Ktl-icon-tai-lieu

BÀI PHÁT BIỂU CỦA GIÁO VIÊN NHÂN NGÀY KHAI TRƯỜNG

Được đăng lên bởi dinhhuong238
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 286 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kinh tha c¸c vÞ ®¹i biÓu, kh¸ch quý! Tha c¸c thÇy gi¸o c« gi¸o cïng
toµn thÓ c¸c em häc sinh th©n mÕn!

Mét mïa thu míi ®· vÒ mang theo bÇu kh«ng khÝ trong lµnh m¸t mÎ, xoa dÞu
®i c¸i n¾ng hÌ gay g¾t vµ s¾c ®á cña nh÷ng chïm phîng vÜ. V©ng, mét mïa thu
thùc sù ®· vÒ. ®ã còng chÝnh lµ thêi ®iÓm mµ hµng triÖu thÇy trß trong c¶ níc nãi
chung vµ thµy trß trêng thÞ trÊn V¬ng nãi riªng l¹i phÊn khëi h©n hoan ®ãn chµo
mét n¨m häc míi. N¨m häc 2012-2013.
Vui g× h¬n khi ®îc sèng nh÷ng gi©y phót t¬i vui phÊn khëi cña nh÷ng ngµy thu
th¸ng 8 lÞch sö nµy. Khai gi¶ng n¨m nay ®óng vµo dÞp kØ niÖm 68 n¨m CM th¸ng 8
vµ quèc kh¸nh 2/9. T«i thËt vinh dù vµ tù hµo khi ®îc thay mÆt cho c¸c thÇy gi¸o,
c« gi¸o trêng tiÓu häc thÞ trÊn V¬ng bµy tá nh÷ng suy nghÜ ch©n thùc nhÊt cña
m×nh trong ngµy träng ®¹i nhÊt cña n¨m häc. Lêi ®Çu tiªn cho phÐp t«i ®îc göi tíi
c¸c vÞ ®¹i biÓu, kh¸ch quý, c¸c thÇy gi¸o c« gi¸o lêi kÝnh chóc søc kháe, h¹nh
phóc.Chóc c¸c em häc sinh lu«n h¨ng say häc tËp rÌn luyÖn, phÊn ®Êu giµng kÕt
qu¶ cao trong n¨m häc míi nµy.
KÝnh tha c¸c vÞ ®¹i biÓu, kh¸ch quý!Tha c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o.
Thu vÒ thËt trong trÎo, dÞu dµng. Nã ch¼ng ån · nh nh÷ng ngµy hÌ s«i ®éng
nãng nùc. Nhng cã lÏ n¬i ng«i trêng tiÓu häc mÕn yªu nµy t«i còng nh nh÷ng ®ång
nghiÖp cña t«i l¹i r¹o rùc n¸o nøc, h©n hoan, tù hµo ®ãn chµo ngµy khai trêng bíc
vµo n¨m häc míi. C¶m xóc thËt vui khi l¹i ®îc ®øng trªn bôc gi¶ng, ®îc lµ ngêi mÑ
thø hai híng ®¹o cho c¸c em, lµ ngêi chÌo l¸i con thuyÒn tri thøc, ®a c¸c em ®Õn
víi nh÷ng íc m¬, hoµi b·o cao ®Ñp cña cuéc ®êi. C¶m xóc tù hµo khi nghÒ d¹y häc
®îc coi lµ nghÒ cao quý nhÊt trong nh÷ng nghÒ cao quý. Mét nghÒ kh«ng chØ quan
träng lµ d¹y ch÷ mµ quan träng h¬n lµ d¹y cho c¸c em ®¹o lý lµm ngêi. Sau mét giê
lµ viÖc ngêi thî dÖt ®· cã thÓ vui mõng nh×n s¶n phÈm cña m×nh. Ngêi c«ng nh©n
luyÖn thÐp còng cã thÓ khoan kho¸i ng¾m nh×n dßng löa thÐp nhng cßn nghÒ d¹y
häc- nghÒ trång ngêi ph¶i mong c¶ ®êi míi cã kÕt qu¶. V©ng, qu¶ ®óng nh vËy!
