Ktl-icon-tai-lieu

BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ MÔN KẾ TOÁN CHI PHÍ

Được đăng lên bởi danh-nguyen
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 3444 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ÑEÀ 1
BAØI KIEÅM TRA GIÖÕA KYØ MOÂN KEÁ TOAÙN CHI PHÍ
Sinh vieân ñöôïc söû duïng taøi lieäu
Taïi moät doanh nghieäp haïch toaùn haøng toàn kho theo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân,
coù moät phaân xöôûng saûn xuaát chính saûn xuaát saûn phaåm A, ngoaøi ra coøn coù 2 boä phaän phuïc vuï laø
Boä phaän Ñieän vaø Boä phaän Söûa chöõa. Trong thaùng 9/2009 coù taøi lieäu sau:
1. Chi phí saûn xuaát dôû dang ñaàu kyø cuûa phaân xöôûng chính:
+ CP NVLTT: 2.340.000ñ
+ CP NCTT: 648.000ñ
+ CP SXC: 776.000ñ
2. Caùc khoaûn chi phí saûn xuaát phaùt sinh trong kyø cuûa phaân xöôûng chính (chöa bao goàm
chi phí cuûa boä phaän phuïc vuï): (ñvt: ñ)
Tröïc tieáp
Phuïc vuï vaø quaûn
saûn xuaát SP
lyù saûn xuaát
CP NVL chính
25.000.000
CP vaät lieäu phuï
1.900.000
460.000
Cp nhieân lieäu
230.000
CP coâng cuï
800.000
CP ñieän mua ngoaøi
1.870.000
Tieàn löông phaûi traû
11.505.000
4.000.000
Trích BHYT, BHXH, KPCÑ, BHTN
20%
20%
Chi phí khaáu hao TSCÑ
3.200.000
2.350.000
Phaân boå CP traû tröôùc
870.625
CP baèng tieàn maët
833.000
Trích tröôùc CP söûa chöõa TSCÑ
367.000
3. Chi phí phaùt sinh trong kyø cuûa boä phaän phuïc vuï: (ñvt:ñ)
Boä phaän ñieän
Boä phaän söûa chöõa
CP-NVLTT
500.000
150.000
CP-NCTT
150.000
350.000
CP-SXC
100.000
100.000
+ Trong kyø Phaân xöôûng Ñieän hoaøn thaønh 10.500 kwh bao goàm: cung caáp cho Boä phaän söûa chöõa
2.000 kwh, cung caáp cho BH&QLDN 1.500 kwh, cung caáp cho phaân xöôûng saûn xuaát chính 6.500
kwh, töï söû duïng taïi boä phaän Ñieän 500 kwh
+ Trong kyø Phaân xöôûng Söûa chöõa hoaøn thaønh 215 h bao goàm: cung caáp cho Boä phaän Ñieän 30h,
cung caáp cho BH&QLDN 45h, cung caáp cho phaân xöôûng saûn xuaát chính 125h, töï söû duïng taïi boä
phaän Söûa chöõa 15h
+ Boä phaän phuïc vuï khoâng coù saûn phaåm dôû dang ñaàu vaø cuoá i kyø.
+ Phaân boå chi phí boä phaän phuïc vuï theo phöông phaùp phaân boå laãn nhau theo chi phí ban ñaàu.
4. Keát quaû saûn xuaát trong kyø:
+ Phaân xöôûng saûn xuaát chính hoaøn thaønh 750 saûn phaåm nhaäp kho, cuoái thaùng coøn laïi 50 saûn
phaåm dôû dang vôùi möùc ñoä hoaøn thaønh 70% ( 100% CP NVLTT, 70% CP cheá bieán)
+ Thu ñöôïc 50 saûn phaåm hoûng khoâng söûa chöõa ñöôïc (coù möùc ñoä hoaøn thaønh laø 80% CP NVLTT,
60% CP cheá bieán), trong ñoù bao goàm 20 saûn phaåm hoûng trong ñònh möùc vaø 30 saûn phaåm hoûng
ngoaøi ñònh möùc.
+ Cuoái thaùng 8/2009 nguyeân vaät lieäu chính saûn xuaát coøn thöøa ñeå taïi phaân xöôûng trò giaù 400.000ñ
+ Cuoái thaùng 9/2009 nguyeân vaät lieäu chính saûn xuaát coøn thöøa ñeå taïi...
