Ktl-icon-tai-lieu

Bài kiểm tra học kỳ 1 lớp 11

Được đăng lên bởi lilyloveslight
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1787 lần   |   Lượt tải: 1 lần
VIỆN KHGD VIỆT NAM
ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012 – 2013
TRƯỜNG THPT THỰC NGHIỆM
Môn thi: HÓA HỌC, Lớp 11 – Ban cơ bản
(Đề thi có 02 trang)
Thời gian làm bài: 15 phút
Họ, tên học sinh: ………………………….
Mã đề thi 001
Lớp: …………………………………………
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Chọn một đáp án đúng ở mỗi câu hỏi trong số các đáp án A, B, C, D và điền vào bảng trả lời
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Al = 27, Fe = 56, Ca = 40, Ba = 137
Câu 1: Cho phương trình hóa học: aC + bHNO3 → cCO2 + dNO2 + eH2O
Hệ số a, b, c, d, e là các số nguyên tối giản. Tổng (a + b) bằng
A. 3.
B. 5.
C. 2.
D. 4.
Câu 2: Ba lọ mất nhãn đựng 3 dung dịch: HCl, HNO 3, H3PO4 riêng biệt. Để phân biệt chúng có thể dùng thuốc
thử:
A. quỳ tím.
B. Cu, quỳ tím.
C. AgNO3.
D. Ag.
Câu 3: Cho các chất : C2H2, CHF3, CH5N, Al4C3, HCN, CH3COONa, (NH2)2CO, CO, (NH4)2CO3, CaC2. Trong
dãy các chất trên có bao nhiêu chất là chất hữu cơ ?
A. 7
B. 6
C. 5
D. 4
Câu 4: Cho 0,1 mol P2O5 vào dung dịch chứa 0,35 mol KOH. Dung dịch thu được có các chất:
A. K2HPO4, KH2PO4.
B. K3PO4, KOH.
C. K3PO4, K2HPO4.
D. H3PO4, KH2PO4.
Câu 5: Cho khí CO khử hoàn toàn hỗn hợp gồm FeO, Fe 2O3 và Fe3O4 thấy có 4,48 lít khí CO2 thoát ra (ở đktc).
Thể tích khí CO (đktc) đã tham gia phản ứng là
A. 1,12 lít.
B. 4,48 lít.
C. 3,36 lít.
D. 2,24 lít.
Câu 6: Hợp chất Z có công thức đơn giản nhất là CH 3O và có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 31,0. Công thức
phân tử nào sau đây ứng với hợp chất Z?
A. CH3O.
B. C2H6O.
C. C3H9O3.
D. C2H6O2.
Câu 7: Hoà tan 22,4 gam Fe bằng dung dịch HNO 3 loãng (dư), sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở
đktc). Giá trị của V là
A. 3,36.
B. 8,96.
C. 4,48.
D. 2,24.
Câu 8: Trong công nghiệp, N2 được điều chế từ:
A. không khí lỏng.
B. HNO3.
C. NH4NO2.
D. NH3.
Câu 9: Khí cacbonic có thể tác dụng được với những chất nào trong số các chất sau?
A. CaCO3, Ca(HCO3)2, CaCl2.
B. NaOH, Na2CO3, Na2SO4.
C. HCl, Cu(OH)2, CaO.
D. NaOH, CaO, Ca(OH)2.
Câu 10: Công thức chung của dãy đồng đẳng của axetilen (C2H2) là
A. CnHn.
B. CnH2n+2.
C. CnH2n-2.
D. CnH2n.
Câu 11: Hãy chỉ ra phát biểu chưa đúng:
A. Công thức đơn giản nhất biểu thị tỷ lệ tối giản về số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử.
B. Công thức đơn giản nhất của C2H2, C4H4, C6H6 là CH.
C. Trong nhiều trường hợp, công thức phân tử cũng chính là công thức đơn giản nhất.
D. Công thức đơn giản nhất cho biết thành phần các nguyên tố và số lượng các nguyên tử của các nguyên tố
trong phân tử.
Câu ...
VIỆN KHGD VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT THỰC NGHIỆM
(Đề thi có 02 trang)
ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012 – 2013
Môn thi: HÓA HỌC, Lớp 11 – Ban cơ bản
Thời gian làm bài: 15 phút
Họ, tên học sinh: ………………………….
