Ktl-icon-tai-lieu

bài tập áp dụng phương pháp giải nhanh hóa học

Được đăng lên bởi trantragiang1997
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 829 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguoithay.vn
CHUYÊN ĐỀ CÁC PHƢƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA VÔ CƠ

GIẢI TOÁN BẰNG PHƢƠNG PHÁP BẢO TOÀN ELECTRON
Lý thuyết : Trong quá trình phản ứng thì : số e nhƣờng = số e nhận
Hoặc

n e nhƣờng = n e nhận

Các cậu cố gắng không ghi sự cho nhận e ( Xem ở phần Công thức có hết rồi)
Sự nhƣờng e của Kl chính là hóa trị của nó: VD Al hóa trị III => nhƣờng 3e
Chú ý phản ứng của Fe + HCl thì Fe nhƣờng 2 e => FeCl2
Khí NO hóa nâu trong không khí => NO2 (Màu nâu)
DD tác dụng với NaOH => Mùi khai (Hoac khi) là NH4NO3

II - Bài tập áp dụng
Bài 1. Để m (g) bột sắt ngoài không khí một thời gian thu được12 gam hỗn hợp các chất rắn FeO, Fe3O4, Fe2O3,
Fe dư . Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp đó bằng dung dịch HNO3 loãng thu được 2,24 lít khí NO duy nhất (đktc).
Giá trị của m là
A. 5,04 gam
√B. 10,08 gam
C. 15,12 gam
D. 20,16 gam
Áp dụng CT 9: mFe = 0,7.moxit + 5,6.n e nhận = 0,7.12 + 5,6.3molNO = 0,7.12 + 5,6.3.0,1=10,08g
Bài2. Hòa tan hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp 3 kim loại Al, Fe, Mg trong dung dịch HCl thấy thoát ra 13,44 lít
khí. Nếu cho 34,8 gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch CuSO4 dư, lọc lấy toàn bộ chất rắn thu được sau
phản ứng tác dụng với dung dịch HNO3 nóng dư thì thu được V lít khí NO2 (đktc). Giá trị V là
A. 11,2 lít
B. 22,4 lít
√C. 53,76 lít
D. 76,82 lít
Phƣơng pháp bảo toàn e không quan trọng trung gian chỉ quan trọng những chất có sự cho nhận e.
17,4 g => n e nhận = 2nH2 ( 2H+ + 2 e => H2)
34,8 g => ne nhận = nNO2 => nNO2 = 4nH2 = 2,4 mol => V = 53,76 lít
Bài 3.Hòa tan hoàn toàn 28,8 gam kim loại Cu vào dung dịch HNO3 loãng, tất cả khí NO thu được đem oxi hóa
thành NO2 rồi sục vào nước có dòng oxi để chuyển hết thành HNO3. Thể tích khí oxi ở đktc đã tham gia vào quá
trình trên là
√A. 5,04 lít
B. 7,56 lít
C. 6,72 lít
D. 8,96 lít
Bte : Cu – 2 e=> Cu2+ , O2+ 4e =2O-2 => 2nCu = 4nO2  nO2 = 2.0,45/4 = 0,225 mol => V = 5,04 lít
Bài 4.Chia m gam hỗn hợp 2 kim loại A, B có hóa trị không đổi thành 2 phần bằng nhau :
- Phần 1 tan hết trong dung dịch HCl, tạo ra 1,792 lít H2 (đktc).
- Phần 2 nung trong oxi thu được 2,84 g hỗn hợp oxit. Giá trị của m là
A. 1,56 gam
B. 2,64 gam
√C. 3,12 gam
D. 4,68 gam
Phần 1 : ne nhƣờng (Của KL) = 2nH2 (ADCT 18)
PHần 2 : n e nhƣờng = 4nO2 = > 2nH2 = 4nO2 => nO2 = 0,04 mol
AD ĐLBT KL : m KL = mOxit – mO2 = 2,84 – 0,04.32 = 1,56 g .Vì 2 phần => m ban đầu = 1,56.2 = 3,12g
Bài 5.Chia 38,6 gam hỗn hợp gồm Fe và kim loại M có hóa trị duy nhất thành 2 phần bằng nhau:
- Phần 1: Tan vừa đủ trong 2 lít dung dịch HCl thấy thoát ra 14,56 lít H2 (đktc)....
Nguoithay.vn
- 1 -
CHUYÊN ĐỀ CÁC PHƢƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA VÔ CƠ
GIẢI TOÁN BẰNG PHƢƠNG PHÁP BẢO TOÀN ELECTRON
Lý thuyết : Trong quá trình phản ứng thì : số e nhƣờng = số e nhận
Hoặc n e nhƣờng = n e nhận
Các cậu cố gắng không ghi sự cho nhận e ( Xem ở phần Công thức có hết rồi)
Sự nhƣờng e của Kl chính là hóa trị của nó: VD Al hóa trị III => nhƣờng 3e
Chú ý phản ứng của Fe + HCl thì Fe nhƣờng 2 e => FeCl2
Khí NO hóa nâu trong không khí => NO2 (Màu nâu)
DD tác dụng với NaOH => Mùi khai (Hoac khi) là NH4NO3
II - Bài tập áp dụng
Bài 1. 
3
O
4
, Fe
2
O
3
,

