Ktl-icon-tai-lieu

bài tập axit hữu cơ

Được đăng lên bởi v2cxko
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 7387 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Thanh Tùng_sv ĐHKHTN-ĐHQGHN_Trung tâm gia sư Trí Tuệ Việt_LTĐH hóa học. Mọi thắc
mắc xin liên hệ sđt 098.555.6536 hoặc địa chỉ e-mail thanhtungk56bcnghh@gmail.com

Chuyên đề bài tập axit cacboxylic chọn lọc

•

•

a)
b)

a)
b)

Dạng 1: Bài tập về phản ứng trung hoà:
Phương pháp:
- Với axit đa chức: Đặt CTTQ R(COOH)x
R(COOH)x + xNaOH  → R(COONa)x + xH2O
a
ax
a
ax
2R(COOH)x + xBa(OH)2  → R2(COO)2xBax + 2xH2O
a
ax/2
a/2
ax
- Với axit đơn chức ( x=1): Đặt CTTQ RCOOH
RCOOH + NaOH  → RCOONa + H2O
2RCOOH + Ba(OH)2  → (RCOO)2Ba + 2H2O
Nếu bài toán cho một hay một hỗn hợp các axit cacboxylic thuộc cùng một dãy đồng đẳng tác
dụng với
NaOH theo tỉ lệ mol 1:1 hoặc tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 theo tỉ lệ mol
2:1 thì đó là các axit đơn chức.
nNaOH = ( mmuối – maxit)/ 22 → x = nNaOH/ naxit
nBa(OH)2 = (mmuối – maxit)/ 133 → x= 2. nBa(OH)2/naxit
Lưu ý:
+ Nếu là axit no, đơn chức, mạch hở ta có thể đặt CTTQ là CnH2n+1COOH ( n≥0) hoặc CmH2mO2 (m ≥1)
+ Axit fomic có phản ứng tráng bạc do có nhóm chức anđehit trong phân tử.
+ Khối lượng chất rắn sau phản ứng: mRắn = mmuối + mNaOH(Ba(OH)2)
Ví dụ 1: Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic A, B đơn chức, hơn kém nhau một nguyên tử cacbon. Cho 12,9g
X
tác dụng hết với 300ml dung dịch NaHCO3 1M, cô cạn dung dịch thu được đến khối lượng không đổi
còn lại 21,05g chất rắn khan.
Xác định CTCT thu gọn của A, B.
Cho 12,9g hỗn hợp X trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, kết thức phản ứng thu
được m gam kết tủa Ag. Tính giá trị của m.
Ví dụ 2: Một hỗn hợp gồm 2 axit cacboxylic no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của axit axetic.
Lấy m gam hỗn hợp rồi thêm vào đó 75ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau đó phải dùng 25ml dung dịch HCl
0,2M để trung hoà NaOH dư. Sau khi đã trung hoà đem cô cạn dung dịch đến khô thu được 1,0425g hỗn hợp
muối khan.
Viết CTCT của 2 axit. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
Tính giá trị của m.
Dạng 2: Bài tập về phản ứng đốt cháy:
- Với axit cacboxylic nói chung: Đặt CTTQ CnH2n+2-2k-2xO2x
CnH2n+2-2k-2xO2x

+

3n + 1 − k − 3 x
O2 → n CO2 + (n+1-k-x) H2O
2

- Với axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở: Đặt CTTQ CnH2nO2
CnH2nO2

