Ktl-icon-tai-lieu

Bài kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 2 năm 2013- 2014, Phòng GDĐT Chiêm Hóa

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 242 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

PHÒNG GD&ĐT CHIÊM HÓA
TRƯỜNG TIỂU HỌC LINH PHÚ

Năm học 2013-2014
Môn: Toán - lớp 2
Thời gian làm bài: 40 phút
( Không kể thời gian giao đề )

Họ và tên : ................................................
Lớp : 2 ...........................
Điểm

Lời phê của cô
giáo

I/ Phần 1: Trắc nghiệm khách quan.
* Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
1. Trong các số:

85,

98,

A. 85

91 số lớn nhất là:
B. 98

2. Trong các số: 50,

70,

A. 50

80

C. 91

số bé nhất là:

B. 70

C. 80

3. Các số 45, 37, 54, 28 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là :
A. 54, 45, 37, 28.

B. 45, 54, 28, 37.

4. Một tuần lễ em đi học mấy ngày?
A. 4 ngày
B. 5 ngày.

C. 28, 37, 45, 54
C. 6 ngày.

5. Kết quả của phép tính: 20 cm + 30 cm là :
A. 40 cm

B. 50 cm

C. 60 cm

6. Hình bên có mấy hình tam giác:
A. 2

B. 3

C. 4

II/ Phần II: Trắc nghiệm tự luận:
1. Viết các số sau:
a) Ba mươi lăm: ..................................
b) Tám mươi sáu: ..................................
2. Đặt tính rồi tính:
50 + 20
..................................

88 - 32
..................................

c) Năm mươi hai: ..................................
d) Chín mươi bảy: .................................
6 + 62
..................................

73 - 3
..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

3. Tính:
a. 60 - 20 + 40 = ............................

b. 90 - 30 - 60 = ..................................

4. Giải bài toán sau:
Lớp 1A có 20 bạn học sinh khá và 14 bạn học sinh giỏi. Hỏi lớp1Acó bao nhiêu
bạn học sinh khá và giỏi
Bài giải
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
....................
PHÒNG GD&ĐT CHIÊM HÓA
TRƯỜNG TIỂU HỌC LINH PHÚ
Họ và tên : ................................................
Lớp : 2 ...........................
BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Năm học 2013-2014
Môn: Toán - lớp 2
Thời gian làm bài: 40 phút
( Không kể thời gian giao đề )
I/ Phần 1: Trắc nghiệm khách quan.
* Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
1. Trong các số: 85, 98, 91 số lớn nhất là:
A. 85 B. 98 C. 91
2. Trong các số: 50, 70, 80 số bé nhất là:
A. 50 B. 70 C. 80
3. Các số 45, 37, 54, 28 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là :
A. 54, 45, 37, 28. B. 45, 54, 28, 37. C. 28, 37, 45, 54
4. Một tuần lễ em đi học mấy ngày?
A. 4 ngày B. 5 ngày. C. 6 ngày.
5. Kết quả của phép tính: 20 cm + 30 cm là :
A. 40 cm B. 50 cm C. 60 cm
6. Hình bên có mấy hình tam giác:
A. 2 B. 3 C. 4
II/ Phần II: Trắc nghiệm tự luận:
1. Viết các số sau:
a) Ba mươi lăm: .................................. c) Năm mươi hai: ..................................
b) Tám mươi sáu: .................................. d) Chín mươi bảy: .................................
2. Đặt tính rồi tính:
50 + 20 88 - 32 6 + 62 73 - 3
.................................. .................................. .................................. ..................................
Điểm Lời phê của cô
giáo
Bài kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 2 năm 2013- 2014, Phòng GDĐT Chiêm Hóa - Trang 2
Bài kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 2 năm 2013- 2014, Phòng GDĐT Chiêm Hóa - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 2 năm 2013- 2014, Phòng GDĐT Chiêm Hóa 9 10 537