Ktl-icon-tai-lieu

bài KT số 1 8 đề

Được đăng lên bởi thaohuong127
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 767 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THCS Đức Phú
Họ và tên: ..............................
Lớp:........................

KIỂM TRA 1 TIẾT. ( Bài số 1)
MÔN: HOÁ HỌC 9.
Năm học : 2014-2015

Mã đề : A32B1
Điểm:

Phần 1 : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 4điểm )
Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau : ( mỗi câu 0,5 điểm )
Câu 1. Nhóm oxit nào thuộc loại oxit axit ?
A. CuO, SO2, CaO, Al2O3
B. SO2, CO2, N2O5, P2O5
C. CuO, Na2O, CaO, K2O
D. ZnO, SO3, CO, MgO.
Câu 2. Dung dịch của chất nào sau đây làm cho quì tím hóa đỏ:
A. KOH
B. Na2SO4
C. HCl
D. KCl
Câu 3. Để làm khô một mẫu khí SO2 ẩm , có thể dẫn mẫu khí này qua bình chứa:
A. Nước vôi trong.
B. Bột vôi sống
C. H2SO4 đặc
D. NaOH đặc.
Câu 4. Dãy chất nào sau đây đều tác dụng được với nước :
A. P2O5, CaO, SO3, Na2O.
B. CO2, CaO, Fe2O3, Na2O.
C. N2O5, ZnO, Na2O, SO3.
D. N2O5, SO2, CuO, Na2O.
Câu 5. Sau khi đốt phôt pho đỏ trong bình có một ít nước. Lắc bình một lúc, trong bình có một
dung dịch. Dung dịch trong bình làm quì tím chuyển màu thành :
A/ Đỏ.
B/ Xanh.
C/ Mất màu.
D/ Tím.
Câu 6. Dãy chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng:
A. Ag, K, NaOH
B . KOH, Cu, MgO
C. SiO2, CuO, NaOH
D. K, CuO, NaOH
Câu 7. Cho cùng một số mol các kim loại đồng, kẽm, nhôm và sắt tác dụng hết với dung dịch
HCl thì kim loại nào cho nhiều khí hiđro nhất:
A/ Đồng
B/ Kẽm
C/ Sắt
D/ Nhôm
Câu 8. Cần phải điều chế một lượng muối đồng sunfat. Phương pháp nào sau đây tiết kiệm
được axit sunfuric:
A/ Axit sunfuric tác dụng với đồng (II) oxit.
B/ Axit sunfuric tác dụng với đồng (II) hiđroxit.
C/ Axit sunfuric đặc tác dụng với kim loại đồng.
D/ A và B.
Phần 2 : TỰ LUẬN ( 6 điểm )
Bài 1. ( 1,5 điểm)
Trình bày tính chất hóa học của canxi oxit. Viết các phương trình hóa học minh họa.
Bài 2. ( 1,5 điểm) Viết các phương trình hóa học cho mỗi chuyển đổi sau:
S → SO2 → SO3 → H2SO4
Bài 3. ( 3 điểm ) Hòa tan 10 gam hỗn hợp gồm hai kim loại đồng và kẽm cần phải dùng hết V
ml dung dịch axit HCl 0,2 M thấy thoát ra 2,24 lít khí ( đo ở đktc).
a/ Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.
b/ Tính khối lượng của mỗi kim loại có trong hỗn hợp đầu.
c/ Tính V của dung dịch axit HCl cần dùng.
Baì làm :
1

2

3

4

5

6

7

8

Trường THCS Đức Phú
Họ và tên: ..............................
Lớp:........................

KIỂM TRA 1 TIẾT. ( Bài số 1)
MÔN: HOÁ HỌC 9.
Năm học : 2014-2015

Mã đề:B321G4
Điểm:

Phần 1 : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 4điểm )
Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau : ( mỗi câu 0,5 điểm )
Câu 1. Sau khi đốt phôt pho đỏ trong bình có một ít nước. Lắc bình một ...
Trường THCS Đức Phú
Họ và tên: ..............................
Lớp:........................
KIỂM TRA 1 TIẾT. ( Bài số 1)
MÔN: HOÁ HỌC 9.
Năm học : 2014-2015
Mã đề : A32B1
Điểm:
Phần 1 : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 4điểm )
Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau : ( mỗi câu 0,5 điểm )
Câu 1. Nhóm oxit nào thuộc loại oxit axit ?
A. CuO, SO
2
, CaO, Al
2
O
3
B. SO
2
, CO
2
, N
2
O
5
, P
2
O
5
C. CuO, Na
2
O, CaO, K
2
O D. ZnO, SO
3
, CO, MgO.
Câu 2. Dung dịch của chất nào sau đây làm cho quì tím hóa đỏ:
A. KOH B. Na
2
SO
4
C. HCl D. KCl
Câu 3. Để làm khô một mẫu khí SO
2
ẩm , có thể dẫn mẫu khí này qua bình chứa:
A. Nước vôi trong. B. Bột vôi sống C. H
2
SO
4
đặc D. NaOH đặc.
Câu 4. Dãy chất nào sau đây đều tác dụng được với nước :
A. P
2
O
5
, CaO, SO
3
, Na
2
O. B. CO
2
, CaO, Fe
2
O
3
, Na
2
O.
C. N
2
O
5
, ZnO, Na
2
O, SO
3
. D. N
2
O
5
, SO
2
, CuO, Na
2
O.
Câu 5. Sau khi đốt phôt pho đỏ trong bình một ít nước. Lắc bình một lúc, trong bình một
dung dịch. Dung dịch trong bình làm quì tím chuyển màu thành :
A/ Đỏ. B/ Xanh. C/ Mất màu. D/ Tím.
Câu 6. Dãy chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch H
2
SO
4
loãng:
A. Ag, K, NaOH B . KOH, Cu, MgO
C. SiO
2
, CuO, NaOH D. K, CuO, NaOH
Câu 7. Cho cùng một số mol các kim loại đồng, kẽm, nhôm sắt tác dụng hết với dung dịch
HCl thì kim loại nào cho nhiều khí hiđro nhất:
A/ Đồng B/ Kẽm C/ Sắt D/ Nhôm
Câu 8. Cần phải điều chế một lượng muối đồng sunfat. Phương pháp nào sau đây tiết kiệm
được axit sunfuric:
A/ Axit sunfuric tác dụng với đồng (II) oxit.
B/ Axit sunfuric tác dụng với đồng (II) hiđroxit.
C/ Axit sunfuric đặc tác dụng với kim loại đồng.
D/ A và B.
Phần 2 : TỰ LUẬN ( 6 điểm )
Bài 1. ( 1,5 điểm)
Trình bày tính chất hóa học của canxi oxit. Viết các phương trình hóa học minh họa.
Bài 2. ( 1,5 điểm) Viết các phương trình hóa học cho mỗi chuyển đổi sau:
S → SO
2
→ SO
3
→ H
2
SO
4
Bài 3. ( 3 điểm ) Hòa tan 10 gam hỗn hợp gồm hai kim loại đồng kẽm cần phải dùng hết V
ml dung dịch axit HCl 0,2 M thấy thoát ra 2,24 lít khí ( đo ở đktc).
a/ Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.
b/ Tính khối lượng của mỗi kim loại có trong hỗn hợp đầu.
c/ Tính V của dung dịch axit HCl cần dùng.
Baì làm :
1 2 3 4 5 6 7 8
bài KT số 1 8 đề - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài KT số 1 8 đề - Người đăng: thaohuong127
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
bài KT số 1 8 đề 9 10 191