Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Ancol (Hay

Được đăng lên bởi lequangvotong1997
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 474 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi tËp ancol
1.Công thức của ancol no, mạch hở
a. CxHy(OH)m
b. CnH2n +2(OH)m
c. CnH2n +2Om
d. CnH2n(OH)2
2.Đốt cháy A (chứa C, H, O) thu được 2nCO2 = nH2O. Khi
A tác dụng với Na dư, số mol H2 bằng 1/2 số mol A. CTPT A là
a. C3H5OH
b. C2H5OH
c. C3H6(OH)2
d. CH3OH
3.Để phân biệt 3 chất lỏng: ancol etylic, glixerin và dd phenol, ta dùng thí nghiệm
nào:
I/ Thí nghiệm 1 dùng
NaOH và thí nghiệm 2 dùng Cu(OH)2.
II/ Thí nghiệm 1 dùng dd Br2 và thí nghiệm 2 dùng Cu(OH)2.
III/Thí nghiệm 1 dùng Na và thí nghiệm 2 dùng dd Br2.
a. I, II
b. I, III
c. II, III
d. Chỉ dùng II
4.Đốt
cháy 0,2 mol ancol no X dùng đúng 0,7 mol oxi. Công thức của X là:
a. C2H4(OH)2 b. C4H8(OH)2 c. C3H5(OH)3 d. C2H5OH
5.CTPT
của ancol có công thức thực nghiệm (C2H5O)n là:
a. C4H10O2 b. C2H5O c. C4H10O
d. C8H20O4
6.Sắp xếp các
chất sau: n-butan(1), metanol(2), etanol(3), nước(4) theo thứ tự nhiệt độ sôi tăng
dần là:
a. (1)<(2)<(3)<(4)
b.
(1)<(3)<(2)<(4)
c. (1)<(4)<(2)<(3)
d.
(2)<(3)<(4)<(1)
7.Nhiệt độ sôi của benzen(1), phenol(2) và pcresol(3). Sắp xếp theo thứ tự nhiệt độ sôi tăng dần là:
a. (1)<(2)<(3)
b. (2)<(1)<(3)
c. (3)<(1)<(2)
d. (2)<(3)<(1)
8.Danh pháp thay thế của ancol sau:
CH3 - CH(CH3)- CH2 – CH2 – OH.
a. 3-metylbutan-1-ol
b. 2-metylpentan-2-ol
c. 2,2-đimetylpropan-1-ol
d. 3-metylbutan-2-ol
9. Hiện tượng xảy ra khi sục khí CO2 (dư) vào ống nghiệm chứa dung dịch
natriphenolat :
a. Dung dịch từ trong
hóa đục b. Dung dịch từ đục hóa trong
c. Dung dịch
từ trong hóa đục rồi lại từ đục hóa trong
d. Có kết tủa xuất hiện
sau đó kết tủa tan
10.Công thức của ancol A là CnH2mOx. Điều kiện của m và n để A là ancol no,
mạch hở là:
a. m = 2n
b. m = 2n + 2 – x
c. m = 2n + 2
d. m = n
+1
11. Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột  X  Y  axit
axetic.X và Y lần lượt là những chất nào sau đây?
a. ancol etylic,
anđehit axetic
c. glucozơ, etyl axetat b. glucozơ, anđehit axetic
d.
glucozơ, ancol etylic
12.Cho các chất sau: HO–CH2-CH2–
OH; CH3–CH2–CH2OH; CH3–CH2–O–CH3; HO–CH2–CH(OH)–CH2–OH Số
lượng các chất hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng là?
a.1
b. 2
c. 3
d. 4
13. Ở
cùng điều kiện, một lít hơi ancol A có khối lượng bằng một lít O2 . Phát biểu nào
sau đây về A là đúng :
a. A là ancol bậc II
b. A tan hữu hạn trong nước
c. A tách nước chỉ tạo một anken duy nhất
d. A
có nhiệt độ sôi thấp nhất trong dãy đồng đẳng
14. Đốt cháy hết 1
mol ancol no đơn chức, mạch hở A cần 3 mol O2 , chỉ ra phát biểu sai về A
a. Là ancol bậc I
b. Tách nước chỉ tạo một anken duy nhất
c.