ThËt vui vµ thËt tù hµo nhng cµng vui vµ cµng tù hµo bao nhiªu t«i cïng c¸c ®ång
nghiÖp cña t«i cµng thÊy râ tr¸ch nhiÖm cña m×nh bÊy nhiªu. §ã lµ tr¸ch nhiÖm cña
mét ngêi thÇy, tr¸ch nhiÖm cña nhêi ¬m trång mÇm non t¬ng lai cña ®Êt níc. §Ó cã
®îc s¶n phÈm lµ nh÷ng con ngêi h÷u Ých cho x· héi ®ßi hái mçi thÇy gi¸o c« gi¸o
lu«n lµ tÊm g¬ng s¸ng cho häc sinh noi theo. Sù nç lùc tËn t©m víi nghÒ nghiÖp, th¬ng yªu g¾n bã víi häc sinh, s¸ng t¹o ®æi míi trong gi¶ng d¹y, gi¸o dôc sÏ gióp
chóng ta thµnh c«ng trong sù nghiÖp trån...
Kinh tha c¸c vÞ ®¹i biÓu, kh¸ch quý! Tha c¸c thÇy gi¸o c« gi¸o cïng
toµn thÓ c¸c em häc sinh th©n mÕn!
Mét mïa thu míi ®· vÒ mang theo bÇu kh«ng khÝ trong lµnh m¸t mÎ, xoa dÞu
®i c¸i n¾ng gay g¾t s¾c ®á cña nh÷ng chïm phîng vÜ. V©ng, mét mïa thu
thùc ®· vÒ. ®ã còng chÝnh thêi ®iÓm hµng triÖu thÇy t trong níc nãi
chung thµy trß trêng thÞ trÊn V¬ng nãi riªng l¹i phÊn khëi h©n hoan ®ãn chµo
mét n¨m häc míi. N¨m häc 2012-2013.
Vui h¬n khi ®îc sèng nh÷ng gi©y phót t¬i vui phÊn khëi cña nh÷ng ngµy thu
th¸ng 8 lÞch nµy. Khai gi¶ng n¨m nay ®óng vµo dÞp kØ niÖm 68 n¨m CM th¸ng 8
quèc kh¸nh 2/9. T«i thËt vinh hµo khi ®îc thay mÆt cho c¸c thÇy gi¸o,
gi¸o trêng tiÓu häc thÞ trÊn V¬ng bµy nh÷ng suy nghÜ ch©n thùc nhÊt cña
m×nh trong ngµy träng ®¹i nhÊt cña n¨m häc. Lêi ®Çu tiªn cho phÐp t«i ®îc göi tíi
c¸c ®¹i biÓu, kh¸ch quý, c¸c thÇy gi¸o gi¸o lêi kÝnh chóc søc kháe, h¹nh
phóc.Chóc c¸c em häc sinh lu«n h¨ng say häc tËp rÌn luyÖn, phÊn ®Êu giµng kÕt
qu¶ cao trong n¨m häc míi nµy.
KÝnh tha c¸c vÞ ®¹i biÓu, kh¸ch quý!Tha c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o.
Thu vÒ thËt trong trÎo, dÞu dµng. ch¼ng ån · nh nh÷ng ngµy s«i ®éng
nãng nùc. Nhng n¬i ng«i trêng tiÓu häc mÕn yªu nµy t«i còng nh nh÷ng ®ång
nghiÖp cña t«i l¹i r¹o rùc o nøc, h©n hoan, hµo ®ãn chµo ngµy khai trêng bíc
vµo n¨m häc míi. C¶m xóc thËt vui khi l¹i ®îc ®øng trªn bôc gi¶ng, ®îc lµ ngêi
thø hai híng ®¹o cho c¸c em, ngêi chÌo l¸i con thuyÒn tri thøc, ®a c¸c em ®Õn
víi nh÷ng íc m¬, hoµi b·o cao ®Ñp cña cuéc ®êi. C¶m xóc hµo khi nghÒ d¹y häc
®îc coi nghÒ cao quý nhÊt trong nh÷ng nghÒ cao quý. Mét nghÒ kh«ng chØ quan
träng lµ d¹y ch÷ mµ quan träng h¬n lµ d¹y cho c¸c em ®¹o lý lµm ngêi. Sau mét giê
viÖc ngêi thî dÖt ®· cã thÓ vui mõng nh×n s¶n phÈm cña m×nh. Ngêi c«ng nh©n
luyÖn thÐp còng thÓ khoan kho¸i ng¾m nh×n dßng löa thÐp nhng cßn nghÒ d¹y
häc- nghÒ trång ngêi ph¶i mong c ®êi míi kÕt qu¶. V©ng, qu¶ ®óng nh vËy!
