Ktl-icon-tai-lieu

Bài soạn chi tiết tích hợp liên môn: Tác động con người tới môi trường qua các thời kỳ phát triển của xã hội

Được đăng lên bởi caiviettinh
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1346 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Phiếu mô tả hồ sơ dạy hoc dự thi của giáo viên

Năm học 2014-2015

PHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC DỰ THI CỦA GIÁO VIÊN
1. Tên dự án dạy học: TÍCH HỢP KIẾN THỨC CÁC MÔN VẬT LÍ,
HÓA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỊA LÍ, LỊCH SỬ, GDCD, VĂN HỌC, Chủ đề
BVMT… VÀO GIẢNG DẠY CHỦ ĐỀ “TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI
ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG” MÔN SINH HỌC LỚP 9( Bài 53 Sinh hoc 9 và
những kiến thức trong chương)
2. Mục tiêu dạy học:
- Môi trường là không gian sinh sống của con người và các loài sinh vật
khác.Trong hệ sinh thái, con người là một nhân tố sinh thái rất đặc biệt. Từ khi con
người xuất hiện trên trái đất, đã không ngừng tác động đến môi trường tự nhiên. Sự
tác động này nó gắn liên với sự phát triển của xã hội và con người có vai trò như
thế nào trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên. Để góp phần vào hoạt
động bảo vệ môi trường mà cả thế giới đang quan tâm. Tôi đã đề ra biện pháp giúp
các em học sinh lớp 9 sau khi học xong CHỦ ĐỀ “TÁC ĐỘNG CỦA CON
NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG” sẽ biết vận dụng kiến thức của các môn học
trong trường phổ thông để biết được sự thay đổi về môi trường tự nhiên đồng thời
giải quyết tốt vấn đề ô nhiễm môi trường ở địa phương và toàn cầu. Cụ thể là:
* Về kiến thức:
- Học sinh nắm được ảnh hưỡng của con người đến môi trường qua các thời
kỳ phát triển của xã hội, làm thay đổi thiên nhiên. Từ đó ý thức được trách nhiệm
cần bảo vệ môi trường sống cho chính mình và cho các thế hệ sau.
- Giúp các em hiểu được tình trạng thoái hóa môi trường tự nhiên, nắm được
các biện pháp mà con người đang áp dụng để cải tạo và bảo vệ môi trường tự nhiên
và giải thích cơ sở khoa học của các biện pháp đó.
Cụ thể một số bài của các môn được tích hợp như sau:
- Con người tác động đến môi trường qua thời kì phát triển của xã hội như
thế nào. (Kiến thức bài 8, 9 trong Lịch Sử 6 là Thời Nguyên thủy.......).

Giáo viên: Cái Viết Tình

Trường THCS Xuân Ninh, huyện Q. Ninh

1

Phiếu mô tả hồ sơ dạy hoc dự thi của giáo viên

Năm học 2014-2015

- Giải thích được vì sao cần phải phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các
chất độc hại gây ảnh hưỡng xấu đến môi trường tự nhiên đặc biệt là việc sử dụng
thuốc bảo vệ thực vật không đúng cách. (Kiến thức bài 15 trong Giáo dục công dân
8 là Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại).
- Giải thích được tại sao cần phải bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên và
tài nguyên thiên nhiên qua các thời kỳ. (Kiến thức bài 14 trong GDCD 7 là Bảo vệ
môi trường và tài nguyên thiên nhiên và bài 38 Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt
Nam Địa Lí 8).
- Gi...
Phiếu mô tả hồ sơ dạy hoc dự thi của giáo viên Năm học 2014-2015
PHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC DỰ THI CỦA GIÁO VIÊN
1. Tên dự án dạy học: TÍCH HỢP KIẾN THỨC CÁC MÔN VẬT LÍ,
HÓA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỊA LÍ, LỊCH SỬ, GDCD, VĂN HỌC, Chủ đề
BVMT… VÀO GIẢNG DẠY CHỦ ĐỀ “TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI
ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG” MÔN SINH HỌC LỚP 9( Bài 53 Sinh hoc 9
những kiến thức trong chương)
2. Mục tiêu dạy học:
- Môi trường không gian sinh sống của con người c loài sinh vật
khác.Trong hệ sinh thái, con người là một nhân tố sinh thái rất đặc biệt. Từ khi con
người xuất hiện trên trái đất, đã không ngừng tác động đến môi trường tự nhiên. Sự
tác động này gắn liên với sự phát triển của xã hội và con người vai trò như
thế nào trong việc bảo v cải tạo môi trường tự nhiên. Để góp phần vào hoạt
động bảo vệ môi trường mà cả thế giới đang quan tâm. Tôi đã đề ra biện pháp giúp
các em học sinh lớp 9 sau khi học xong CHỦ ĐỀ “TÁC ĐỘNG CỦA CON
NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG” sẽ biết vận dụng kiến thức của các môn học
trong trường phổ thông để biết được sự thay đổi v môi trường tự nhiên đồng thời
giải quyết tốt vấn đề ô nhiễm môi trường ở địa phương và toàn cầu. Cụ thể là:
* Về kiến thức:
- Học sinh nắm được ảnh hưỡng của con người đến môi trường qua các thời
kỳ phát triển của hội, làm thay đổi thiên nhiên. Từ đó ý thức được trách nhiệm
cần bảo vệ môi trường sống cho chính mình và cho các thế hệ sau.
- Giúp các em hiểu được tình trạng thoái hóa môi trường tự nhiên, nắm được
các biện pháp mà con người đang áp dụng để cải tạo và bảo vệ môi trường tự nhiên
và giải thích cơ sở khoa học của các biện pháp đó.
Cụ thể một số bài của các môn được tích hợp như sau:
- Con người tác động đến môi trường qua thời phát triển của hội như
thế nào. (Kiến thức bài 8, 9 trong Lịch Sử 6 là Thời Nguyên thủy.......).
Giáo viên: Cái Viết Tình Trường THCS Xuân Ninh, huyện Q. Ninh
1
Bài soạn chi tiết tích hợp liên môn: Tác động con người tới môi trường qua các thời kỳ phát triển của xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài soạn chi tiết tích hợp liên môn: Tác động con người tới môi trường qua các thời kỳ phát triển của xã hội - Người đăng: caiviettinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Bài soạn chi tiết tích hợp liên môn: Tác động con người tới môi trường qua các thời kỳ phát triển của xã hội 9 10 751