Ktl-icon-tai-lieu

BÀI PHÁT BIỂU TRONG HỘI NGHỊ CBCC

Được đăng lên bởi dinhhuong238
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 427 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KÝnh tha c¸c vÞ ®¹i biÓu, kh¸ch quý!
KÝnh tha toµn thÓ c¸c ®ång chÝ gi¸o viªn!
Tríc khi tr×nh bµy mét sè ý kiÕn tham luËn vÒ c«ng t¸c rÌn luyÖn phÊn ®Êu
®Ó trë thµnh gi¸o viªn gi¸o viªn giái cho phÐp t«i ®îc göi tíi c¸c vÞ ®¹i biÓu,
kh¸ch quý lêi kÝnh chóc søc kháe, h¹nh phóc vµ thµnh ®¹t trong cuéc
sèng.Chóc ®¹i héi thµnh c«ng tèt ®Ñp!
KÝnh tha c¸c vÞ ®¹i biÓu, kh¸ch quý- tha c¸c ®ång chÝ
Trong giai ®o¹n hiÖn nay, ®Êt níc ta ®ang trªn ®µ ®æi míi, híng tíi c«ng
nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc- C¶ x· héi hiÖn nay ®ang thùc sù quan t©m
®Õn chÊt lîng gi¶ng d¹y vµ gi¸o dôc. ViÖc ®Èy m¹nh phong trµo gi¶ng d¹y ®Ó
®¹t hiÖu qu¶ cao trong c«ng t¸c gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®ang lµ nçi b¨n kho¨n
tr¨n trë cña c¸c cÊp bé ngµnh vµ còng lµ nçi b¨n kho¨n tr¨n trë cña mçi c¸n
bé gi¸o viªn chóng t«i. Cha bao giê vai trß, vÞ trÝ cña ngêi thÇy l¹i ®îc k×
väng nh b©y giê. VËy ngêi thÇy h«m nay cÇn ph¶i nh thÕ nµo tríc yªu cÇu
héi nhËp? Lµm thÕ nµo ®Ó ph¸t huy tèt nhÊt tµi n¨ng vµ thiªn chøc cña m×nh?
®ã lµ con ®êng còng kh«ng mÊy b»ng ph¼ng. Qua thùc tÕ gi¶ng d¹y, c«ng t¸c
bµi häc kinh nghiÖm mµ t«i thÊy t©m ®¾c ®Ó trë thµnh mét gi¸o viªn giái thùc
sù ®ã chÝnh lµ: Sù nç lùc cè g¾ng thùc sù cña mçi gi¸o viªn. Sù cè g¾ng ®ã
®îc x©y dùng trªn c¬ së c¸i ®¹o cña ngêi thÇy. XÐt cho cïng th× c¸i ®¹o ®ã
chÝnh lµ hai ch÷ “l¬ng t©m”. Sù hiÓu biÕt trong nghÒ d¹y häc lµ mét thø khoa
häc vµ nghÖ thuËt còng nh l¬ng t©m cña ngêi nhµ gi¸o lµ mét ®iÒu v« cïng
quý gi¸. §Ó cã s¶n phÈm lµ nh÷ng con ngêi h÷u Ých cho x· héi nghÒ gi¸o b¾t
buéc chóng ta ph¶i b¾t ®Çu b»ng sù quªn m×nh. Lùa chän nghÒ d¹y häc tøc lµ
ta ®· lµm mét ho¹t ®éng tù nguyÖn, dÊn th©n. TÊt c¶ nh÷ng lo ©u, khã nhäc,
mong ®îi vµ c¶ nh÷ng niÒm tù hµo ®Òu tËp trung vµo trß.
