Ktl-icon-tai-lieu

BÀI SOẠN KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 10

Được đăng lên bởi Phan Cẩm Thơ
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 209 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI SOẠN KIỂM TRA HỌC KỲ II – LỚP 10 CƠ BẢN – MÔN HÓA HỌC
( THEO HAI HÌNH THỨC TNKQ + TL )
NHÓM 6:
Phạm Hiền Trường THPT Nguyễn Huệ
Nguyễn Hằng Hải Trường THPT Trần Nhật Duật
Trần Thị Vân Hạnh Trường THPT Dân tộc nội trú
Nguyễn Văn Đức Trường THPT Văn Chấn

Khung ma trận đề kiểm tra học kỳ II – lớp 10 cơ bản.
( Theo hai hình thức TNKQ + TL )
Tên Chủ đề
(nội dung,
chương…)

Nhận biết
TNKQ

TL

Thông hiểu

Vận dụng
TL

Vận dụng ở
mức cao hơn
TNKQ
TL

Cộng

TNKQ

TL

TNKQ

2

2

0,5

2

0,5

7

Số điểm
0,5

Số điểm
0,5

Số
điểm 1

Số điểm
0,5

Số
điểm 1

3,5điểm=35%

1

3

1/3

1

2/3

6

Số điểm
0,25

Số điểm
0,75

Số
điểm
1,5

Số
điểm 2

Số
điểm
1,5

6 điểm=60%

Chủ đề 1

Nhóm
halogen
Số câu
Số điểm Tỉ lệ
%
Chủ đề 2

Oxi – Lưu
huỳnh
Số câu
Số điểm Tỉ lệ
%
Chủ đề 3
Tốc độ phản
ứng _ Cân bằng
hóa học
Số câu
Số điểm Tỉ lệ
%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %

2

2

Số điểm
0,5

0,5 điểm=5%

Số câu 5
Số điểm 1,25
12,5%

Số câu 5,83
Số điểm 3,75
37,5%

Số câu 4,17
Số điểm 5
50%

15
10
100%

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – LỚP 10 CƠ BẢN
( THEO HAI HÌNH THỨC TNKQ + TL ).
NHÓM 6.
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: ( 3 điểm )
Câu 1: Nguyên tử của các nguyên tố nhóm halogen ở trạng thái cơ bản có cấu hình electron lớp ngoài
cùng là:
A. ns2np3nd2
B. ns2np3
C. ns2np3nd3
D. ns2np5
Câu 2: Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến cân bằng hóa học
A. Nồng độ
B. Nhiệt độ
C. Áp suất
D. Chất xúc tác
Câu 3: Phản ứng của F2 và H2 xảy ra trong điều kiện nào?
A. Chất oxi hóa
B. Chất khí
C. Trong bóng tối
D. Đun nóng
Câu 4: Cho phản ứng: SO2 + Cl2 + 2H2O → 2HCl + H2SO4. Vai trò của clo trong phản ứng là:
A. Chất oxi hóa
B. Chất khí
C. Chất oxi hóa và chất khử
D. Tất cả đều sai
Câu 5: Khí hiđroclorua có thể điều chế đươc bằng phản ứng giữa tinh thể muối ăn với:
A. Xút
B. Axit H2SO4 đặc
C. H2O
D. Axit H2SO4 loãng
Câu 6: Nước Giaven có chứa:
A. NaCl, NaClO2
B. NaCl, NaClO
C. NaCl, NaClO3
D. NaCl, HClO
Câu 7: Điều chế O2 trong phòng thí nghiệm bằng cách
A. Điện phân nước
B. Điện phân dung dịch NaOH
C. Nhiệt phân KClO3 có MnO2 làm xúc tác
D. Chưng cất phân đoạn không khí hóa lỏng
Câu 8: Có các phân tử và ion sau. Phân tử hoặc ion nào có ít electron nhất?
A. SO2
B. S2C. SO32D. SO42Câu 9: Hệ cân bằng sau được thực hiện trong bình kín
2SO2 (K) + O2 (K) → 2SO3 (K) ∆H < O
Yếu tố nào sau đây không làm nồng độ các chất trong hệ cân bằng biến đổi?
A. Biến đổi nhiệt độ
B. Biến đổi áp suất
C. Sụ có mặt chất xúc tác
D. Biến đổi dung tích của binh phản ứng
Câu 10: Nhóm tất cả các chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa...
BÀI SOẠN KIỂM TRA HỌC KỲ II – LỚP 10 CƠ BẢN – MÔN HÓA HỌC
( THEO HAI HÌNH THỨC TNKQ + TL )
NHÓM 6:
Phạm Hiền Trường THPT Nguyễn Huệ
Nguyễn Hằng Hải Trường THPT Trần Nhật Duật
Trần Thị Vân Hạnh Trường THPT Dân tộc nội trú
Nguyễn Văn Đức Trường THPT Văn Chấn
Khung ma trận đề kiểm tra học kỳ II – lớp 10 cơ bản.
( Theo hai hình thức TNKQ + TL )
Tên Chủ đề
(nội dung,
chương…)
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng ở
mức cao hơn
Cộng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Chủ đề 1
Nhóm
halogen
Số câu
Số điểm Tỉ lệ
%
2
Số điểm
0,5
2
Số điểm
0,5
0,5
Số
điểm 1
2
Số điểm
0,5
0,5
Số
điểm 1
7
3,5điểm=35%
Chủ đề 2
Oxi – Lưu
huỳnh
Số câu
Số điểm Tỉ lệ
%
1
Số điểm
0,25
3
Số điểm
0,75
1/3
Số
điểm
1,5
1
Số
điểm 2
2/3
Số
điểm
1,5
6
6 điểm=60%
Chủ đề 3
Tốc độ phản
ứng _ Cân bằng
hóa học
Số câu
Số điểm Tỉ lệ
%
2
Số điểm
0,5
2
0,5 điểm=5%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu 5
Số điểm 1,25
12,5%
Số câu 5,83
Số điểm 3,75
37,5%
Số câu 4,17
Số điểm 5
50%
15
10
100%
BÀI SOẠN KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 10 - Trang 2
BÀI SOẠN KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 10 - Người đăng: Phan Cẩm Thơ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BÀI SOẠN KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 10 9 10 482