ÑEÀ 1
BAØI KIEÅM TRA GIÖÕA KYØ MOÂN KEÁ TOAÙN CHI PHÍ
Sinh vieân ñöôïc söû duïng taøi lieäu
Taïi moät doanh nghieäp haïch toaùn haøng toàn kho theo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân,
coù moät phaân xöôûng saûn xuaát chính saûn xuaát saûn phaåm A, ngoaøi ra coøn coù 2 boä phaän phuïc vuï laø
Boä phaän Ñieän vaø Boä phaän Söûa chöõa. Trong thaùng 9/2009 coù taøi lieäu sau:
1. Chi phí saûn xuaát dôû dang ñaàu kyø cuûa phaân xöôûng chính:
+ CP NVLTT: 2.340.000ñ + CP NCTT: 648.00 + CP SXC: 776.000ñ
2. Caùc khoaûn chi phí saûn xuaát phaùt sinh trong kyø cuûa phaân xöôûng chính (chöa bao goàm
chi phí cuûa boä phaän phuïc vuï): (ñvt: ñ)
Tröïc tieáp
saûn xuaát SP
Phuïc vuï vaø quaûn
lyù saûn xuaát
CP NVL chính
25.000.000
CP vaät lieäu phuï
1.900.000
460.000
Cp nhieân lieäu
230.000
CP coâng cuï
800.000
CP ñieän mua ngoaøi
1.870.000
Tieàn löông phaûi tr
11.505.000
4.000.000
Trích BHYT, BHXH, KPCÑ, BHTN
20%
20%
Chi phí khaáu hao TSCÑ
3.200.000
2.350.000
Phaân boå CP traû tröôùc
870.625
CP baèng tieàn maët
833.000
Trích tröôùc CP söûa chöõa TSCÑ
367.000
3. Chi phí phaùt sinh trong kyø cuûa boä phaän phuïc vuï: (ñvt:ñ)
Boä phaän ñieän
Boä phaän söûa chöõa
CP-NVLTT
500.000
150.000
CP-NCTT
150.000
350.000
CP-SXC
100.000
100.000
+ Trong kyø Phaân xöôûng Ñieän hoaøn thaønh 10.500 kwh bao goàm: cung caáp cho Boä phaän söûa chöõa
2.000 kwh, cung caáp cho BH&QLDN 1.500 kwh, cung caáp cho phaân xöôûng saûn xuaát chính 6.500
kwh, töï söû duïng taïi boä phaän Ñieän 500 kwh
+ Trong kyø Phaân xöôûng Söûa chöõa hoaøn thaønh 215 h bao goàm: cung caáp cho Boä phaän Ñieän 30h,
cung caáp cho BH&QLDN 45h, cung caáp cho phaân xöôûng saûn xuaát chính 125h, töï söû duïng taïi boä
phaän Söûa chöõa 15h
+ Boä phaän phuïc vuï khoâng coù saûn phaåm dôû dang ñaàu vaø cuoái kyø.
+ Phaân boå chi phí boä phaän phuïc vuï theo phöông phaùp phaân boå laãn nhau theo chi phí ban ñaàu.
4. Keát quaû saûn xuaát trong kyø:
+ Phaân xöôûng saûn xuaát chính hoaøn thaønh 750 saûn phaåm nhaäp kho, cuoái thaùng coøn laïi 50 saûn
phaåm dôû dang vôùi möùc ñoä hoaøn thaønh 70% ( 100% CP NVLTT, 70% CP cheá bieán)
+ Thu ñöôïc 50 saûn phaåm hoûng khoâng söûa chöõa ñöôïc (coù möùc ñoä hoaøn thaønh laø 80% CP NVLTT,
60% CP cheá bieán), trong ñoù bao goàm 20 saûn phaåm hoûng trong ñònh möùc vaø 30 saûn phaåm hoûng
ngoaøi ñònh möùc.
+ Cuoái thaùng 8/2009 nguyeân vaät lieäu chính saûn xuaát coøn thöøa ñtaïi phaân xöôûng trò giaù 400.000ñ
+ Cuoái thaùng 9/2009 nguyeân vaät lieäu chính saûn xuaát coøn thöøa ñeå taïi phaân xöôûng trò giaù 800.00
+ Saûn phaåm dôû dang cuoái kñaùnh giaù theo phöông phaùp öôùc löôïng saûn phaåm hoaøn thaønh töông
ñöông trung bình.
+ Keát quaû saûn xuaát trong kyø ñaït ôû möùc bình thöôøng.
Yeâu caàu: Tính toaùn vphaûn aùnh tình hình treân vaøo caùc taøi khoaûn lieân quan.( TK621, 622, 627,
154). Tính giaù thaønh saûn phaåm A. Laäp baûng tính giaù thaønh saûn phaåm A.
BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ MÔN KẾ TOÁN CHI PHÍ - Người đăng: danh-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ MÔN KẾ TOÁN CHI PHÍ 9 10 728