ThËt vui vµ thËt hµo nhng cµng vui cµng hµo bao nhiªu t«i cïng c¸c ®ång
nghiÖp cña t«i cµng thÊy râ tr¸ch nhiÖm cña m×nh bÊy nhiªu. §ã lµ tr¸ch nhiÖm cña
mét ngêi thÇy, tr¸ch nhiÖm cña nhêi ¬m trång mÇm non t¬ng lai cña ®Êt níc. §Ó
®îc s¶n phÈm nh÷ng con ngêi h÷u Ých cho héi ®ßi hái mçi thÇy gi¸o gi¸o
lu«n lµ tÊm g¬ng s¸ng cho häc sinh noi theo. Sù nç lùc tËn t©m víi nghÒ nghiÖp, th-
¬ng yªu g¾n víi häc sinh, s¸ng t¹o ®æi míi trong gi¶ng d¹y, gi¸o dôc gióp
chóng ta thµnh c«ng trong nghiÖp trång ngêi. N¨m häc nµy n¨m häc tiÕp tôc
thùc hiÖn cuéc vËn ®éng 2 kh«ng víi 4 néi dung. §Æc biÖt hëng øng c ®Ò cña
n¨m häc; “øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµ ®æi míi qu¶n lý tµi chÝnh”. Thay mÆt
cho c ®ång c gi¸o viªn trong nhµ trêng t«i xin høa ®em hÕt kh¶ n¨ng cña
m×nh hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô n¨m häc míi- N¨m häc 2012- 2013 p phÇn
x©y dùng nÒn gi¸o dôc v÷ng ch¾c toµn diÖn xøng ®¸ng víi quan t©m, tin tëng
cña c¸c cÊp l·nh ®¹o, c¸c bËc phô huynh vµ cña toµn x· héi
KÝnh tha c¸c vÞ ®¹i biÎu, kh¸ch quý. Tha c¸c ®ång chÝ gi¸o viªn!
N¨m häc míi ®· thùc b¾t ®»u. TËp thÓ gi¸o viªn chóng ta l¹i chung søc, chung
lßng ®Ó hoµn thµnh nhiÖm n¨m häc míi. Mét lÇn n÷a thay mÆt cho c¸c thÇy
gi¸o,c« gi¸o cña trêng tiÓu häc thÞ trÊn V¬ng xin kÝnh chóc c¸c ®¹i biÓu, kh¸ch
quý lêi kÝnh chóc søc kháe, h¹nh phóc vµ thµnh ®¹t trong cuéc sèng. Chóc c¸c thÇy
gi¸o, gi¸o lu«n trÎ kháe, vui t¬i phÊn ®Êu ®¹t nhiÒu thµnh tÝch cao trong sù
nghiÖp trång ngêi. Chóc c¸c em häc sinh bíc vµo n¨m häc míi víi niÒm h¨ng say
phÊn khëi, xøng ®¸ng con ngoan trß giái, ®éi viªn tèt, phÊn ®Êu hoµn thµnh xuÊt
s¾c nhiÖm n¨m häc míi- N¨m häc 2012 - 2013. Xin c¶m ¬n göi l¹i lêi chµo
tin tng!
BÀI PHÁT BIỂU CỦA GIÁO VIÊN NHÂN NGÀY KHAI TRƯỜNG - Người đăng: dinhhuong238
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BÀI PHÁT BIỂU CỦA GIÁO VIÊN NHÂN NGÀY KHAI TRƯỜNG 9 10 908