Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập bồi dưỡng HSG hóa 8

Được đăng lên bởi Đoàn Văn Thanh An
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1014 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP BUỔI 2
Câu 1 Đơn chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hóa học?
A. Từ 2 nguyên tố
B. Từ 3 nguyên tố
C.Từ 2 nguyên tố trở lên
D. Từ 1 nguyên tố
Câu 2 Hợp chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hóa
học?
A. Chỉ từ 1 nguyên tố
B. Chỉ từ 2 nguyên tố.
C. Chỉ ừ 3 nguyên tố. D. Từ 2 nguyên tố trở lên
Câu 3 Hợp chất Alx(NO3)3 có phân tử khối là 213. Giá trị của x là:
A. 3
B. 2
C. 1
D. 4
C©u4: Ph©n tö khèi lµ khèi lîng cña ph©n tö tÝnh b»ng ®¬n vÞ nµo?
A. Gam
B. Kilogam
C. Gam hoÆc kilogam
D. §¬n vÞ cacbon
C©u 5: §¬n chÊt lµ chÊt t¹o nªn tõ:
A. mét chÊt
B. mét nguyªn tè ho¸ häc
C. mét nguyªn tö
D. mét ph©n tö
C©u 6: Dùa vµo dÊu hiªô nµo sau ®©y ®Ó ph©n biÖt ph©n tö cña ®¬n chÊt víi
ph©n tö cña hîp chÊt?
A. H×nh d¹ng cña ph©n tö
B. KÝch thíc cña ph©n tö
C. Sè lîng nguyªn tö trong ph©n tö
D. Nguyªn tö cïng lo¹i hay kh¸c lo¹i
C©u 7: Chän c©u ph¸t biÓu ®óng:
Hîp chÊt lµ chÊt ®îc cÊu t¹o bëi:
A. 2 chÊt trén lÉn víi nhau
B. 2 nguyªn tè ho¸ häc trë lªn
C. 3 nguyªn tè ho¸ häc trë lªn
D. 1 nguyªn tè ho¸ häc
C©u 8: C¸c d¹ng ®¬n chÊt kh¸c nhau cña cïng mét nguyªn tè ®îc gäi lµ c¸c
d¹ng:
A. ho¸ hîp
B. hçn hîp
C. hîp kim
D. thï h×nh
C©u 9: Mét nguyªn tè ho¸ häc tån t¹i ë d¹ng ®¬n chÊt th× cã thÓ:
A. chØ cã mét d¹ng ®¬n chÊt
B. chØ cã nhiÒu nhÊt lµ hai d¹ng ®¬n chÊt
C. cã hai hay nhiÒu d¹ng ®¬n chÊt
D. Kh«ng biÕt ®îc
C©u 10 §Ó t¹o thµnh ph©n tö cña mét hîp chÊt th× tèi thiÓu cÇn ph¶i cã bao
nhiªu lo¹i nguyªn tö?
A. 2 lo¹i
B. 3 lo¹i
C. 1 lo¹i
D. 4 lo¹i
C©u 11: Nguyªn tè X cã nguyªn tö khèi b»ng 3,5 lÇn nguyªn tö khèi cña
oxi. X lµ nguyªn tè nµo sau ®©y?
A. Ca
B. Na
C. K
D. Fe

C©u 12: Kim lo¹i M t¹o ra hi®roxit M(OH)3. Ph©n tö khèi cña oxit lµ 102.
Nguyªn tö khèi cña M lµ:
A. 24
B. 27
C. 56
D. 64
BÀI TẬP
1- Tính PTK của các chất sau: CuSO4, Fe2O3, Fe2(SO4)3, MgCO3,
Zn3(PO4)2, , NaHCO3, K2HPO4, Ba(NO3)2, Fe(OH)3, MgCl2. 8H2O
2- Hãy so sánh xem phân tử CuSO4, Fe2O3 nặng hay nhẹ hơn phân tử
Fe2(SO4)3, MgCO3, Zn3(PO4)2, , NaHCO3, K2HPO4 bao nhiêu lần?
