Ktl-icon-tai-lieu

bài luyện tập hóa học 8

Được đăng lên bởi quyensokiu
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 385 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A. TRẮC NGHIỆM
Câu1 . Cho kẽm vào axit sunfuric loãng có hiện tượng xảy ra :
a.Axit sôi
b. Có chất khí sinh ra
c. Không có chất khí sinh ra d.Cả a,b
Câu 2. Dẫn khí hiđro qua chất rắn A nung nóng thu được chất rắn B có màu đỏ. Vậy chất
A, B lần lược là :
a.Cu, CuO
b. Cu2O, Cu
c. Cu , FeO
d. CuO , Cu
Câu 3. Để nhận ra khí hiđro có thể dùng :
a.Que đóm đang cháy
b.Que đóm còn tàn đỏ
c.Que đóm
d.Cả abc
Câu 4. Nguyên liệu được dùng để điều chế hiđro trong PTN là :
a.Zn, HNO3
b.Fe , HCl
c.Zn , H2SO4
d.Cả b,c
C©u 4: Trong c¸c nhãm chÊt sau. Nhãm chÊt nµo gåm c¸c chÊt lµ axit:
A. KMnO4, H2CO3, NaOH
C. H2SO4 , HCl, HNO3
B. KClO3, HCl, NaCl
D. HCl , CaCO3, H2SO4
C©u 5: §Ó thu khÝ hi®ro trong phßng thÝ nghiÖm b»ng c¸ch ®Èy níc ngêi ta dùa vµo tÝnh
chÊt nµo cña khÝ Hi®ro:
A. NhÑ h¬n kh«ng khÝ.
C. Kh«ng t¸c dông víi kh«ng khÝ.
B. Kh«ng t¸c dông víi níc.
D. NhÑ h¬n kh«ng khÝ vµ Ýt tan trong níc.
C©u 6: Cho c¸c chÊt sau chÊt nµo kh«ng t¸c dông ®îc víi níc:
A. Cu
B. CaO
C. K
D.SO3
C©u 7: ChÊt lµm qu× tÝm chuyÓn mµu xanh lµ:
A. oxit
B. axit
C. baz¬
D. muèi
Câu 8: Công thức Bazơ tương ứng của CaO là:
A. CaOH
B. Ca(OH)2
C. Ca(OH)3
D. Ca(OH)4
B. TỰ LUẬN
C©u 1: H·y nªu ph¬ng ph¸p nhËn biÕt 3 dung dÞch ®ùng trong 3 lä mÊt nh·n sau: NaOH; dd
HCl; dd Na2SO4.
C©u 2: Cho 3,5 gam Zn t¸c dông víi dung dÞch HCl d.
a. ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra.
b. TÝnh thÓ tÝch khÝ H2 thu ®îc (ë ®ktc) sau ph¶n øng.
c. TÝnh khèi lîng muèi ZnCl2 thu ®îc sau ph¶n øng.
Câu 3. Hoàn thành các PTHH và cho biết loại phản ứng ? giải thích ?
a) Al + HCl  ?
+
?
b) H2 +
O2 
?
c) Fe2O3 + ?
 Fe
+
Al2O3
d) Al + ? 
? + 3H2
f) Fe + .......  FeCl2 + H2
1. Fe3O4 + CO  ? + CO2
2. CnH2n+2 + O2  ? + ?
3. CaO + HNO3 ? + ?
4. ZnO + H3PO4  ? +?
5. FexOy + H2  ?+?
Câu 4. Để điều chế 11,2l khí hiđro (đktc) người ta cho sắt tác dụng với axit sunfuric loãng.
a.Tính khối lượng sắt cần dùng ?
b.Nếu dẫn toàn bộ khí hiđro trên qua đồng (II) oxit dư thì thu được bao nhiêu gam đồng ?
Câu 5. Cho 16g hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với axit clohidric, sau phản ứng thu được
4,48 lít khí hidro ( đktc).
a.Viết PTHH

b. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hốn hợp
c. Tính khối lượng axit đã tham gia phản ứng?
Câu 6. Dùng khí hidro để khử hết 50g hỗn hợp A gồm đồng (II) oxit và sắt (III) oxit. Biết
trông hốn hợp sắt (III) oxit chiếm 80% khối lượng.
a. Viết PTHH
b. Tính thể tích khí hidro cần dùng ở đktc
c. Tính khối lượng mỗi kim loại thu được.
Câu 7. Cho 10,4g oxit của một nguyên tố kim loại hóa trị II tác dụng với dun...
A. TRẮC NGHIỆM
Câu1 . Cho kẽm vào axit sunfuric loãng có hiện tượng xảy ra :
a.Axit sôi b. Có chất khí sinh ra
c. Không có chất khí sinh ra d.Cả a,b
Câu 2. Dẫn khí hiđro qua chất rắn A nung nóng thu được chất rắn B màu đỏ. Vậy chất
A, B lần lược là :
a.Cu, CuO b. Cu
2
O, Cu c. Cu , FeO d. CuO , Cu
Câu 3. Để nhận ra khí hiđro có thể dùng :
a.Que đóm đang cháy b.Que đóm còn tàn đỏ c.Que đóm d.Cả abc
Câu 4. Nguyên liệu được dùng để điều chế hiđro trong PTN là :
a.Zn, HNO
3
b.Fe , HCl c.Zn , H
2
SO
4
d.Cả b,c
C©u 4: Trong c¸c nhãm chÊt sau. Nhãm chÊt nµo gåm c¸c chÊt lµ axit:
A. KMnO
4
, H
2
CO
3
, NaOH C. H
2
SO
4
, HCl, HNO
3
B. KClO
3
, HCl, NaCl D. HCl , CaCO
3
, H
2
SO
4
C©u 5: §Ó thu khÝ hi®ro trong phßng thÝ nghiÖm b»ng c¸ch ®Èy níc ngêi ta dùa vµo tÝnh
chÊt nµo cña khÝ Hi®ro:
A. NhÑ h¬n kh«ng khÝ. C. Kh«ng t¸c dông víi kh«ng khÝ.
B. Kh«ng t¸c dông víi níc. D. NhÑ h¬n kh«ng khÝ vµ Ýt tan trong níc.
C©u 6: Cho c¸c chÊt sau chÊt nµo kh«ng t¸c dông ®îc víi níc:
A. Cu B. CaO C. K D.SO
3
C©u 7: ChÊt lµm qu× tÝm chuyÓn mµu xanh lµ:
A. oxit B. axit C. baz¬ D. muèi
Câu 8: Công thức Bazơ tương ứng của CaO là:
A. CaOH B. Ca(OH)
2
C. Ca(OH)
3
D. Ca(OH)
4
B. TỰ LUẬN
C©u 1: H·y nªu ph¬ng ph¸p nhËn biÕt 3 dung dÞch ®ùng trong 3 lä mÊt nh·n sau: NaOH; dd
HCl; dd Na
2
SO
4
.
C©u 2: Cho 3,5 gam Zn t¸c dông víi dung dÞch HCl d.
a. ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra.
b. TÝnh thÓ tÝch khÝ H
2
thu ®îc (ë ®ktc) sau ph¶n øng.
c. TÝnh khèi lîng muèi ZnCl
2
thu ®îc sau ph¶n øng.
Câu 3. Hoàn thành các PTHH và cho biết loại phản ứng ? giải thích ?
a) Al + HCl ? + ?
b) H
2
+ O
2
?
c) Fe
2
O
3
+ ? Fe + Al
2
O
3
d) Al + ? ? + 3H
2
f) Fe + .......
FeCl
2
+ H
2
1. Fe
3
O
4
+ CO ? + CO
2
2. C
n
H
2n+2
+ O
2
? + ?
3. CaO + HNO
3
? + ?
4. ZnO + H
3
PO
4
? +?
5. Fe
x
O
y
+ H
2
?+?
Câu 4. Để điều chế 11,2l khí hiđro (đktc) người ta cho sắt tác dụng với axit sunfuric loãng.
a.Tính khối lượng sắt cần dùng ?
b.Nếu dẫn toàn bộ khí hiđro trên qua đồng (II) oxit dư thì thu được bao nhiêu gam đồng ?
Câu 5. Cho 16g hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với axit clohidric, sau phản ứng thu được
4,48 lít khí hidro ( đktc).
a.Viết PTHH
bài luyện tập hóa học 8 - Trang 2
bài luyện tập hóa học 8 - Người đăng: quyensokiu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
bài luyện tập hóa học 8 9 10 831