Có nhiệt độ sôi cao hơn rượu metylic
d. A ...
Bµi tËp ancol
1.Công thức của ancol no, mạch hở
a. C
x
H
y
(OH)
m
b. C
n
H
2n +2
(OH)
m
c. C
n
H
2n +2
O
m
d. C
n
H
2n
(OH)
2
2.Đốt cháy A (chứa C, H, O) thu được 2nCO
2
= nH
2
O. Khi
A tác dụng với Na dư, số mol H
2
bằng 1/2 số mol A. CTPT A là
a. C
3
H
5
OH b. C
2
H
5
OH c. C
3
H
6
(OH)
2
d. CH
3
OH
3.Để phân biệt 3 chất lỏng: ancol etylic, glixerin dd phenol, ta dùng thí nghiệm
nào: I/ Thí nghiệm 1 dùng
NaOH và thí nghiệm 2 dùng Cu(OH)
2
.
II/ Thí nghiệm 1 dùng dd Br
2
và thí nghiệm 2 dùng Cu(OH)
2
.
III/Thí nghiệm 1 dùng Na và thí nghiệm 2 dùng dd Br
2
.
a. I, II b. I, III c. II, III d. Chỉ dùng II 4.Đốt
cháy 0,2 mol ancol no X dùng đúng 0,7 mol oxi. Công thức của X là:
a. C
2
H
4
(OH)
2
b. C
4
H
8
(OH)
2
c. C
3
H
5
(OH)
3
d. C
2
H
5
OH
5.CTPT
của ancol có công thức thực nghiệm (C
2
H
5
O)
n
là:
a. C
4
H
10
O
2
b. C
2
H
5
O c. C
4
H
10
O d. C
8
H
20
O
4
6.Sắp xếp các
chất sau: n-butan(1), metanol(2), etanol(3), nước(4) theo thứ tự nhiệt độ sôi tăng
dần là: a. (1)<(2)<(3)<(4) b.
(1)<(3)<(2)<(4) c. (1)<(4)<(2)<(3) d.
(2)<(3)<(4)<(1) 7.Nhiệt độ sôi của benzen(1), phenol(2) và p-
cresol(3). Sắp xếp theo thứ tự nhiệt độ sôi tăng dần là:
a. (1)<(2)<(3) b. (2)<(1)<(3) c. (3)<(1)<(2)
d. (2)<(3)<(1) 8.Danh pháp thay thế của ancol sau:
CH
3
- CH(CH
3
)- CH
2
– CH
2
– OH.
a. 3-metylbutan-1-ol b. 2-metylpentan-2-ol
c. 2,2-đimetylpropan-1-ol d. 3-metylbutan-2-ol
9. Hiện tượng xảy ra khi sục khí CO
2
(dư) vào ống nghiệm chứa dung dịch
natri phenol at : a. Dung dịch từ trong
hóa đục b. Dung dịch từ đục hóa trong c. Dung dịch
từ trong hóa đục rồi lại từ đục hóa trong d. Có kết tủa xuất hiện
sau đó kết tủa tan
10.Công thức của ancol A là C
n
H
2m
O
x
. Điều kiện của m và n để A là ancol no,
mạch hở là: a. m = 2n
b. m = 2n + 2 – x c. m = 2n + 2 d. m = n
+1 11. Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột X Y axit
axetic.X và Y lần lượt là những chất nào sau đây? a. ancol etylic,
anđehit axetic c. glucozơ, etyl axetat b. glucozơ, anđehit axetic d.
glucozơ, ancol etylic 12.Cho các chất sau: HO–CH
2
-CH
2
OH; CH
3
–CH
2
–CH
2
OH; CH
3
–CH
2
–O–CH
3
;
HO–CH
2
–CH(OH)–CH
2
–OH Số
lượng các chất hòa tan được Cu(OH)
2
ở nhiệt độ phòng?
a.1 b. 2 c. 3 d. 4 13. Ở
cùng điều kiện, một lít hơi ancol A có khối lượng bằng một lít O
2
. Phát biểu nào
sau đây về Ađúng :
a. A là ancol bậc II b. A tan hữu hạn trong nước
c. A tách nước chỉ tạo một anken duy nhất d. A
nhiệt độ sôi thấp nhất trong dãy đồng đẳng 14. Đốt cháy hết 1
mol ancol no đơn chức, mạch hở A cần 3 mol O
2
, chỉ ra phát biểu sai về A
a. Là ancol bậc I b. Tách nước chỉ tạo một anken duy nhất c.
