Ktl-icon-tai-lieu

Bài nói chuyện về phòng chống ma túy

Được đăng lên bởi le-thi-tinh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 847 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi nãi chuyÖn vÒ phßng chèng ma tóy – HIV/AIDS
KÝnh tha c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh th©n mÕn !
Ma tóy – HIV/AIDS ngµy nay kh«ng cßn lµ vÊn ®Ò riªng cña mçi quèc gia mµ nã
®· trë thµnh vÊn n¹n cña toµn cÇu.Ma tóy – HIV/AIDS kh«ng cßn lµ hiÓm häa cña mét
d©n téc mµ lµ hiÓm häa chung cña c¶ loµi ngêi trong ®ã cã ViÖt Nam chóng ta.
Tõ chç kh«ng hiÓu biÕt vÒ ma tóy vµ c¸c chÊt g©y nghiÖn mµ con ngêi chóng ta ®·
trë thµnh n« lÖ cña ma tóy vµ khi ®· trë thµnh n« lÖ cña ma tóy råi,th× viÖc l©y nhiÔm HIV
vµ trë thµnh bÖnh nh©n AIDS lµ ®iÒu dÔ s¶y ra.
VËy th× ma tóy lµ g× ?,t¹i sao ma tóy nghiÖn dÔ mµ l¹i cai khã ?, tõ nghiÖn ma tóy
dÉn ®Õn l©y nhiÔm HIV/AIDS t¹i sao l¹i dÔ s¶y ra nh vËy?.
Víi thêi lîng ng¾n ngñi cña giê chµo cê ngµy h«m nay C« chØ cã thÓ trÝch ®a ®Õn víi
c¸c em mét l¬ng rÊt Ýt vµ c¬ b¶n vÒ ma tóy vµ hai con ®êng l©y nhiÔm HIV/AIDS dÔ s¶y ra
nhÊt.
KÝnh tha c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em !
Ma tóy lµ c¸c chÊt hãa häc cã nguån gèc tù nhiªn vµ nh©n t¹o,khi th©m nhËp vµo c¬
thÓ ngêi sÏ lµm thay ®æi t©m tr¹ng,ý thøc,trÝ tuÖ cña con ngêi,lµm cho con ngêi bÞ lÖ thuéc
vµo chÊt ®ã,g©y nªn nh÷ng tæn th¬ng cho tõng c¸ nh©n vµ céng ®ång.
“Ma tóy lµ chÊt g©y nghiÖn,lµ chÊt híng thÇn”
- ChÊt g©y nghiÖn lµ chÊt kÝch thÝch hoÆc øc chÕ thÇn kinh dÔ g©y t×nh tr¹ng nghiÖn
- ChÊt híng thÇn lµ chÊt kÝch thÝch , øc chÕ thÇn kinh hoÆc g©y ¶o gi¸c,nÕu sö dông
nhiÒu lÇn cã thÓ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nghiÖn.
Mét sè ma tóy vµ c¸c chÊt g©y nghiÖn thêng gÆp lµ:
- Thuèc phiÖn.
- CÇn xa.
- Heroin.
- Amphetamin.
- Moocphin.
- Methamphetamin.
- Cocain.
- Seduxen.
- Caphein.
- Nicotin.
TÊt c¶ c¸c chÊt trªn ®Òu cã kh¶ n¨ng g©y nghiÖn.Khi t¸c ®éng lªn hÖ thÇn kinh trung ¬ng,c¸c chÊt nµy cã thÓ kÝch thÝch,øc chÕ hoÆc g©y ¶o gi¸c cho ngêi sö dông.
Ma tóy, tù ý sö dông lµ ph¹m ph¸p.Ma tóy khi ®· nghiÖn råi nÕu thiÕu thuèc th× ngêi
nghiÖn ®au ®ín khã chÞu vµ lµm bÊt cø viÖc g×,kÓ c¶ giÕt ngêi ®Ó cã thuèc.®ã chÝnh lµ héi
chøng ®ãi thuèc(héi chøng cai nghiÖn).
Cã ngêi nãi r»ng: NÕu chØ thö ma tóy mét lÇn hoÆc kh«ng thêng xuyªn th× kh«ng
nghiÖn.cã ®óng vËy kh«ng?
Kh«ng ! Theo c«ng íc quèc tÕ kiÓm so¸t ma tóy cña liªn hîp quèc cã tíi 247 chÊt
ma tóy vµ tiÒn chÊt,mét vµi lo¹i ma tóy rÊt nguy hiÓm chØ cÇn dïng mét lÇn lµ bÞ nghiÖn
ngay, cã mét sè lo¹i ma tóy cha g©y nghiÖn ngay hoÆc g©y nghiÖn chËm.tuy nhiªn nÕu ®·
sö dông mét lÇn vµ thØnh tho¶ng dïng tiÕp th× thÓ nµo còng bÞ nghiÖn.
Nªn nhí r»ng: nghiÖn ma tóy rÊt dÔ,nhng ®Ó bá ®îc ma tóy th× v« cïng khã
kh¨n. víi lÝ do nh sau:
Trong c¬ thÓ ch...
Bµi nãi chuyÖn vÒ phßng chèng ma tóy HIV/AIDS
KÝnh tha c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh th©n mÕn !