Lớp: …………………………………………
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Chọn một đáp án đúng ở mỗi câu hỏi trong số các đáp án A, B, C, D và điền vào bảng trả lời
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Al = 27, Fe = 56, Ca = 40, Ba = 137
Câu 1: Cho phương trình hóa học: aC + bHNO
3
→ cCO
2
+ dNO
2
+ eH
2
O
Hệ số a, b, c, d, e là các số nguyên tối giản. Tổng (a + b) bằng
A. 3. B. 5. C. 2. D. 4.
Câu 2: Ba lọ mất nhãn đựng 3 dung dịch: HCl, HNO
3
, H
3
PO
4
riêng biệt. Để phân biệt chúng có thể dùng thuốc
thử:
A. quỳ tím. B. Cu, quỳ tím. C. AgNO
3
. D. Ag.
Câu 3: Cho các chất : C
2
H
2
, CHF
3
, CH
5
N, Al
4
C
3
, HCN, CH
3
COONa, (NH
2
)
2
CO, CO, (NH
4
)
2
CO
3
, CaC
2
. Trong
dãy các chất trên có bao nhiêu chất là chất hữu cơ ?
A. 7 B. 6 C. 5 D. 4
Câu 4: Cho 0,1 mol P
2
O
5
vào dung dịch chứa 0,35 mol KOH. Dung dịch thu được có các chất:
A. K
2
HPO
4
, KH
2
PO
4
. B. K
3
PO
4
, KOH.
C. K
3
PO
4
, K
2
HPO
4
. D. H
3
PO
4
, KH
2
PO
4
.
Câu 5: Cho khí CO khử hoàn toàn hỗn hợp gồm FeO, Fe
2
O
3
và Fe
3
O
4
thấy có 4,48 lít khí CO
2
thoát ra (ở đktc).
Thể tích khí CO (đktc) đã tham gia phản ứng là
A. 1,12 lít. B. 4,48 lít. C. 3,36 lít. D. 2,24 lít.
Câu 6: Hợp chất Z công thức đơn giản nhất CH
3
O tỉ khối i so với hiđro bằng 31,0. Công thức
phân tử nào sau đây ứng với hợp chất Z?
A. CH
3
O. B. C
2
H
6
O. C. C
3
H
9
O
3
. D. C
2
H
6
O
2
.
Câu 7: Hoà tan 22,4 gam Fe bằng dung dịch HNO
3
loãng (dư), sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất,
đktc). Giá trị của V là
A. 3,36. B. 8,96. C. 4,48. D. 2,24.
Câu 8: Trong công nghiệp, N
2
được điều chế từ:
A. không khí lỏng. B. HNO
3
. C. NH
4
NO
2
. D. NH
3
.
Câu 9: Khí cacbonic có thể tác dụng được với những chất nào trong số các chất sau?
A. CaCO
3
, Ca(HCO
3
)
2
, CaCl
2
. B. NaOH, Na
2
CO
3
, Na
2
SO
4
.
C. HCl, Cu(OH)
2
, CaO. D. NaOH, CaO, Ca(OH)
2
.
Câu 10: Công thức chung của dãy đồng đẳng của axetilen (C
2
H
2
) là
A. C
n
H
n
. B. C
n
H
2n+2
. C. C
n
H
2n-2
. D. C
n
H
2n
.
Câu 11: Hãy chỉ ra phát biểu chưa đúng:
A. Công thức đơn giản nhất biểu thị tỷ lệ tối giản về số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử.
B. Công thức đơn giản nhất của C
2
H
2
, C
4
H
4
, C
6
H
6
là CH.
C. Trong nhiều trường hợp, công thức phân tử cũng chính là công thức đơn giản nhất.
D. Công thức đơn giản nhất cho biết thành phần các nguyên tố và số lượng các nguyên tử của các nguyên tố
trong phân tử.
Câu 12: Silicagen là gì?
A. Muối silicat. B. SiO
2
.
C. Axit H
2
SiO
3
mất một phần nước. D. Axit silixic.
Mã đề thi 001
Bài kiểm tra học kỳ 1 lớp 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài kiểm tra học kỳ 1 lớp 11 - Người đăng: lilyloveslight
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài kiểm tra học kỳ 1 lớp 11 9 10 684