Ktl-icon-tai-lieu

bài nhập môn quản trị marketing

Được đăng lên bởi lonloibeo
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 532 lần   |   Lượt tải: 2 lần
22/01/2013

Bài 1

Nhập môn
Quản trị Marketing


Th.S Đinh Tiên Minh

Mục tiêu

Hiểu bản chất của hoạt động Quản trị
Marketing trong doanh nghiệp.
Hiểu các bước của một qui trình quản trị
Marketing cần thực hiện trong thực tế.

Biết cách lập kế hoạch Marketing.

2

1

22/01/2013

Nội dung
1. Bản chất Marketing
2. Qui trình quản trị Marketing
3. Qui trình lập kế hoạch Marketing

3

1. Bản chất Marketing

Theo Anh (Chị), mục tiêu cuối
cùng trong hoạt động sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp
là gì?

4

2

22/01/2013

1. Bản chất Marketing (tt)
Mục tiêu hoạt động Marketing:
 Thỏa mãn khách hàng (hài lòng, trung thành, lôi kéo).
 Chiến thắng trong cạnh tranh trên thị trường.
 Lợi nhuận lâu dài.

V- P
V

P- C
P
C

V: Giá trị dành cho khách hàng
P: Giá cả
C: Chi phí SX
V- P: Lợi ích khách hàng
P- C: Lợi nhuận biên

C

5

1. Bản chất Marketing (tt)

Theo Anh (Chị), người phụ
trách Marketing trong doanh
nghiệp làm gì?

6

3

22/01/2013

1. Bản chất Marketing (tt)
More than Selling and Advertising

All Those
Bicycles!

7

1. Bản chất Marketing (tt)

Theo Anh (Chị), người bán hàng
khác người làm Marketing ở
điểm nào?

9

4

22/01/2013

1. Bản chất Marketing (tt)

10

1. Bản chất Marketing (tt)
Kết luận: Nguyên nhân sâu xa để Marketing ra
đời và phát triển là để giải quyết các mâu thuẫn
của nền SXHH và nguyên nhân trực tiếp là để giải
quyết những khó khăn phức tạp trong quá trình
tiêu thụ hàng hóa.

11

5

22/01/2013

1. Bản chất Marketing (tt)
Marketing là quá trình quản trị nhằm nhận biết,
dự đoán và đáp ứng những yêu cầu của khách
hàng một cách hiệu quả và có lợi.
(UK chartered Institute of Marketing)

Marketing là tiến trình qua đó cá nhân và tổ chức
có thể thỏa mãn được nhu cầu và mong muốn
thông qua việc sáng tạo, trao đổi sản phẩm và giá
trị giữa các bên.
(Philip Kotler - Principle of Marketing, 2007)

12

1. Bản chất Marketing (tt)

Một số khái niệm mở rộng Marketing:

13

6

22/01/2013

1. Bản chất Marketing (tt)

Source:
Constructed from
Susan P. Douglas
and C. Samuel
Craig (1985); Balai
S. Chakravarthy
and Howard V.
Perlmutter (1985).
14

1. Bản chất Marketing (tt)

Source: Constructed from Susan P. Douglas and C. Samuel Craig (1985); Balai
S. Chakravarthy and Howard V. Perlmutter (1985).
15

7

22/01/2013

2. Qui trình quản trị Marketing
Khái niệm quản trị Marketing: là “sự phân tích,
kế hoạch hóa, thực hiện và điều khiển các chiến
lược và chương trình Marketing nhằm thực hiện
các trao đổi mong muốn với thị trường mụ...
22/01/2013
1
Bài 1
Nhập môn
Quản trị Marketing
www.dinhtienminh.net
Th.S Đinh Tiên Minh
Mục tiêu
2
Hiểu bản chất của hoạt động Quản tr
Marketing trong doanh nghiệp.
Hiểu các bước của một qui trình quản trị
Marketing cần thực hiện trong thực tế.
Biết cách lập kế hoạch Marketing.
bài nhập môn quản trị marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài nhập môn quản trị marketing - Người đăng: lonloibeo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
bài nhập môn quản trị marketing 9 10 40