Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập anđehit xeton

Được đăng lên bởi Vương Quang Trọng
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 510 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÂU HỎI TN: ANĐEHIT - XETON
Câu 1: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo C5H10O có khả năng tham gia phản ứng tráng gương ?
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 2: Có bao nhiêu ancol C5H12O khi tác dụng với CuO đun nóng cho ra anđehit ?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 3: Trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, 1 lít hơi anđehit A có khối lượng bằng khối lượng 1 lít
CO2. A là
A. anđehit fomic.
B. anđehit axetic.
C. anđehit acrylic.
D. anđehit benzoic.
Câu 4: Đun nóng V lít hơi anđehit X với 3V lít khí H 2 (xúc tác Ni) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ
thu được một hỗn hợp khí Y có thể tích 2V lít (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất).
Ngưng tụ Y thu được chất Z ; cho Z tác dụng với Na sinh ra H 2 có số mol bằng số mol Z đã phản ứng.
Chất X là anđehit
A. no, hai chức.
B. không no (chứa một nối đôi C=C), hai chức.
C. no, đơn chức.
D. không no (chứa một nối đôi C=C), đơn chức.
Câu 5: Cho các chất : HCN, H2, dung dịch KMnO4, dung dịch Br2/H2O, dung dịch Br2/CH3COOH
a. Số chất phản ứng được với (CH3)2CO ở điều kiện thích hợp là
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
b. Số chất phản ứng được với CH3CH2CHO ở điều kiện thích hợp là
A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 5.
Câu 6. Đốt cháy một hỗn hợp các đồng đẳng của anđehit ta thu được số mol CO2 = số mol H2O thì
đó là dãy đồng đẳng:
A. Anđehit hai chức no.
B. Anđehit đơn chức no.
C. anđehit không no, đơn chức.
D. Anđehit vòng no.
Câu 7. Cho các dung dịch thuốc thử: AgNO3/NH3; Br2; Na2CO3; quì tím, KMnO4. Số thuốc thử có thể
dùng để phân biệt 3 chất: etanal (anđehit axetic), propan−2−on (axeton) và pent−1−in là:
A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Câu 8. Hợp chất hữu cơ X khi đun nhẹ với dung dịch AgNO 3/NH3 (dùng dư) thu được sản phẩm Y, Y
tác dụng với dung dịch HCl hoặc dung dịch NaOH đều cho 2 khí vô cơ A, B, X là:
A. HCHO B. HCOOH
C. HCOONH4 D. Cả a, b, c đều đúng.
Câu 9. Cho sơ đồ phản ứng sau:
Toluen

+ Cl 2, as
1:1

X

+NaOH, to

Y

+CuO, to

Z

+ dd AgNO3/NH 3

T.

Biết X, Y, Z, T là các hợp chất hữu cơ và là những sản phẩm chính. Công thức cấu tạo đúng của T là chất
nào sau đây?
A. p-HOOC-C6H4-COONH4.
B. C6H5-COOH.
C. CH3-C6H4-COONH4.
D. C6H5-COONH4.
Câu 10. Hợp chất C4H6O3 có thể tác dụng với natri giải phóng H2, tác dụng với NaOH và có phản ứng
tráng gương. Công thức cấu tạo hợp lý của C4H6O3 có thể là.
A. CH3- CO - CH2 - COOH.
B. CH2OH- COO- CH = CH2....
CÂU HỎI TN: ANĐEHIT - XETON
Câu 1:

 !"#
A.$% B.&% C.'% D.%
Câu 2:(
$
 )*+,-#
A.% B.$% C.&% D.'%
Câu 3:./0112+3 45(6"-78(!9:8(!9(6

$
%7(3
A.-;% B.-<-% C.-=(% D.-->%
Câu 4: ?@(6"-A+,&@(66
$
B<C DEF<=33G
!92H96IJ6$@(6B J66K/011254E%
D!*I!9LML )*+,D4
$
48(:48(LN%
A(3-
A. 5% B. OB28OPE5%
C. 5"% D. OB28OPE5"%
Câu 5: QD5
$
5))RST
'
5))RU
$
V
$
5))RU
$
V
&

%W8!9+,B
&
E
$
K0169(3
A.$% B.&% C.'% D.%
%W8!9+,
&

$
K0169(3
A.'% B.$% C.&% D.%
Câu 6. ?8 =2H9 XY-!948(
$
P48(
$
Z
(3)N=XQ
A.7-% B.7-"%
C.-O5"% D.7-+[%
Câu 7. ))R8\Q7D
&
VD
&
MU
$
MD
$

&
M]Z65ST
'
%W88\J
)/J1&Q-(B-<-E5^$^B<-E+3-^^(3Q
A.% B.'% C.&% D.$%
Câu 8. 9_"A`+,))R7D
&
VD
&
B)/)!E!94aI5I
 )*+,))R(b))RD0$6+O"75U5A(3Q
A%B%C%D
'
D%550C%
Câu 9.4"4Q
.(-
c (
$
5 4
Q
A
cD5
I
c5
L
c )) 7D
&
VD
&
.
%
UFA5I5L5.(3 9_"+3(3_4a6%OCY.(3
34=#
A.pdd
e
'
dD
'
%B.
e
d%
C.
&
d
e
'
dD
'
% D.
e
dD
'
%
Câu 10. 9
'
e
&
J )*+,
$5
 )*+,D+3

 !". O9(fY
'
e
&
J(3%
A.

&
dd
$
d
% B.

$
ddP
$%
C.
dd
$
d
$
d%
D.
d
$
d
$
d
%
Câu 11.$5$9"A55F+,))R7D
&
VD
&
)!
5g7%OYA(3Q
A.% B.
$
P% C.
&
% D.
$
%
Câu 12. $5h2-33+,(!9)!7D
&
Bb7
$
E))R
D
&
!9$5e7%OiY-%
A.
%
B.
d%
C.

&
%
D.

$
Pd%
u 13.
e5e2-A"5K+,(!9)!7D
&
Bb7
$
E
%
))RD
&
5%j!974F+,<D
&
(N5 $5$'(66
D
%
B4a\)=5KE%OiYA(3BP5P$5PeE%
A.
&

$
% B.
$
P% C.
&
% D.%
Bài tập anđehit xeton - Trang 2
Bài tập anđehit xeton - Người đăng: Vương Quang Trọng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập anđehit xeton 9 10 767