Có nhiệt độ sôi cao hơn rượu metylic d. A còn có 2
đồng phân không cùng chức khác 15. So sánh tính linh
động của H trong nhóm OH của các ancol sau: (X): metanol (Y): etanol (Z):
propanol
a. X>Y>Z b. Y>X>Z c. Z>Y>X d. X>Z>Y
16. Phenol ít tan trong nước là vì:
a. có nhóm -OH linh động b. không nhóm -OH linh động
c. gốc phenyl cồng kềnh làm tăng tính kị nước d. gốc
benzyl háo nước. 17.
Dung dịch Phenol không có pư với các chất nào sau đây
a. Natri và dung dịch NaOH b. Nước Brom
c. Dung dịch hh axit HNO
3
và H
2
SO
4
đặc d Dung dịch NaCl
18. Phản ứng nào dưới đây tạo kết tủa trắng :
a. Cho dung dịch natriphenolat tác dụng với nước Brom b. Cho
dung dịch phenylamoniclorua tác dụng với nước Brom c. Cho anilin
tác dụng với nước Brom d. Cả a, b, c đều đúng
19. Số đồng phân ancol thơm có thể ứng với công thức phân tử C
8
H
10
O là:
a. 7 b. 4 c. 5 d. 6
20. ancol đơn chức no A có %C (theo khối lượng) là 52,17%. A có đặc điểm :
a.Tác dụng với CuO đun nóng cho ra một anđêhit b. Không cho
phản ứng tách nước tạo anken
c. Rất ít tan trong nước d. Có nhiệt
độ sôi cao nhất trong dãy đồng đẳng
21. Đồng phân nào của C
4
H
9
OH khi tách nước sẽ cho 3 olephin đồng phân ? a.
ancol isopropylic b. 2metyl propan-1ol c. Butan-1ol
d. Butan-2ol 22. Phenol tác dụng được với những chất nào
dưới đây : a. Na,
NaOH, HCl, Br
2
b. Na, NaOH, NaCl, Br
2
c. Na,
NaOH, NaHCO
3
, Br
2
d. K, KOH, Br
2
23.Đốt
cháy hoàn toàn hh X gồm 2 ancol đơn chức no kế nhau trong dãy đồng đẳng t
thấy tỉ lệ số mol CO
2
và số mol H
2
O sinh ra lần lượt là 9: 13. Phần trăm số mol
của mỗi ancol trong hh X (theo thứ tự ancol có số C nhỏ, ancol có số C lớn) là:
a. 40%, 60% b. 75%, 25% c. 25%, 75% d. 60%, 40%
24.Cho 1,52g hỗn hợp hai ancol đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với
Na vừa đủ, sau phản ứng thu được 2,18g chất rắn. Công thức phân tử của hai ancol
là: a. CH
3
OH; C
2
H
5
OH
b. C
2
H
5
OH; C
3
H
7
OH c. C
3
H
5
OH C
3
H
7
OH
d. C
3
H
7
OH C
4
H
9
OH 25. Hỗn hợp X gồm ancol metylic và ancol
no, đơn chức A. Cho 7,6g X tác dụng với Na dư thu được 1,68 lít H
2
(đktc), mặt
khác oxi hóa hoàn toàn 7,6g X bằng CuO (t
0
) rồi cho toàn bộ sản phẩm thu được
tác dụng với dung dịch AgNO
3
/NH
3
dư thu được 21,6g kết tủa. Công thức cấu tạo
của A là:
a. C
2
H
5
OH b. CH
3
-CH
2
-CH
2
-OH
c. CH
3
-CH
2
-CH
2
-CH
2
-OH d. CH
3
-CH(CH
3
)OH
26.Đốt cháy hoàn toàn m gam hh X gồm hai ancol A và B thuộc cùng dãy đồng
đẳng thu được 6,72 lít CO
2
và 7,65g H
2
O. Mặt khác khi cho m gam hh X tác dụng
với Na dư thu được 2,8 lít H
2
. Biết tỉ khối hơi của mỗi chất so với hiđro đều nhỏ
hơn 40, các thể tích khí đo ở đktc. A và B có công thức lần lượt là:
a. CH
3
OH; C
2
H
5
OH b. C
2
H
5
OH; C
3
H
7
OH c. C
3
H
8
O
2
C
2
H
6
O
2
d. C
3
H
6
O
2
C
2
H
8
O
2
28. Đốt cháy hoàn toàn
5,6 lít hơi 2 rượu no, đơn chức thu được 7,84 lít CO
2
(các thể tích đều đo ở đktc).
Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vàonh đựng 200 ml dung dịch Ba(OH)
2
1,5M. Khối
lượng dung dịch sau phản ứng Thay đổi như thế nào?
a. Giảm 23,05g b. Tăng 12,25 g c. Giảm 26,2 g
d. Tăng 26,2 g 29. Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, độ tan
trong nước của ancol đều cao hơn so với hiđrocacbon, dẫn suất halogen, ete có
phân tử khối tương đương hoặc có cùng số nguyên tử C, là do:
a. Ancol có phản ứng với Na b. Ancol có
nguyên tử oxi trong phân tử c. Các ancol có liên
kết hiđro d. Trong phân tử ancol
có liên kết cộng hóa trị. 30. Đun 132,8g hỗn hợp 3 ancol no, đơn
chức với H
2
SO
4
đặc ở 140
0
C thu được hỗn hợp gồm các ete có số mol bằng nhau
và có khối lượng là 111,2g. Số mol của mỗi ete trong hỗn hợp là giá trị nào dưới
đây ?
a. 0,1 mol b. 0,2 mol c. 0,3 mol. d. 0,4 mol
31. Đun nóng 27,4g CH
3
CHBrCH
2
CH
3
với KOH dư trong C
2
H
5
OH , sau khi phản
ứng xảy ra hoàn toàn thu được hh khí X gồm hai olefin trong đó sản phẩm chính
chiếm 80%, sản phẩm phụ chiếm 20%. Đốt cháy hoàn toàn X thu được bao nhiêu
lít CO
2
(đktc) ? a. 4,48 lít b. 8,96 lít c. 11,2 lít d. 17,92 lít
32.Khi đốt cháy hoàn toàñn hơ
̣
p hai ancol đồng đă
̉
ng đơn chức hơn kém nhau 2
nho
́
m -CH
2
- ta thu đươ
̣
c 4,48 1ít khí CO
2
(đktc) va
̀
5,4 gam H
2
O. Công t
́
c phân
̉
cu
̉
a hai ancol là: a. CH
4
O, C
3
H
8
O
b. C
2
H
6
O, C
4
H
10
O c. CH
4
O, C
5
H
12
O d CH
4
O, C
4
H
10
O
33. Dẫn m gam hơi ancol etylic qua ống đựng CuO đun nóng. Ngưng phần hơi
thoát ra rồi chia làm 2 phần bằng nhau
- Phần 1: Cho tác dụng với Na dư được 1,68 lít H
2
(đktc)
- Phần 2: Cho tác dụng với dd AgNO
3
/NH
3
(dư) được 21,6g Ag
Giá trị của m là :
a. 23g b. 13,8g c. 11,5g d. 6,9g 34. Đốt cháy
hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức liên tiếp trong dãy đồng đẳng
được H
2
O và 0,5 mol CO
2
. Công thức phân tử 2 ancol trên lần lượt là :
a. CH
4
O, C
2
H
6
O b. C
2
H
6
O, C
3
H
8
O c.