Ngêi thÇy giái ®ång nghÜa víi viÖc lu«n ph¶i gi÷a cho m×nh cã t©m s¸ng
lßng trong, ®øc tèt, biÕt chÌo l¸i con thuyÒn tri thøc, biÕt ph¸t huy trÝ tuÖ vµ
phÈm h¹nh cña häc trß b»ng sù s¸ng t¹o khÐo lÐo trong ph¬ng ph¸p gi¶ng
d¹y vµ gi¸o dôc cña m×nh, gióp cho nguån tµi n¨ng ®îc liªn tôc vun trång vµ
nu«i dìng. Ngêi thÇy giái lµ ngêi thÇy cã t©m huyÕt víi nghÒ, lu«n biÕt trau
dåi häc hái, tù häc, tù rÌn, biÕt tù ph¸t huy tinh hoa cña líp ngêi ®i tríc,
trang bÞ cho m×nh vèn kiÕn thøc cÇn thiÕt. BiÕt gi÷ v÷ng niÒm tin trong phô
huynh, lµm t¨ng chØ sè hµi lßng cña x· héi víi nghÒ thÇy.Ph¶i thùc sù biÕt
l¾ng nghe thÊu hiÓu, chia sÎ ®Ó kÞp thêi ®iÒu chØnh c¸c biÖn ph¸p gi¸o dôc,
lu«n lÊy häc sinh lµm t©m ®iÓm cho mäi ho¹t ®éng. CÇn kÕt hîp chÆt chÏ víi
c¸c lùc lîng gi¸o dôc ...
KÝnh tha c¸c vÞ ®¹i biÓu, kh¸ch quý!
KÝnh tha toµn thÓ c¸c ®ång chÝ gi¸o viªn!
Tríc khi tr×nh bµy mét sè ý kiÕn tham luËn vÒ c«ng t¸c rÌn luyÖn phÊn ®Êu
®Ó trë thµnh gi¸o viªn gi¸o viªn giái cho phÐp t«i ®îc göi tíi c¸c ®¹i biÓu,
kh¸ch quý lêi kÝnh chóc søc kháe, h¹nh phóc thµnh ®¹t trong cuéc
sèng.Chóc ®¹i héi thµnh c«ng tèt ®Ñp!
KÝnh tha c¸c vÞ ®¹i biÓu, kh¸ch quý- tha c¸c ®ång chÝ
Trong giai ®o¹n hiÖn nay, ®Êt níc ta ®ang trªn ®µ ®æi míi, híng tíi c«ng
nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc- Chéi hiÖn nay ®ang thùc quan t©m
®Õn chÊt lîng gi¶ng d¹y vµ gi¸o dôc. ViÖc ®Èy m¹nh phong trµo gi¶ng d¹y ®Ó
®¹t hiÖu qu¶ cao trong c«ng t¸c gi¸o dôc ®µo t¹o ®ang nçi b¨n kho¨n
tr¨n trë cña c cÊp ngµnh còng nçi b¨n kho¨n tr¨n trë cña mçi c¸n
gi¸o viªn chóng t«i. Cha bao giê vai trß, trÝ cña ngêi thÇy l¹i ®îc
väng nh b©y giê. VËy ngêi thÇy h«m nay cÇn ph¶i nh t nµo tríc yªu cÇu
héi nhËp? Lµm thÕ nµo ®Ó ph¸t huy tèt nhÊt tµi n¨ng vµ thiªn chøc cña m×nh?
®ã lµ con ®êng còng kh«ng mÊy b»ng ph¼ng. Qua thùc tÕ gi¶ng d¹y, c«ng t¸c
bµi häc kinh nghiÖm mµ t«i thÊy t©m ®¾c ®Ó trë thµnh mét gi¸o viªn giái thùc
®ã chÝnh lµ: lùc g¾ng thùc cña mçi gi¸o viªn. g¾ng ®ã
®îc x©y dùng trªn c¸i ®¹o cña ngêi thÇy. XÐt cho cïng th× c¸i ®¹o ®ã
chÝnh lµ hai ch÷ “l¬ng t©m”. Sù hiÓu biÕt trong nghÒ d¹y häc lµ mét thø khoa
häc nghÖ thuËt còng nh l¬ng t©m cña ngêi nhµ gi¸o mét ®iÒu cïng
quý gi¸. §Ó cã s¶n phÈm lµ nh÷ng con ngêi h÷u Ých cho x· héi nghÒ gi¸o b¾t
buéc chóng ta ph¶i b¾t ®Çu b»ng sù quªn m×nh. Lùa chän nghÒ d¹y häc tøc lµ
ta ®· lµm mét ho¹t ®éng nguyÖn, dÊn th©n. TÊt nh÷ng lo ©u, khã nhäc,
mong ®îi vµ c¶ nh÷ng niÒm tù hµo ®Òu tËp trung vµo trß.