Ma tóy HIV/AIDS ngµy nay kh«ng cßn vÊn ®Ò riªng cña mçi quèc gia
®· trë thµnh vÊn n¹n cña toµn cÇu.Ma tóy HIV/AIDS kh«ng cßn hiÓm häa cña mét
d©n téc mµ lµ hiÓm häa chung cña c¶ loµi ngêi trong ®ã cã ViÖt Nam chóng ta.
chç kh«ng hiÓu biÕt ma tóy c¸c chÊt g©y nghiÖn con ngêi chóng ta ®·
trë thµnh cña ma tóy khi ®· trë thµnh cña ma tóy råi,th× viÖc l©y nhiÔm HIV
vµ trë thµnh bÖnh nh©n AIDS lµ ®iÒu dÔ s¶y ra.
VËy th× ma tóy ?,t¹i sao ma tóy nghiÖn l¹i cai khã ?, nghiÖn ma tóy
dÉn ®Õn l©y nhiÔm HIV/AIDS t¹i sao l¹i dÔ s¶y ra nh vËy?.
Víi thêi lîng ng¾n ngñi cña giê chµo cê ngµy h«m nay C« chØ cã thÓ trÝch ®a ®Õn víi
c¸c em mét l¬ng rÊt Ýt vµ c¬ b¶n vÒ ma tóy vµ hai con ®êng l©y nhiÔm HIV/AIDS dÔ s¶y ra
nhÊt.
KÝnh tha c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em !
Ma tóy c¸c chÊt hãa häcnguån gèc nhiªn nh©n t¹o,khi th©m nhËp vµo
thÓ ngêi lµm thay ®æi t©m tr¹ng,ý thøc,trÝ tuÖ cña con ngêi,lµm cho con ngêi thuéc
vµo chÊt ®ã,g©y nªn nh÷ng tæn th¬ng cho tõng c¸ nh©n vµ céng ®ång.
“Ma tóy lµ chÊt g©y nghiÖn,lµ chÊt híng thÇn”
- ChÊt g©y nghiÖn lµ chÊt kÝch thÝch hoÆc øc chÕ thÇn kinh dÔ g©y t×nh tr¹ng nghiÖn
- ChÊt híng thÇn lµ chÊt kÝch thÝch , øc chÕ thÇn kinh hoÆc g©y ¶o gi¸c,nÕu sö dông
nhiÒu lÇn cã thÓ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nghiÖn.
Mét sè ma tóy vµ c¸c chÊt g©y nghiÖn thêng gÆp lµ:
- Thuèc phiÖn.
- CÇn xa.
- Heroin.
- Amphetamin.
- Moocphin.
- Methamphetamin.
- Cocain.
- Seduxen.
- Caphein.
- Nicotin.
TÊt c¸c chÊt trªn ®Òu kh¶ n¨ng g©y nghiÖn.Khi t¸c ®éng lªn thÇn kinh trung -
¬ng,c¸c chÊt nµy cã thÓ kÝch thÝch,øc chÕ hoÆc g©y ¶o gi¸c cho ngêi sö dông.
Ma tóy,ý sö dông lµ ph¹m pp.Ma tóy khi ®· nghiÖn råi nÕu thiÕu thuèc th× ngêi
nghiÖn ®au ®ín khã chÞu lµm bÊt cø viÖc g×,kÓ giÕt ngêi ®Ó thuèc.®ã chÝnh héi
chøng ®ãi thuèc(héi chøng cai nghiÖn).
ngêi nãi r»ng: NÕu chØ thö ma tóy mét lÇn hoÆc kh«ng thêng xuyªn th× kh«ng
nghiÖn.cã ®óng vËy kh«ng?
Kh«ng ! Theo c«ng íc quèc kiÓm so¸t ma tóy cña liªn hîp quèc tíi 247 chÊt
ma tóy tiÒn chÊt,mét vµi lo¹i ma tóy rÊt nguy hiÓm chØ cÇn dïng mét lÇn nghiÖn
ngay, mét lo¹i ma tóy cha g©y nghiÖn ngay hoÆc g©y nghiÖn chËm.tuy nhiªn nÕu ®·
sö dông mét lÇn vµ thØnh tho¶ng dïng tiÕp th× thÓ nµo còng bÞ nghiÖn.
Nªn nhí r»ng: nghiÖn ma tóy rÊt dÔ,nhng ®Ó ®îc ma tóy th× cïng khã
kh¨n. víi lÝ do nh sau:
Trong thÓ chóng ta,b×nh thêng tuyÕn yªn (tuyÕn néi tiÕt) tiÕt ra mét lîng
endoocphin,mét lo¹i hoocmon t¸c dông gi¶m bít c¬n ®au khi thÓ ®au ®ín,gièng
nh moocphin vµ c¸c opiate kh¸c,do ®ã endoocphin cßn ®îc gäi lµ moocphin néi sinh.
Khi dông c¸c chÊt ma tóy t¸c dông gi¶m ®au,chóng thay thÕ dÇn c¸c
endoocphin.khi ®ã t gi¶m d©n viÖc tiÕt endoocphin.tuyÕn yªn tiÕt endoocphin ngµy
cµng Ýt ®i,ngêi nghiÖn ngµy cµng ph¶i t¨ng dÇn liÒu dïng ma tóy;nÕu kh«ng t¨ng liÒu dïng
c¬ thÓ sÏ bÞ ®au ®ín dï chØ va ch¹m khÏ hoÆc mét cö ®éng nhá.t×nh tr¹ng nµy kÐo dµi,lÆp ®i
lÆp l¹i nhiÒu lÇn sÏ dÉn ®Õn nghiÖn ma tóy.
Bài nói chuyện về phòng chống ma túy - Trang 2
Bài nói chuyện về phòng chống ma túy - Người đăng: le-thi-tinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài nói chuyện về phòng chống ma túy 9 10 609