Ktl-icon-tai-lieu

bài soạn phân môn lịch sử

Được đăng lên bởi kshiryu1992
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 332 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI SOẠN PHÂN MÔN LỊCH SỬ LỚP 4
TUẦN 25 - BÀI 21: TRỊNH – NGUYỄN PHÂN TRANH
A. Mục tiêu:
Học xong bài này, Hs biết:
- Biết được một vài sự kiện về sự chia cắt đất nước, tình hình kinh tế sa sút:
+ từ thế kỉ XVI , triều đình nhà Lê suy thoái, đất nước từ đây chia cắt thành Nam triều và
Bắc triều, tiếp đó là Đàng Trong và Đàng Ngoài.
+ Nguyên nhân của việc chia cắt đất nước là do cuộc tranh giành quyền lực của các phe
phái phong kiến.
+ Cuộc tranh giành quyền lực giữa các tập đoàn phong kiến khiến cuộc sống của nhân
ngày càng khổ cực: đời sống đói khát, phải đi lính và chết trận, sản xuất không phát triển.
- Dùng lược đồ Việt Nam chỉ ra ranh giới chia cắt Đàng Trong – Đàng Ngoài.
- Giáo dục học sinh yêu thích Lịch Sử Việt Nam.
B. Đồ dùng dạy học:
-GV: Máy chiếu.
C. Các Hoạt động dạy học:
Kiểm tra bài cũ:
- Buổi đầu độc lập,nhà Lý đóng đô ở đâu? Tên nước ta thời kì đó là gì?
- Kể tên nước ta từ năm 938 đến thế kỉ XV.
GV gọi hs nhận xét, sau đó nhận xét chung.
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
GIÔÙI THIEÄU BAØI MÔÙI:
- Gv giôùi thieäu: sau gaàn 100 naêm cai trò ñaát nöôùc, trieàu Haäu Leâ ñaõ coù nhieàu coâng lao
trong vieäc cuûng coá vaø phaùt trieån neàn töï chuû cuûa ñaát nöôùc. Tuy nhieân, böôùc sang theá kæ
16, trieàu ñình Haäu Leâ ñi vaøo giai ñoaïn suy taøn, caùc theá löïc phong kieán hoï Maïc, hoï
Trònh, hoï Nguyeãn noåi daäy tranh giaønh quyeàn lôïi gaây ra chieán tranh lieân mieân, ñaát nöôùc
bò chia caét, nhaân daân cöïc khoå. Baøi hoïc hoâm nay giuùp em hieåu roõ hôn veà giai ñoaïn lòch
söû naøy.
Hoaït ñoäng 1: SÖÏ SUY SUÏP CUÛA TRIEÀU HAÄU LEÂ
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
- Gv yeâu caàu Hs ñoïc SGK vaø tìm - Hs ñoïc thaàm SGK, sau ñoù noái tieáp nhau
nhöõng bieåu hieän cho thaáy söï suy suïp traû lôøi (moãi hs chæ caàn neâu moät bieåu hieän).
cuûa trieàu ñình Haäu Leâ töø ñaàu theá kæ Söï suy suïp cuûa nhaø Haäu Leâ:
XVI?
+ Vua chæ baøy troø aên chôi xa xæ suoát ngaøy
ñeâm.
+ Baét nhaân daân xaây theâm nhieàu cung ñieän.
+ Nhaân daân goïi vua Leâ Uy Muïc laø “vua
quæ”, goïi vua Leâ Töông Döïc laø “vua Lôïn”
+ Quan laïi trong trieàu ñaùnh gieát laãn nhau
tranh giaønh quyeàn löïc.
- Gv toång keát yù cuûa Hs sau ñoù giaûi - Hs nghe giaûng.
thích veà töø “vua quæ” vaø “vua lôïn” ñeå
hs thaáy roõ söï suy suïp cuûa nhaø Haäu Leâ:

+ Vua Leâ Uy Muïc ngay töø khi môùi
leân ngoâi ñaõ lao vaøo aên chôi xa xæ, thích
röôïu cheø, côø baïc, gaùi ñeïp ñaëc bieät
thích troø gieát ngöôøi neân daân gian goïi laø
“vua quæ”.
+ Vua Leâ Töông Döïc cuõng khoâng ke...
BÀI SOẠN PHÂN MÔN LỊCH SỬ LỚP 4
TUẦN 25 - BÀI 21: TRỊNH – NGUYỄN PHÂN TRANH
A. Mục tiêu:
Học xong bài này, Hs biết:
- Biết được một vài sự kiện về sự chia cắt đất nước, tình hình kinh tế sa sút:
+ từ thế kỉ XVI , triều đình nsuy thoái, đất nước từ đây chia cắt thành Nam triều
Bắc triều, tiếp đó là Đàng Trong và Đàng Ngoài.
+ Nguyên nhân của việc chia cắt đất nước do cuộc tranh giành quyền lực của các phe
phái phong kiến.
+ Cuộc tranh giành quyền lực giữa các tập đoàn phong kiến khiến cuộc sống của nhân
ngày càng khổ cực: đời sống đói khát, phải đi lính và chết trận, sản xuất không phát triển.
- Dùng lược đồ Việt Nam chỉ ra ranh giới chia cắt Đàng Trong – Đàng Ngoài.
- Giáo dục học sinh yêu thích Lịch Sử Việt Nam.
B. Đồ dùng dạy học:
-GV: Máy chiếu.
C. Các Hoạt động dạy học:
Kiểm tra bài cũ:
- Buổi đầu độc lập,nhà Lý đóng đô ở đâu? Tên nước ta thời kì đó là gì?
- Kể tên nước ta từ năm 938 đến thế kỉ XV.
GV gọi hs nhận xét, sau đó nhận xét chung.
Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc
GIÔÙI THIEÄU BAØI MÔÙI:
- Gv giôùi thieäu: sau gaàn 100 naêm cai trò ñaát nöôùc, trieàu Haäu Leâ ñaõ coù nhieàu coâng lao
trong vieäc cuûng coá vaø phaùt trieån neàn töï chuû cuûa ñaát nöôùc. Tuy nhieân, böôùc sang theá
16, trieàu ñình Haäu Leâ ñi vaøo giai ñoaïn suy taøn, caùc theá löïc phong kieán hoï Maïc, hoï
Trònh, hoï Nguyeãn noåi daäy tranh giaønh quyeàn lôïi gaây ra chieán tranh lieân mieân, ñaát nöôùc
chia caét, nhaân daân cöïc khoå. Baøi hoïc hoâm nay giuùp em hieåu roõ hôn veà giai ñoaïn lòch
söû naøy.
Hoaït ñoäng 1: SÖÏ SUY SUÏP CUÛA TRIEÀU HAÄU LEÂ
Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc
- Gv yeâu caàu Hs ñoïc SGK vaø tìm
nhöõng bieåu hieän cho thaáy söï suy suïp
cuûa trieàu ñình Haäu Leâ töø ñaàu theá kæ
XVI?
- Gv toång keát cuûa Hs sau ñoù giaûi
thích v töø “vua quæ” vaø “vua lôïn” ñeå
hs thaáy roõ söï suy suïp cuûa nhaø Haäu Leâ:
- Hs ñoïc thaàm SGK, sau ñoù noái tieáp nhau
traû lôøi (moãi hs chæ caàn neâu moät bieåu hieän).
Söï suy suïp cuûa nhaø Haäu Leâ:
+ Vua chæ baøy troø aên chôi xa xæ suoát ngaøy
ñeâm.
+ Baét nhaân daân xaây theâm nhieàu cung ñieän.
+ Nhaân daân goïi vua L Uy Muïc laø “vua
quæ”, goïi vua Leâ Töông Döïc laø “vua Lôïn”
+ Quan laïi trong trieàu ñaùnh gieát laãn nhau
tranh giaønh quyeàn löïc.
- Hs nghe giaûng.
bài soạn phân môn lịch sử - Trang 2
bài soạn phân môn lịch sử - Người đăng: kshiryu1992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
bài soạn phân môn lịch sử 9 10 486