Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập BDHSG phần lực ác si mét

Được đăng lên bởi tangngocdien
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 481 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập về nhà

Bài 1: Hai ngêi ®¹p xe. Ngêi thø nhÊt ®i qu·ng ®êng 300m hÕt 1 phót. Ngêi
thø hai ®i qu·ng ®êng 7,5km hÕt 0,5h.
a) Ngêi nµo ®i nhanh h¬n
b) NÕu hai ngêi cïng khëi hµnhmét lóc vµ ®i cïng chiÒu th× sau 20 phót
hai ngêi c¸ch nhau bao nhiªu km?
Bài 2: Hai người cùng xuất phát 1 lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau
60km. Người thứ nhất đi xe máy từ A đến B với vận tốc v 1 = 30km/h, người
thứ 2 đi xe đạp từ B về A với vận tốc v2 = 10km/h. Hỏi sau bao lâu hai người
gặp nhau và xác định vị trí gặp nhau đó. Coi chuyển động của hai xe là đều.
Bài 3: Hai xe ô tô khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm A và B chuyển
động về đến địa điểm C. Biết AC = 120km; BC = 96km. Xe khởi hành từ A
đi với vận tốc 50km/h, Muốn hai xe đến C cùng một lúc thì xe khởi hành từ
B phải chuyển động với vận tốc v2 bằng bao nhiêu?
Bài 4: Hai thành phố A và B cách nhau 300km. Cùng một lúc ô tô xuất phát
từ A đến B với vận tốc 55 km/h, xe máy chuyển động từ B về A với vận tốc
45 km/h
a) Sau bao lâu hai xe gặp nhau
b) Nơi gặp nhau cách A bao nhiêu km
Bài 5: Một HS chạy từ nhà ga tới một trường học với vận tốc 12 km/h. Một
HS khác cũng chạy trên quãng đường đó với vận tốc 5km/h. Hai bạn cùng
khởi hành một lúc nhưng một bạn đến trường lúc 7h54 ph còn bạn kia đến
trường lúc 8h06ph( và bị muộn) . Tính quãng đường từ nhà ga đến trường
Bài 6:Một vật xuất phát từ A chuyển động đều về B cách A là 240km với
vận tốc 10m/s. Cùng lúc đó một vật khác chuyển động đều từ B về A, sau 15
giây 2 vật gặp nhau. Tìm vận tốc của người thứ 2 và vị trí gặp nhau?
Bài 7
Lúc 10 giờ hai xe máy cùng khởi hành từ hai địa điểm A và Bcách nhau 96
km và đi ngược chiều nhau. Vận tốc xe đi từ A là 36km/h của xe đi từ B là
28km/h
a) Xác định vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau
b) Sau bao lâu thì hai xe cách nhau 32 km kể từ lúc gặp nhau
Bài 8: Lúc 7h 2 ô tô cùng khởi hành từ 2 địa điểm A và B cách nhau 140km
và đi ngược chiều nhau. Vận tốc xe đi từ A là 38km/h. Của xe 2 đi từ B là
30km/h.
a) Tìm khoảng cách giữa 2 xe lúc 9h
b) Xác định thời điểm 2 xe gặp nhau và vị trí gặp nhau?
Bµi 9. Mét ngêi ®i du lÞch b»ng xe ®¹p, xuÊt ph¸t lóc 5 giê 30 phót víi vËn
tèc 15km/h. Ngêi ®ã dù ®Þnh ®i ®îc nöa qu·ng ®êng sÏ nghØ 30 phót vµ ®Õn
10 giê sÏ tíi n¬i. Nhng sau khi nghØ 30 phót th× ph¸t hiÖn xe bÞ háng ph¶i söa
xe mÊt 20 phót.

