Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập biến đổi công thức điện xoay chiều

Được đăng lên bởi Hoàng Huỳnh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 276 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tập biến đổi công thức điện xoay chiều.pdf 247.28 KB
ĐI
N XOAY CHI
U
Biên so
n: Th.s Phan Anh Nguyên
PC 1 [ĐH 2011]. Đặt đin áp xoay chiu u = U
0
cosωt (U
0
không đổi ω thay đổi được) vào hai đầu đon
mch gm đin tr thun R, cun cm thun độ t cm L t đin đin dung C mc ni tiếp, vi
CR
2
< 2L .Khi ω = ω
1
hoc ω = ω
2
thì đin áp hiu dng gia hai bn t đin có ng mt giá tr. Khi ω = ω
0
thì đin áp hiu dng gia hai bn t đin đạt cc đại. H thc liên h gia ω
1
, ω
2
ω
0
là
A.
( )
222
012
1
.
2
ω=ω
B.
( )
012
1
2
ω=ω
C.
222
012
1111
2

=+

ωωω

D.
012
.
ω=ωω
PC 2. Đặt đin áp xoay chiu u = U
0
cosωt (U
0
không đổi và ω thay đổi được) vào hai đầu đon mch gm
đin tr thun R, cun cm thun độ t cm L t đin đin dung C mc ni tiếp, vi CR
2
< 2L .Khi
ω = ω
1
hoc ω = ω
2
thì đin áp hiu dng gia hai cun cm ng mt giá tr. Khi ω = ω
0
thì đin áp hiu
dng gia hai cun cm đạt cc đại. H thc liên h gia ω
1
, ω
2
ω
0
là
A.
( )
222
012
1
.
2
ω=ω
B.
( )
012
1
2
ω=ω
C.
222
012
1111
2

=+

ωωω

D.
012
.
ω=ωω
PC 3. Cho mch đin xoay chiu RLC ni tiếp, cun dây thun cm, biết L = CR
2
. Đặt vào hai đầu đon
mch đin áp xoay chiu n định, mch cùng s công sut vi hai giá tr ca tn s c ω
1
= 50π
(rad/s) và ω
2
= 200π (rad/s). H sng sut ca đon mch bng
A.
8
17
B.
2
13
C.
3
12
D.
5
61
PC 4. Cho mch đin xoay chiu RLC ni tiếp, cun dây thun cm, biết L = CR
2
. Đặt vào hai đầu đon
mch đin áp xoay chiu n định, mch cùng h s công sut vi hai giá tr ca tn s c ω
1
= 40π
(rad/s) và ω
2
= 160π (rad/s). H sng sut ca đon mch bng
A.
1
2
B.
2
13
C.
3
12
D.
5
61
PC 5. Mt mch đin xoay chiu mc ni tiếp gm cun cm thun L, t đin C đin tr R. Đặt vào hai
đầu đon mch mt đin áp xoay chiu u = U
0
Cos(ωt) V, U
0
không đổi, ω thay đổi được. Điu chnh ω t
thy khi ω = ω
1
hoc ω = ω
2
(ω
1
ω
2
) thì dòng đin trong mch giá tr hiu dng ln lượt là I
1
, I
2
khi
thay đổi ω thì ng đin trong mch giá tr hiu dng cc đại là I
max
. Biết ω
1
ω
2
> 0 I
1
= I
2
= I
max
/n
vi n > 1. Biu thc nh R là:
A. R =
12
2
ωω
Ln1
B. R =
12
2
L(
ωω)
n1
C. R =
12
2
L(
ωω)
n1
D. R =
12
2
L
ωω
n1
PC 6. Cho mch xoay chiu không phân nhánh RLC tn s ng đin thay đổi được. Gi f
0
; f
1
; f
2
ln lượt
là các giá tr tn sng đin làm cho U
Rmax
; U
Lmax
; U
Cmax
. Ta có:
A. f
0
=
2
1
f
f
B. f
1
.f
2
=
2
0
f
C. f
0
=
1
2
f
f
D. f
0
= f
1
+ f
2
PC 7. Đặt đin áp xoay chiu u = U
0
cosωt (U
0
không đổi và ω thay đổi được) vào hai đầu đon mch gm
đin tr thun R, cun cm thun độ t cm L t đin đin dung C mc ni tiếp, vi CR
2
< 2L. Khi
f = f
1
hoc f = f
2
tđin áp hiu dng gia hai bn t đin cùng mt giá tr. Khi f = f
0
tđin áp hiu
dng gia hai bn t đin đạt cc đại. H thc liên h gia f
1
, f
2
và f
0
là
A.
222
120
fff
+=
B.
222
120
ff2f
+= C.
222
120
ff3f
+= D.
222
120
ff4f
+=
PC 8. Đặt đin áp xoay chiu u = U
0
cosωt (U
0
không đổi và ω thay đổi được) vào hai đầu đon mch gm
đin tr thun R, cun cm thun độ t cm L t đin đin dung C mc ni tiếp, vi CR
2
< 2L .Khi
ω = ω
1
hoc ω = ω
2
thì đin áp hiu dng gia hai cun cm ng mt giá tr. Khi ω = ω
0
thì đin áp hiu
dng gia hai cun cm đạt cc đại. H thc liên h gia Z
C1
, Z
C2
và Z
C0
là
A.
222
C1C2C0
ZZ4Z
+= B.
222
C1C2C0
ZZ2Z
+= C.
222
C1C2C0
+= D.
222
C1C2C0
ZZZ
+=
LUYN THI ĐẠI HC PC Chuyên đề
CHUYÊN NGHIP HIN ĐI BIN ĐỔI NG THC
Làm đáp án: Nguyễn Văn Đạt
Bài tập biến đổi công thức điện xoay chiều - Trang 2
Bài tập biến đổi công thức điện xoay chiều - Người đăng: Hoàng Huỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập biến đổi công thức điện xoay chiều 9 10 804