Ngêi thÇy giái ®ång nghÜa víi viÖc lu«n ph¶i gi÷a cho m×nh cã t©m s¸ng
lßng trong, ®øc tèt, biÕt chÌo l¸i con thuyÒn tri thøc, biÕt ph¸t huy trÝ tuÖ
phÈm h¹nh cña häc trß b»ng s¸ng t¹o khÐo lÐo trong ph¬ng ph¸p gi¶ng
d¹y vµ gi¸o dôc cña m×nh, gióp cho nguån tµi n¨ng ®îc liªn tôc vun trång
nu«i dìng. Ngêi thÇy giái ngêi thÇy t©m huyÕt víi nghÒ, lu«n biÕt trau
dåi häc hái, häc, rÌn, biÕt ph¸t huy tinh hoa cña líp ngêi ®i tríc,
trang cho m×nh vèn kiÕn thøc cÇn thiÕt. BiÕt gi÷ v÷ng niÒm tin trong phô
huynh, lµm t¨ng chØ sè hµi lßng cña héi víi nghÒ thÇy.Ph¶i thùc biÕt
l¾ng nghe thÊu hiÓu, chia ®Ó kÞp thêi ®iÒu chØnh c¸c biÖn pp gi¸o dôc,
lu«n lÊy häc sinh lµm t©m ®iÓm cho mäi ho¹t ®éng. CÇn kÕt hîp chÆt chÏ víi
c¸c lùc lîng gi¸o dôc trong ngoµi nhµ trêng ®Ó ®æi míi néi dung, h×nh
thøc gi¸o dôc cho phï hîp víi xu thÕ thêi ®¹i. mét ®iÓm cèt lâi n÷a t«i
muèn nãi ®Õn ë ®©y lµ mçi gi¸o viªn chóng ta ph¶i lu«n ý thøc ®îc hiÖu qu¶
gi¸o dôc ®µo t¹o cña m×nh ph¸t triÓn hµi hßa gi÷a gi¸o dôc toµn diÖngi¸o
dôc chuyªn s©u. BiÕt sèng tr¸ch nhiÖm lu«n nªu cao ®¹o lµm thÇy. Mçi
thÇy c« lµ 1 tÊm g¬ng s¸ng vÒ ®¹o ®øc, vÒ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ lßng nh©n
¸i.
KÝnh tha c¸c vÞ ®¹i biÓu, tha c¸c ®ång chÝ gi¸o viªn!
X· héi ®ßi hái ngêi thÇy cµng cao th× viÖc ®Çu t cho nghÒ thÇy l¹i cµng
ph¶i tháa ®¸ng bëi ngêi thÇy trong giai ®o¹n míi kh«ng thÓm·i «ng
l¸i ®ß ngang. §Ó trë thµnh mét gi¸o viªn giái bªn c¹nh quyÕt t©m,
g¾ng lùc cña b¶n th©n, mçi gi¸o viªn chóng t«i lu«n cÇn ®Õn quan t©m
®Çu t s¸t sao h¬n n÷a cña c¸c cÊp l·nh ®¹o. VÝ nh sù quan t©m ®Çu t vÒ båi d-
ìng ®µo t¹o, quan t©m vËt chÊt, thiÐt gi¶ng d¹y h¬n n÷a
BÀI PHÁT BIỂU TRONG HỘI NGHỊ CBCC - Trang 2
BÀI PHÁT BIỂU TRONG HỘI NGHỊ CBCC - Người đăng: dinhhuong238
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BÀI PHÁT BIỂU TRONG HỘI NGHỊ CBCC 9 10 281