3


A. 5,04 gam B. 10,08 gam C. 15,12 gam D. 20,16 gam
Áp dụng CT 9: mFe = 0,7.moxit + 5,6.n e nhận = 0,7.12 + 5,6.3molNO = 0,7.12 + 5,6.3.0,1=10,08g
Bài2. 
 
4


3

2

A. 11,2 lít B. 22,4 lít C. 53,76 lít D. 76,82 lít
Phƣơng pháp bảo toàn e không quan trọng trung gian chỉ quan trọng những chất có sự cho nhận e.
17,4 g => n e nhận = 2nH2 ( 2H
+
+ 2
e => H
2
)
34,8 g => ne nhận = nNO2 => nNO2 = 4nH2 = 2,4 mol => V = 53,76 lít
Bài 3.
3
oxi hóa
thành NO
2

3

trình trên là
A. 5,04 lít B. 7,56 lít C. 6,72 lít D. 8,96 lít
Bte : Cu 2
e=> Cu
2+
, O
2
+ 4e =2O
-2
=> 2nCu = 4nO2 nO2 = 2.0,45/4 = 0,225 mol => V = 5,04 lít
Bài 4.
- 
- 
A. 1,56 gam B. 2,64 gam C. 3,12 gam D. 4,68 gam
Phần 1 : ne nhƣờng (Của KL) = 2nH2 (ADCT 18)
PHần 2 : n e nhƣờng = 4nO2 = > 2nH2 = 4nO2 => nO2 = 0,04 mol
AD ĐLBT KL : m KL = mOxit – mO2 = 2,84 0,04.32 = 1,56 g .Vì 2 phần => m ban đầu = 1,56.2 = 3,12g
Bài 5.
- 
- 
3

A. 
A. 0,45 M B. 0,25M C. 0,55 M D. 0,65 M
nHCl = 2nH2 = 2.0,65 = 1,3 mol => CM = 0,65M (nH+ = 2nH2 )
B. 
A. 65,54 gam B. 65,45 gam C. 55,64 gam D. 54,65 gam
Vì chia làm 2 phần = nhau => m mỗi phần = 38,6/2 = 19,3g
AD(1): m muối clorua = m hỗn hợpKl + nH2.71(hoặc nHCl .35,5) = 19,3 + 0,65.71 = 65,45g
C. 
A. 30,05 % B. 50,05 % C. 58,03 % D. 
Gọi a là hóa trị của M => M nhƣờng a e , Gọi x là nFe và y là nM ở mỗi phần.
Phần 1: Fe – 2
e=> Fe+2 , 2H
+
+ 2
e => H2 , M a => M+a
bài tập áp dụng phương pháp giải nhanh hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập áp dụng phương pháp giải nhanh hóa học - Người đăng: trantragiang1997
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
bài tập áp dụng phương pháp giải nhanh hóa học 9 10 453