Ktl-icon-tai-lieu

Bài phát biểu của lãnh đạo địa phương nhân ngày 2011

Được đăng lên bởi chieuqv
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 553 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAØI PHAÙT BIEÅU CUÛA LAÕNH ÑAÏO
NHAÂN NGAØY 20-11-2014.
*****************
Kính thöa caùc ñoàng chí laõnh ñaïo, quí ñaïi bieåu, quí vò khaùch
môøi, caùc thaày giaùo coâ giaùo vaø caùc em hoïc sinh thaân meán !
Hoøa vôùi khoâng khí nhoän nhòp cuûa caû nöôùc, Thị trấn chuùng
ta hoâm nay toå chöùc long troïng ngày leã Nhaø giaùo Vieät Nam 2011. Tröôùc tieân ñaïi dieän laõnh ñaïo ñòa phöông, toâi xin kính chuùc
quý thaày coâ ñöôïc doài daøo söùc khoûe.
Kính thöa caùc caùc ñoàng chí, caùc thaày giaùo, coâ giaùo !
“Toân sö troïng ñaïo” laø tình caûm ñaïo ñöùc cuûa daân toäc ta ñoái
vôùi Nhaø giaùo. Truyeàn thoáng ñoù luoân ñöôïc cuûng coá vaø phaùt huy
maïnh meõ. Trong baát cöù thôøi ñaïi naøo, hoaøn caûnh naøo, nhaø giaùo
cuõng ñeàu goùp phaàn laøm raïng rôõ non soâng ñaát nöôùc.
Truyeàn thoáng noåi baät cuûa Nhaø giaùo Vieät Nam chuùng ta
vöøa ñöôïc thaày(cô)…………………………………. oân laïi. Chuùng ta raát töï haøo
veà truyeàn thoáng toát ñeïp ñoù. Theá heä chuùng ta ñöôïc soáng trong
hoaøn caûnh ñaát nöôùc thanh bình, phaùt trieån, nhieäm vuï cuûa
chuùng ta, ñaëc bieät laø thaày giaùo, coâ giaùo phaûi keá thöøa truyeàn
thoáng toát ñeïp aáy, phaùt huy nhöõng tinh hoa cuûa daân toäc laøm
raïng rôõ non soâng Vieät Nam.
Naêm hoïc 2014-2015, Giaùo duïc cuûa Thị trấn ñaõ ñaït ñöôïc
nhieàu thaønh tích ñaùng keå. Chaát löôïng hoïc taäp bình quaân ñaït
treân 90% yeâu caàu trôû leân. Tyû leä giaùo vieân daïy gioûi, hoïc sinh
gioûi caùc caáp cao hôn naêm tröôùc, phong traøo vaên ngheä, theå duïc
theå thao ngaøy caøng phaùt trieån, vöøa qua Tröôøng Maàm Non cuûa
xaõ ñöôïc coâng nhaän ñaït chuaån quoác gia. Tröôùc nhöõng thaønh quaû
treân, thay maët Ñaûng uûy-HÑND-UBND xaõ, toâi nhieät lieät bieåu
1

döông tinh thaàn vöôït khoù, yù thöùc traùch nhieäm, loøng yeâu ngheà
meán treû cuûa caùc thaày coâ giaùo vaø söï coá gaéng hoïc taäp cuûa caùc em
hoïc sinh ñaõ taïo neân nhöõng thaønh tích maø giaùo duïc xaõ ñaõ ñaït
ñöôïc trong naêm hoïc qua.
Kính thöa caùc ñoàng chí!
Trong hoaøn caûnh ñòa phöông coøn nhieàu khoù khaên, ñôøi soáng
nhaân daân coøn nhieàu thieáu thoán, vaát vaû, vieäc hoïc taäp cuûa moät soá
hoïc sinh chöa thaät söï oån ñònh vì phaûi giuùp gia ñình lo cuoäc soáng
haèng ngaøy. Trong khi ñoù, yeâu caàu cuûa ñaát nöôùc ñoøi hoûi ñoái vôùi
söï nghieäp giaùo duïc-ñaøo taïo ngaøy caøng cao, do ñoù nhieäm vuï cuûa
thaày coâ giaùo heát söùc naëng neà vaø cao caû, phaûi vöôït qua thöû
thaùch khoù khaên ñeå thöïc hieän thaéng lôïi troïng traùch cuûa mình,
tieán haønh thöïc hie...
BAØI PHAÙT BIEÅU CUÛA LAÕNH ÑAÏO
NHAÂN NGAØY 20-11-2014.
*****************
Kính thöa caùc ñoàng chí laõnh ñaïo, quí ñaïi bieåu, quí vò khaùch
môøi, caùc thaày giaùo coâ giaùo vaø caùc em hoïc sinh thaân meán !
Hoøa vôùi khoâng khí nhoän nhòp cuûa caû nöôùc, Th trấn chuùng
ta hoâm nay toå chöùc long troïng ngày leã Nhaø giaùo Vieät Nam 20-
11. Tröôùc tieân ñaïi dieän laõnh ñaïo ñòa phöông, toâi xin kính chuùc
quý thaày coâ ñöôïc doài daøo söùc khoûe.
Kính thöa caùc caùc ñoàng chí, caùc thaày giaùo, coâ giaùo !
Toân troïng ñaïo” laø tình caûm ñaïo ñöùc cuûa daân toäc ta ñoái
vôùi Nhaø giaùo. Truyeàn thoáng ñoù luoân ñöôïc cuûng coá vaø phaùt huy
maïnh meõ. Trong baát cöù thôøi ñaïi naøo, hoaøn caûnh naøo, nhaø giaùo
cuõng ñeàu goùp phaàn laøm raïng rôõ non soâng ñaát nöôùc.
Truyeàn thoáng noåi baät cuûa Nhaø giaùo Vieät Nam chuùng ta
vöøa ñöôïc thaày()…………………………………. oân laïi. Chuùng ta raát töï haøo
veà truyeàn thoáng toát ñeïp ñoù. Th heä chuùng ta ñöôïc soáng trong
hoaøn caûnh ñaát nöôùc thanh bình, phaùt trieån, nhieäm vuï cuûa
chuùng ta, ñaëc bieät laø thaày giaùo, coâ giaùo phaûi keá thöøa truyeàn
thoáng toát ñeïp aáy, phaùt huy nhöõng tinh hoa cuûa daân toäc laøm
raïng rôõ non soâng Vieät Nam.
Naêm hoïc 2014-2015, Giaùo duïc cuûa Thị trấn ñaõ ñaït ñöôïc
nhieàu thaønh tích ñaùng keå. Chaát löôïng hoïc taäp bình quaân ñaït
treân 90% yeâu caàu trôû leân. Tyû leä giaùo vieân daïy gioûi, hoïc sinh
gioûi caùc caáp cao hôn naêm tröôùc, phong traøo vaên ngheä, theå duïc
theå thao ngaøy caøng phaùt trieån, vöøa qua Tröôøng Maàm Non cuûa
xaõ ñöôïc coâng nhaän ñaït chuaån quoác gia. Tröôùc nhöõng thaønh quaû
treân, thay maët Ñaûng uûy-HÑND-UBND xaõ, toâi nhieät lieät bieåu
1
Bài phát biểu của lãnh đạo địa phương nhân ngày 2011 - Trang 2
Bài phát biểu của lãnh đạo địa phương nhân ngày 2011 - Người đăng: chieuqv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài phát biểu của lãnh đạo địa phương nhân ngày 2011 9 10 453