Bài tập về nhà

Hái trªn ®o¹n ®êng cßn l¹i ngêi ®ã ph¶i ®i víi vËn tèc bao nhiªu ®Ó ®Õn ®Ých
®óng giê nh dù ®Þnh?
Bài 10. Cïng mét lóc tõ hai ®Þa ®iÓm c¸ch nhau 20km trªn cïng mét ®êng
th¼ng cã hai x...
Bài tập về nhà
Bài 1: Hai ngêi ®¹p xe. Ngêi thø nhÊt ®i qu·ng ®êng 300m hÕt 1 phót. Ngêi
thø hai ®i qu·ng ®êng 7,5km hÕt 0,5h.
a) Ngêi nµo ®i nhanh h¬n
b) NÕu hai ngêi cïng khëi hµnhmét lóc ®i cïng chiÒu th× sau 20 phót
hai ngêi c¸ch nhau bao nhiªu km?
Bài 2: Hai người cùng xuất phát 1 lúc từ hai địa điểm A B cách nhau
60km. Người thứ nhất đi xe máy từ A đến B với vận tốc v
1
= 30km/h, người
thứ 2 đi xe đạp từ B về A với vận tốc v
2
= 10km/h. Hỏi sau bao lâu hai người
gặp nhau và xác định vị trí gặp nhau đó. Coi chuyển động của hai xe là đều.
Bài 3: Hai xe ô tô khởi hành cùng một lúc t hai địa điểm A B chuyển
động về đến địa điểm C. Biết AC = 120km; BC = 96km. Xe khởi hành từ A
đi với vận tốc 50km/h, Muốn hai xe đến C cùng một lúc thì xe khởi hành từ
B phải chuyển động với vận tốc v
2
bằng bao nhiêu?
Bài 4: Hai thành phố A B cách nhau 300km. Cùng một lúc ô xuất phát
từ A đến B với vận tốc 55 km/h, xe máy chuyển động từ B về A với vận tốc
45 km/h
a) Sau bao lâu hai xe gặp nhau
b) Nơi gặp nhau cách A bao nhiêu km
Bài 5: Một HS chạy từ nhà ga tới một trường học với vận tốc 12 km/h. Một
HS khác cũng chạy trên quãng đường đó với vận tốc 5km/h. Hai bạn cùng
khởi hành một lúc nhưng một bạn đến trường lúc 7h54 ph còn bạn kia đến
trường lúc 8h06ph( và bị muộn) . Tính quãng đường từ nhà ga đến trường
Bài 6:Một vật xuất phát từ A chuyển động đều về B cách A 240km với
vận tốc 10m/s. Cùng lúc đó một vật khác chuyển động đều từ B về A, sau 15
giây 2 vật gặp nhau. Tìm vận tốc của người thứ 2 và vị trí gặp nhau?
Bài 7
Lúc 10 giờ hai xe máy cùng khởi hành từ hai địa điểm A Bcách nhau 96
km đi ngược chiều nhau. Vận tốc xe đi từ A là 36km/h của xe đi t B
28km/h
a) Xác định vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau
b) Sau bao lâu thì hai xe cách nhau 32 km kể từ lúc gặp nhau
Bài 8: Lúc 7h 2 ô tô cùng khởi hành từ 2 địa điểm A và B cách nhau 140km
đi ngược chiều nhau. Vận tốc xe đi từ A 38km/h. Của xe 2 đi từ B
30km/h.
a) Tìm khoảng cách giữa 2 xe lúc 9h
b) Xác định thời điểm 2 xe gặp nhau và vị trí gặp nhau?
Bµi 9. Mét ngêi ®i du lÞch b»ng xe ®¹p, xuÊt ph¸t lóc 5 giê 30 phót víi vËn
tèc 15km/h. Ngêi ®ã ®Þnh ®i ®îc nöa qu·ng ®êng nghØ 30 phót ®Õn
10 giê sÏ tíi n¬i. Nhng sau khi nghØ 30 phót th× ph¸t hiÖn xe bÞ háng ph¶i söa
xe mÊt 20 phót.
Bài tập BDHSG phần lực ác si mét - Trang 2
Bài tập BDHSG phần lực ác si mét - Người đăng: tangngocdien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập BDHSG phần lực ác si mét 9 10 641