+

3n
O2 → n CO2 + n H2O
2

→ nCO2 = nH2O
Nếu bài toán cho đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp các axit cacboxylic thuộc cùng dãy đồng đẳng thu được
nCO2 = nH2O thì đó là axit no, đơn chức.
Ví dụ 1: Một hỗn hợp A gồm 2 axit hữu cơ no ( mỗi axit không chứa quá 2 nhóm –COOH) có khối lượng 16g
tương ứng với 0,175 mol. Đốt cháy hoàn toàn A rồi cho sản phẩm qua nước vôi trong dư, thu đư...
Thanh Tùng_sv ĐHKHTN-ĐHQGHN_Trung tâm gia sư Trí Tuệ Việt_LTĐH hóa học. Mọi thắc
mắc xin liên hệ sđt 098.555.6536 hoặc địa chỉ e-mail thanhtungk56bcnghh@gmail.com
Chuyên đề bài tập axit cacboxylic chọn lọc
Dạng 1: Bài tập về phản ứng trung hoà:
Phương pháp:
- Với axit đa chức: Đặt CTTQ R(COOH)
x
R(COOH)
x
+ xNaOH
R(COONa)
x
+ xH
2
O
a ax a ax
2R(COOH)
x
+ xBa(OH)
2
R
2
(COO)
2x
Ba
x
+ 2xH
2
O
a ax/2 a/2 ax
- Với axit đơn chức ( x=1): Đặt CTTQ RCOOH
RCOOH + NaOH
RCOONa + H
2
O
2RCOOH + Ba(OH)
2
(RCOO)
2
Ba + 2H
2
O
Nếu bài toán cho một hay một hỗn hợp các axit cacboxylic thuộc cùng một dãy đồng đẳng tác
dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:1 hoặc tác dụng với dung dịch Ba(OH)
2
theo tỉ lệ mol
2:1 thì đó là các axit đơn chức.
n
NaOH
= ( m
muối
– m
axit
)/ 22 → x = n
NaOH
/ n
axit
n
Ba(OH)2
= (m
muối
– m
axit
)/ 133 → x= 2. n
Ba(OH)2
/n
axit
Lưu ý:
+ Nếu là axit no, đơn chức, mạch hở ta có thể đặt CTTQ là C
n
H
2n+1
COOH ( n≥0) hoặc C
m
H
2m
O
2
(m ≥1)
+ Axit fomic có phản ứng tráng bạc do có nhóm chức anđehit trong phân tử.
+ Khối lượng chất rắn sau phản ứng: m
Rắn
= m
muối
+ m
NaOH(Ba(OH)2)
Ví dụ 1: Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic A, B đơn chức, hơn kém nhau một nguyên tử cacbon. Cho 12,9g
X tác dụng hết với 300ml dung dịch NaHCO
3
1M, cô cạn dung dịch thu được đến khối lượng không đổi
còn lại 21,05g chất rắn khan.
a) Xác định CTCT thu gọn của A, B.
b) Cho 12,9g hỗn hợp X trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO
3
/NH
3
, kết thức phản ứng thu
được m gam kết tủa Ag. Tính giá trị của m.
Ví dụ 2: Một hỗn hợp gồm 2 axit cacboxylic no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của axit axetic.
Lấy m gam hỗn hợp rồi thêm vào đó 75ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau đó phải dùng 25ml dung dịch HCl
0,2M để trung hoà NaOH dư. Sau khi đã trung hoà đem cô cạn dung dịch đến khô thu được 1,0425g hỗn hợp
muối khan.
a) Viết CTCT của 2 axit. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
b) Tính giá trị của m.
Dạng 2: Bài tập về phản ứng đốt cháy:
- Với axit cacboxylic nói chung: Đặt CTTQ C
n
H
2n+2-2k-2x
O
2x
C
n
H
2n+2-2k-2x
O
2x
+
2
313 xkn
+
O
2
→ n CO
2
+ (n+1-k-x) H
2
O
- Với axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở: Đặt CTTQ C
n
H
2n
O
2
C
n
H
2n
O
2
+
2
3n
O
2
→ n CO
2
+ n H
2
O
nCO
2
= nH
2
O
Nếu bài toán cho đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp các axit cacboxylic thuộc cùng dãy đồng đẳng thu được
nCO
2
= nH
2
O thì đó là axit no, đơn chức.
Ví dụ 1: Một hỗn hợp A gồm 2 axit hữu cơ no ( mỗi axit không chứa quá 2 nhóm –COOH) có khối lượng 16g
tương ứng với 0,175 mol. Đốt cháy hoàn toàn A rồi cho sản phẩm qua nước vôi trong dư, thu được 47,5g kết
tủa. Mặt khác nếu cho hỗn hợp A tác dụng vừa đủ với dung dịch Na
2
CO
3
thu được 22,6g muối. Tìm CTCT và
tính khối lượng mỗi axit trong hỗn hợp A.
Chuyên đề axitcacboxylic chọn lọc. Người soạn: Thanh Tùng_sv khoa hóa ĐHKHTN-
ĐHQGHN
bài tập axit hữu cơ - Trang 2
bài tập axit hữu cơ - Người đăng: v2cxko
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
bài tập axit hữu cơ 9 10 311