Ktl-icon-tai-lieu

Bài kiểm tra 45 phút chương 6 lớp 11

Được đăng lên bởi lilyloveslight
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 5997 lần   |   Lượt tải: 9 lần
VIỆN KHGD VIỆT NAM
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 6 NĂM HỌC 2012 – 2013
TRƯỜNG THPT THỰC NGHIỆM
Môn thi: HÓA HỌC, Lớp 11 – Ban cơ bản
(Đề có 01 trang)
Thời gian làm bài: 45 phút
Họ, tên học sinh: ………………………….
Mã đề 001
Lớp: …………………………………………
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Chọn một đáp án đúng ở mỗi câu hỏi trong số các đáp án A, B, C, D và điền vào bảng trả lời
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Câu 1: Hợp chất có CTPT C5H8 ứng với bao nhiêu ankin có CTCT khác nhau?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 2: Một hợp chất hữu cơ A có tính chất sau: Trạng thái khí, cháy tỏa nhiều nhiệt, làm mất màu dung dịch brom và
thuốc tím nhưng không tạo kết tủa màu vàng nhạt trong dung dịch AgNO3/NH3. A là chất nào sau đây?
A. C3H8.
B. C2H2.
C. C2H6.
D. C2H4.
Câu 3: Công thức chung của dãy đồng đẳng anken là
A. CnH2n-2 (n ≥ 2, nguyên).
B. CnH2n (n ≥ 2, nguyên).
C. CnH2n (n ≥ 3, nguyên).
D. CnH2n+2 (n ≥ 1, nguyên).
Câu 4: Khi cho axetilen tác dụng với nước có chất xúc tác thích hợp thì thu được sản phẩm cuối cùng là
A. CH3-O-CH3.
B. CH2=CH-OH.
C. CH3CHO.
D. CH3-CH2-OH.
Câu 5: Cho 0,6 gam propin đi qua dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thì thu được khối lượng kết tủa là
A. 2,22 gam.
B. 3,78 gam.
C. 2,205 gam.
D. 3,825 gam.
Câu 6: Để phân biệt hai bình chứa khí etilen (C2H4) và axetilen (C2H2) có thể dùng thuốc thử nào sau đây?
A. dung dịch brom.
B. dung dịch NaOH.
C. nước.
D. dung dịch AgNO3/NH3.
Câu 7: Một ankin có tỷ khối hơi so với H2 bằng 20. Ankin đó là
A. C2H2.
B. C3H6.
C. C3H4.
D. C2H4.
Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 4 gam propin (C3H4) bằng O2 (dư). Sau phản ứng thu được CO 2 và hơi nước. Khối lượng CO 2
và nước thu được lần lượt là
A. 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H2O.
B. 8,8 gam CO2 và 3,6 gam H2O.
C. 13,2 gam CO2 và 3,6 gam H2O.
D. 13,2 gam CO2 và 5,4 gam H2O.
Câu 9: Dẫn từ từ 2,24 lít axetilen (C2H2) qua bình đựng dung dịch AgNO3/NH3. Sau phản ứng thu được m gam kết tủa.
Giá trị của m là
A. 24 gam.
B. 12 gam.
C. 13,3 gam.
D. 2,6 gam.
Câu 10: Công thức chung của dãy đồng đẳng ankin là
A. CnH2n+2 (n ≥ 1, nguyên).
B. CnH2n-2 (n ≥ 2, nguyên).
C. CnH2n (n ≥ 2, nguyên).
D. CnH2n (n ≥ 3, nguyên).
Câu 11: Tên gọi của 2-metylpropen ứng với công thức cấu tạo nào sau đây?
A. CH3-CH=CH-CH3.
B. CH2=CH-CH2-CH3.
C. CH2=C(CH3)-CH3.
D. CH2=CH-CH3.
Câu 12: Cho một ankin có công thức cấu tạo thu gọn là: CH≡C-CH(CH 3)-CH2-CH3. Tên gọi của ankin theo danh pháp
thay thế là
A. hex-1-in.
B. 3-metylpent-4-in.
C. 3-metylpent-1-in.
D. 3.metylpent-2-in.
II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Bài 1 (2,0 điểm).
a) Viết các phương trình hóa học dưới ...
VIỆN KHGD VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT THỰC NGHIỆM
(Đề có 01 trang)
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 6 NĂM HỌC 2012 – 2013
Môn thi: HÓA HỌC, Lớp 11 – Ban cơ bản
Thời gian làm bài: 45 phút
Họ, tên học sinh: ………………………….
Lớp: …………………………………………
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Chọn một đáp án đúng ở mỗi câu hỏi trong số các đáp án A, B, C, D và điền vào bảng trả lời
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Câu 1: Hợp chất có CTPT C
5
H
8
ứng với bao nhiêu ankin có CTCT khác nhau?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 2: Một hợp chất hữu A tính chất sau: Trạng thái khí, cháy tỏa nhiều nhiệt, làm mất màu dung dịch brom
thuốc tím nhưng không tạo kết tủa màu vàng nhạt trong dung dịch AgNO
3
/NH
3
. A là chất nào sau đây?
A. C
3
H
8
. B. C
2
H
2
. C. C
2
H
6
. D. C
2
H
4
.
