Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập

Được đăng lên bởi Luong Ay Da
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 7346 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

1

Chương 1: SỰ ĐIỆN LI
baøi 1:

Söï ñieän li

Phần tóm tắt giáo khoa:
1. Nguyên nhân tính dẫn điện của các dung dịch axit, bazo và
muối trong nước
- Tính dẫn điện của dung dịch axit, bazo và muối là do trong dung
dịch của chúng có các tiểu phân mang điện tích chuyển động tự
do được gọi là các ion.
- Sự điện li là quá trình phân li các chất trong nước ra ion.
- Những chất tan trong nước phân li ra ion được gọi là những chất
điện li.→ Vậy axit, bazơ và muối là những chất điện li.
2. Phân loại các chất điện li:
a. Chất điện li mạnh: ( α = 0 )
Chất điên li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan
đều phân li ra ion
Ví dụ: Na2SO4 → 2Na+ + SO42KOH → K+ + OHHNO3 → H+ + NO3–
b. Chất điện li yếu: ( 0 < α <1)
Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ có một phần số phân
tử hòa tan phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử
trong dung dịch
Ví dụ: CH3COOH  CH3COO- + H+
HClO
H+ + ClO–
- Sự điện li của chất điện li yếu là quá trình thuận nghịch, khi quá
trình cân bằng thì ta có cân bằng điện li.
Cân bằng điện li là cân bằng động
Nâng cao : Độ điện li α = n/no
với n là số phân tử phân li ra ion
no là số phân tử hòa tan
( Chú ý: - Khi pha loãng dd , độ điện li của các chất điện li đều tăng
- Cân bằng điện li cũng có hằng số cân bằng K và tuân theo
nguyên lí chuyển dịch cân bằng Lơ Sa-tơ-li-ê )
Gv: Ngô An Ninh + Nguyễn Thị Thanh Vân

Bài tập hóa học lớp 11

2

Bài tập tự luận
I.1.1. a) Trong số các chất sau, những chất nào là chất điện li ?
H2S , SO2 , Cl2 , H2SO3 , CH4 , NaHCO3 , Ca(OH)2 , HF , C6H6
b) Giải thích tính dẫn điện của các dung dịch sau đây:
 Dung dịch NaCl, KCl.
 Dung dịch NaOH, KOH.
 Dung dịch HCl, HBr.
I.1.2. Viết phương trình điện li của những chất sau:
a) axit : H3PO4, H2SO4 , H2SO3, H2S, HNO3, HCl, H2S
b) Baz: Pb(OH)2, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2.
c) Muối : FeCl3, CuSO4, Al2(SO4)3, Na2CO3, KHCO3, KMnO4.
Đọc tên các ion và cho biết hóa trị của chúng.
d) Tính nồng độ mol/ lít của ion OH – trong 100ml dung dịch NaOH
có chứa 0,4g NaOH.
e) Tính nồn gđộ mol của ion Na+ trong dung dịch chứa NaNO3
0,1M, Na2SO4 0,02M và NaCl 0,3M.
f) Tính nồng độ mol/lít của các ion có trong :
- Dung dịch BaCl2 0,02M
- Dung dịch H2SO4 15% ( d= 1,1g/ml)
- 1,5 lít dung dịch có 5,85g NaCl và 11,1g CaCl2
I.1.3. Hãy giải thích hiện tượng sau:
a) Khi hòa tan CuBr2 vào axeton, thu được dung dịch màu nâu không
dẫn điện ; Nếu thêm nước vào dung dịch này, dung dịch chuyển thành
màu lam và dẫn điện.
b) Hidro clorua lỏng không dẫn ...
Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU 1
Chương 1: SỰ ĐIỆN LI
baøi 1: Söï ñieän li
Phần tóm tắt giáo khoa:
1. Nguyên nhân tính dẫn điện của c dung dịch axit, bazo
muối trong nước
- Tính dẫn điện của dung dịch axit, bazo muối do trong dung
dịch của chúng có các tiểu phân mang điện tích chuyển động tự
do được gọi là các ion.
- Sự điện li là quá trình phân li các chất trong nước ra ion.
- Những chất tan trong ớc phân li ra ion được gọi những chất
điện li.→ Vậy axit, bazơ và muối là những chất điện li.
2. Phân loại các chất điện li:
a. Chất điện li mạnh: ( α = 0 )
Chất điên li mạnh chất khi tan trong nước, c phân tử hòa tan
đều phân li ra ion
Ví dụ: Na
2
SO
4
→ 2Na
+
+ SO
4
2-
KOH → K
+
+ OH
-
HNO
3
→ H
+
+ NO
3
b. Chất điện li yếu: ( 0 < α <1)
Chất điện li yếu chất khi tan trong nước chỉ một phần số phân
tử a tan phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân t
trong dung dịch
Ví dụ: CH
3
COOH CH
3
COO
-
+ H
+
HClO H
+
+ ClO
- Sự điện li của chất điện li yếu quá trình thuận nghịch, khi quá
trình cân bằng thì ta có cân bằng điện li.
Cân bằng điện li là cân bằng động
Nâng cao : Độ điện li α = n/n
o
với n là số phân tử phân li ra ion
n
o
là số phân tử hòa tan
( Chú ý: - Khi pha loãng dd , độ điện li của các chất điện li đều tăng
- Cân bằng điện li cũng có hằng số cân bằng K và tuân theo
nguyên lí chuyển dịch cân bằng Lơ Sa-tơ-li-ê )
Gv: Ngô An Ninh + Nguyễn Thị Thanh Vân
Bài tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập - Người đăng: Luong Ay Da
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Bài tập 9 10 913