2- Tính khối lượng bằng gam của 2N, 30N, 5O2, 2Fe2(SO4)3, 6MgCO3,
Zn3(PO4)2, 2NaHCO3, 10K2HPO4
4- Trong các chất dưới đây, hãy chỉ ra và giải thích chất nào là đơn chất , là
hợp chất
a- Khí clo có phân tử gồm 2 Cl liên kết với nhau
b- Axit photphoric có phân tử gồm 3H, 1P, 4O liên kết với nhau.
c- Chất đồng (II) sunfat có phân tử gồm 1Cu, 1S, 4O liên kết với nhau.
d- Khí nitơ có phân tử gồm 2 N liên kết với nhau
e- Đường có phân tử gồm 12C, 22H,11O liên kết với nhau.
5 - Phân tử 1 hợp chất gồm ng...
BÀI TẬP BUỔI 2
Câu 1 Đơn chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hóa học?
A. Từ 2 nguyên tố B. Từ 3 nguyên tố
C.Từ 2 nguyên tố trở lên D. Từ 1 nguyên tố
Câu 2 Hợp chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hóa
học?
A. Chỉ từ 1 nguyên tố B. Chỉ từ 2 nguyên tố.
C. Chỉ ừ 3 nguyên tố. D. Từ 2 nguyên tố trở lên
Câu 3 Hợp chất Al
x
(NO
3
)
3
có phân tử khối là 213. Giá trị của x là:
A. 3 B. 2 C. 1 D. 4
C©u4: Ph©n tö khèi lµ khèi lîng cña ph©n tö tÝnh b»ng ®¬n vÞ nµo?
A. Gam B. Kilogam
C. Gam hoÆc kilogam D. §¬n vÞ cacbon
C©u 5: §¬n chÊt lµ chÊt t¹o nªn tõ:
A. mét chÊt B. mét nguyªn tè ho¸ häc
C. mét nguyªn tö D. mét ph©n tö
C©u 6: Dùa vµo dÊu hiªô nµo sau ®©y ®Ó ph©n biÖt ph©n tö cña ®¬n chÊt víi
ph©n tö cña hîp chÊt?
A. H×nh d¹ng cña ph©n tö
B. KÝch thíc cña ph©n tö
C. Sè lîng nguyªn tö trong ph©n tö
D. Nguyªn tö cïng lo¹i hay kh¸c lo¹i
C©u 7: Chän c©u ph¸t biÓu ®óng:
Hîp chÊt lµ chÊt ®îc cÊu t¹o bëi:
A. 2 chÊt trén lÉn víi nhau B. 2 nguyªn tè ho¸ häc trë lªn
C. 3 nguyªn tè ho¸ häc trë lªn D. 1 nguyªn tè ho¸ häc
C©u 8: C¸c d¹ng ®¬n chÊt kh¸c nhau cña cïng mét nguyªn tè ®îc gäi lµ c¸c
d¹ng:
A. ho¸ hîp B. hçn hîp C. hîp kim D. thï h×nh
C©u 9: Mét nguyªn tè ho¸ häc tån t¹i ë d¹ng ®¬n chÊt th× cã thÓ:
A. chØ cã mét d¹ng ®¬n chÊt
B. chØ cã nhiÒu nhÊt lµ hai d¹ng ®¬n chÊt
C. cã hai hay nhiÒu d¹ng ®¬n chÊt
D. Kh«ng biÕt ®îc
C©u 10 §Ó t¹o thµnh ph©n tö cña mét hîp chÊt th× tèi thiÓu cÇn ph¶i cã bao
nhiªu lo¹i nguyªn tö?
A. 2 lo¹i B. 3 lo¹i C. 1 lo¹i D. 4 lo¹i
C©u 11: Nguyªn tè X cã nguyªn tö khèi b»ng 3,5 lÇn nguyªn tö khèi cña
oxi. X lµ nguyªn tè nµo sau ®©y?
A. Ca B. Na C. K D. Fe
Bài tập bồi dưỡng HSG hóa 8 - Trang 2
Bài tập bồi dưỡng HSG hóa 8 - Người đăng: Đoàn Văn Thanh An
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập bồi dưỡng HSG hóa 8 9 10 899