M
A
< M
B
). Sau phản ứng thu được 9,24 gam CO
2
.
a) Xác định công thức phân tử của 2 ankan A, B.
b) Tính thành phần phần trăm về khối lương của mỗi ankan trong hỗn hợp ban đầu.
Bài 4 (1,0 đim). Một ankan Athành phần phần trăm của Cacbon là 83,33%. Tìm công thức phân tử và xác
định công thức cấu tạo đúng của A biết rằng khi cho A tác dụng với Cl
2
theo tỷ lệ mol 1:1 thì chỉ thu đươc 1
sản phẩm thế monoclo duy nhất. Cho H = 1, C = 12, O = 16.
Mã đề 001
Bài kiểm tra 45 phút chương 5 lớp 11 - Trang 2
Bài kiểm tra 45 phút chương 5 lớp 11 - Người đăng: lilyloveslight
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài kiểm tra 45 phút chương 5 lớp 11 9 10 731