C
3
H
8
O, C
4
H
10
O d. C
3
H
6
O, C
4
H
8
O 35. Ancol đơn chức X
có 60% khối lượng cacbon trong phân tử. Công thức phân tử của ancol là:
a. C
2
H
5
OH b. CH
3
OH c. C
3
H
7
OH d. C
4
H
9
OH
36. Oxi hóa hết 0,2 mol ancol đơn chức A, B liên tiếp trong dãy đồng đẳng bằng
CuO đun nóng được hỗn hợp X gồm 2 anđêhit. Cho X tác dụng với lượng dư dung
dich AgNO
3
/NH
3
được 54g bạc. A, B là 2 ancol nào dưới đây :
a. CH
3
OH, C
2
H
5
OH b. C
2
H
5
OH, C
3
H
7
OH c. C
3-
H
5
OH, C
4
H
7
OH d. C
4
H
9
OH, C
5
H
11
OH 37. Dẫn
4g hơi ancol đơn chức A qua CuO nung nóng được 5,6g hỗn hợp hơi gồm anđehit,
ancol dư và nước. A là ancol có công thức cấu tạo: a. CH
3
OH b.
CH
3
–CH
2
OH c. CH
3
–CH
2
–CH
2
OH d. CH
2
=CH–
CH
2
OH 38. Dẫn 6,9g ancol đơn chức A qua ống đựng CuO
đun nóng được 6,6g anđêhit B (hiệu suất phản ứng là 100%). Btên gọi :
a. Andehit fomic b. Andehit axetic c. Andehit
propionic d. Andehit acrylic 39. Khi phân
tích chất hữu cơ A (chứa C,H,O) thì có m
C
+ m
H
= 3,5m
O
. Lấy hai ancol đơn chức
X, Y đem đun nóng với H
2
SO
4
đặc ở nhiệt độ thích hợp thì thu được A. CTCT
(mạch hở) A, X, Y (biết A là ete) là:
a. CH
3
– O – CH = CH – CH
3
; CH
3
OH; CH
2
= CH – CH
2
– OH
b. CH
3
– O – CH
2
- CH = CH
2
; CH
3
OH; CH
2
= CH – CH
2
– OH
c. C
2
H
5
– O – CH = CH
2
; C
2
H
5
OH; CH
2
= CH – OH.
d. C
2
H
5
– O – C
2
H
5
, C
2
H
5
OH, C
2
H
5
OH
40. ancol A tác dụng với Na dư cho một thể tích H
2
bằng với thể tích hơi ancol A
đã dùng. Mặt khác đốt cháy hết một thể tích hơi ancol A thu được chưa đến ba thể
tích khí CO
2
(các thể tích đo ở cùng điều kiện). ancol A có tên gọi:
a. ancol etylic b. ancol propylic c. Propan
điol d. etylen glycol
41. Trong các nguyên liệu sau:C
2
H
5
Cl, C
2
H
4
, C
2
H
2
(cùng một số chấtcơ) để
điều chế CH
3
– CH
3
và CH
3
COOH có thể dùng:
a. C
2
H
2
b. C
2
H
4
, C
2
H
2
c. C
2
H
5
Cl, C
2
H
4
d. Cả 3 chất 42. Đốt cháy
hoàn toàn 0,05 mol ancol no X (hở) cần 5,6g O
2
tạo ra 6,6g CO
2
. Tên của X là:
a. etanol b. etylenglycol c. propandiol d. glixerol
43.Đun nóng hỗn hợp hai ancol đơn chức A, B có số cacbon gấp đôi nhau với 1
axit C tạo ra một hỗn hợp este trong đó có este E. E không tác dụng được với Na.
Đốt cháy 1 mol E cần 5 mol O
2
, tạo ra 5 mol CO
2
và 4 mol nước. Hai ancol nói
trên là:
a. Hai ancol đơn chức chưa no b. Hai ancol hai lần ancol
c. CH
3
OH, C
2
H
5
OH d. C
2
H
5
OH, C
4
H
9
OH
44.Một hỗn hợp X gồm 2 ancol no đơn chức A, B đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy 0,2
mol X cần 10,08 lít O
2
(dkc). Công thức phân tử và số mol của A và B là:
a. 0,008 mol CH
3
OH; 0,12 mol C
2
H
5
OH b. 0,1 mol
C
2
H
5
OH; 0,1 mol C
3
H
7
OH c. 0,1 mol CH
3
OH; 0,1
mol C
2
H
5
OH d. 0,05 mol CH
3
OH; 0,15 mol C
3
H
7
OH
Bài tập Ancol (Hay - Trang 2
Bài tập Ancol (Hay - Người đăng: lequangvotong1997
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập Ancol (Hay 9 10 674