Câu 3: Công thức chung của dãy đồng đẳng anken là
A. C
n
H
2n-2
(n ≥ 2, nguyên). B. C
n
H
2n
(n ≥ 2, nguyên).
C. C
n
H
2n
(n ≥ 3, nguyên). D. C
n
H
2n+2
(n ≥ 1, nguyên).
Câu 4: Khi cho axetilen tác dụng với nước có chất xúc tác thích hợp thì thu được sản phẩm cuối cùng là
A. CH
3
-O-CH
3
. B. CH
2
=CH-OH. C. CH
3
CHO. D. CH
3
-CH
2
-OH.
Câu 5: Cho 0,6 gam propin đi qua dung dịch AgNO
3
dư trong NH
3
thì thu được khối lượng kết tủa là
A. 2,22 gam. B. 3,78 gam. C. 2,205 gam. D. 3,825 gam.
Câu 6: Để phân biệt hai bình chứa khí etilen (C
2
H
4
) và axetilen (C
2
H
2
) có thể dùng thuốc thử nào sau đây?
A. dung dịch brom. B. dung dịch NaOH.
C. nước. D. dung dịch AgNO
3
/NH
3
.
Câu 7: Một ankin có tỷ khối hơi so với H
2
bằng 20. Ankin đó là
A. C
2
H
2
. B. C
3
H
6
. C. C
3
H
4
. D. C
2
H
4
.
Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 4 gam propin (C
3
H
4
) bằng O
2
(dư). Sau phản ứng thu được CO
2
hơi nước. Khối lượng CO
2
và nước thu được lần lượt là
A. 8,8 gam CO
2
và 5,4 gam H
2
O. B. 8,8 gam CO
2
và 3,6 gam H
2
O.
C. 13,2 gam CO
2
và 3,6 gam H
2
O. D. 13,2 gam CO
2
và 5,4 gam H
2
O.
Câu 9: Dẫn từ từ 2,24 lít axetilen (C
2
H
2
) qua bình đựng dung dịch AgNO
3
/NH
3
. Sau phản ứng thu được m gam kết tủa.
Giá trị của m là
A. 24 gam. B. 12 gam. C. 13,3 gam. D. 2,6 gam.
Câu 10: Công thức chung của dãy đồng đẳng ankin là
A. C
n
H
2n+2
(n ≥ 1, nguyên). B. C
n
H
2n-2
(n ≥ 2, nguyên).
C. C
n
H
2n
(n ≥ 2, nguyên). D. C
n
H
2n
(n ≥ 3, nguyên).
Câu 11: Tên gọi của 2-metylpropen ứng với công thức cấu tạo nào sau đây?
A. CH
3
-CH=CH-CH
3
. B. CH
2
=CH-CH
2
-CH
3
. C. CH
2
=C(CH
3
)-CH
3
. D. CH
2
=CH-CH
3
.
Câu 12: Cho một ankin công thức cấu tạo thu gọn là: CH≡C-CH(CH
3
)-CH
2
-CH
3
. Tên gọi của ankin theo danh pháp
thay thế là
A. hex-1-in. B. 3-metylpent-4-in. C. 3-metylpent-1-in. D. 3.metylpent-2-in.
II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Bài 1 (2,0 điểm).
a) Viết các phương trình hóa học dưới dạng công thức cấu tạo thu gọn thực hiện sơ đồ biến hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu
có) : CH
4
C
2
H
2
vinylaxetilen Buta-1,3-đien.
b) Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các khí không màu đựng trong các bình mất nhãn sau : CH
4
, C
2
H
4
, C
2
H
2
.
Bài 2 (2,0 điểm). Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít (ở đktc) hỗn hợp 2 anken A, B liên tiếp (M
A
< M
B
) bằng O
2
(dư). Sau phản ứng
thu được 14,08 gam CO
2
.
a) Xác định công thức phân tử của A, B.
b) Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.
Bài 3 (2,0 điểm). X là một ankin. Dẫn a gam X vào nước brom dư thấy có 9,6 gam Brom tham gia phản ứng. Mặt khác, đốt
cháy hoàn toàn a gam X bằng O
2
(dư) thì thu được 2,688 lít CO
2
(đkct).
a) Viết các phương trình hóa học xảy ra.
b) Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo gọi tên X. Trong các công thức cấu tạo đó, chất nào tham gia được
phản ứng thế với AgNO
3
/NH
3
? Vì sao ?
Bài 4 (1,0 điểm). Một hỗn hợp khí gồm CH
4
, C
2
H
4
và C
2
H
2
. Dẫn 1,344 lít (đktc) hỗn hợp khí đó lần lượt qua bình (1) chứa
AgNO
3
trong dung dịch NH
3
, rồi bình (2) chứa dung dịch Br
2
(dư). Ở bình (1) thu được 2,4 gam kết tủa, khối lượng bình
(2) tăng 0,56 gam. Tính thành phần phần trăm về thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu.
Cho H = 1, C = 12, O = 16, Br = 80, Ag = 108.
Mã đề 001
Bài kiểm tra 45 phút chương 6 lớp 11 - Trang 2
Bài kiểm tra 45 phút chương 6 lớp 11 - Người đăng: lilyloveslight
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài kiểm tra 45 phút chương 6 lớp 11 9 10 781