Ktl-icon-tai-lieu

bài tập cacbon

Được đăng lên bởi Giang
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 283 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP CHƯƠNG CACBON - SILIC
LÍ THUYẾT
Câu 1: Kim cương và than chì là các dạng:
A- đồng hình của cacbon
B- đồng vị của cacbon
C- thù hình của cacbon
D- đồng phân của cacbon
Câu 2:Cho dãy biến đổi hoá học sau: CaCO3  CaO  Ca(OH)2  Ca(HCO 3 )2  CaCO 3  CO 2
Điều nhận định nào sau đây đúng:
A- Có 2 phản ứng oxi hoá- khử
B- Có 3 phản ứng oxi hoá- khử
C- Có 1 phản ứng oxi hoá- khử
D- Khong có phản ứng oxi hoá- khử
Câu 3:Khí CO2 điều chế trong phòng TN thường lẫn khí HCl.Để loại bỏ HCl ra khỏi hổn hợp,ta dùng
A- Dung dịch NaHCO3 bão hoà
B- Dung dịch Na 2CO3 bão hoà
C- Dung dịch NaOH đặc
D- Dung dịch H 2SO4 đặc
Câu 4:Để phòng nhiễm độc CO,là khí không màu,không mùi,rất độc người ta dùng chất hấp thụ là
A- đồng(II) oxit và mangan oxit
B- đồng(II) oxit và magie oxit
C- đồng(II) oxit và than hoạt tính
D- than hoạt tính
Câu 5:Nhận định nào sau đây về muối cacbonat là đúng: Tất cả muối cacbonat đều
A- tan trong nước
B- bị nhiệt phân tạo ra oxit kim loại và cacbon dioxit
C- bị nhiệt phân trừ muối cacbonat của kim loại kiềm
D- không tan trong nước
Câu 6:Hiện tượng xảy ra khi trộn dd Na2CO3 với dd FeCl3 là
A- Xuất hiện kết tủa màu đỏ nâu
B- Có bọt khí thoát ra khỏi dd
C- Xuất hiện kết tủa màu lục nhạt
D- A và B đúng
Câu 7:Trong các phản ứng hoá học sau đây,phản ứng nào sai
A- SiO 2  4HF  SiF4  2H 2 O
B- SiO 2  4HCl  SiCl 4  2H 2 O
0

0

C- SiO 2  2C t  Si 2CO
D- SiO 2  2Mg t  Si 2MgO
Câu 8:Tính khử của C thể hiện ở phản ứng nào sau đây
0
0
A- CaO  3C t CaC
B- C  2H 2 t CH 4
 2 CO
0

0

C- C  CO 2 t 2CO
D- 4Al  3C t
Al 4 C 3
Câu 9:Tính oxi hoá và tính khử của cacbon cùng thể hiện ở phản ứng nào sau đây
0
0
A- CaO  3C t CaC
B- C  2H 2 t CH 4
 2 CO
0

0

C- C  CO 2 t 2CO
D- 4Al  3C t
Al 4 C 3
Câu 10:Khi đun nóng dd canxi hidrocacbonat thì có kết tủa xuất hiện.Tổng các hệ số trong phương trình hoá học của
phản ứng là
A- 4
B- 5
C- 6
D- 7
Câu 11:Có 3 muối dạng bột NaHCO3,Na2CO3 và CaCO3.Chọn hoá chất thích hợp để nhận biết mỗi chất
A- Quỳ tím
B- Phenolphtalein
C- Nước và quỳ tím
D- Axit HCl và quỳ tím
Câu 12:Cặp chất nào sau đây không tồn tại trong cùng một dd:
A- NaHCO3vµ BaCl 2
B- Na 2 CO3vµ BaCl 2
C- NaHCO3vµ NaCl
Câu 13:Phản ứng nào sau đây không xảy ra
0
A- CaCO3 t 
CaO CO2
0

D- NaHCO3vµ CaCl 2
B- MgCO3

t0

MgO

CO 2
0

C- 2NaHCO3 t
D- Na 2 CO3 t
Na 2CO3 
CO 2 H 2 O
Na
 2 O CO 2
Câu 14: Chỉ dùng thêm thuốc thử nào để nhận biết 3 lọ mất mhãn chứa các dung dịch H 2SO4,BaCl2,Na2CO3.
A- Quỳ tím
B- dd AgNO 3
C- dd N...
BÀI TẬP CHƯƠNG CACBON - SILIC
LÍ THUYẾT
Câu 1: Kim cương và than chì là các dạng:
A- đồng hình của cacbon B- đồng vị của cacbon
C- thù hình của cacbon D- đồng phân của cacbon
Câu 2:Cho dãy biến đổi hoá học sau:
3 2 3 2 3 2
CaCO CaO Ca(OH) Ca(HCO ) CaCO CO
Điều nhận định nào sau đây đúng:
A- Có 2 phản ứng oxi hoá- khử B- Có 3 phản ứng oxi hoá- khử
C- Có 1 phản ứng oxi hoá- khử D- Khong có phản ứng oxi hoá- khử
Câu 3:Khí CO
2
điều chế trong phòng TN thường lẫn khí HCl.Để loại bỏ HCl ra khỏi hổn hợp,ta dùng
A- Dung dịch NaHCO
3
bão hoà B- Dung dịch Na
2
CO
3
bão hoà
C- Dung dịch NaOH đặc D- Dung dịch H
2
SO
4
đặc
Câu 4:Để phòng nhiễm độc CO,là khí không màu,không mùi,rất độc người ta dùng chất hấp thụ là
A- đồng(II) oxit và mangan oxit B- đồng(II) oxit và magie oxit
C- đồng(II) oxit và than hoạt tính D- than hoạt tính
Câu 5:Nhận định nào sau đây về muối cacbonat là đúng: Tất cả muối cacbonat đều
A- tan trong nước B- bị nhiệt phân tạo ra oxit kim loại và cacbon dioxit
C- bị nhiệt phân trừ muối cacbonat của kim loại kiềm D- không tan trong nước
Câu 6:Hiện tượng xảy ra khi trộn dd Na
2
CO
3
với dd FeCl
3
A- Xuất hiện kết tủa màu đỏ nâu B- Có bọt khí thoát ra khỏi dd
C- Xuất hiện kết tủa màu lục nhạt D- A và B đúng
Câu 7:Trong các phản ứng hoá học sau đây,phản ứng nào sai
A-
2 4 2
SiO 4HF SiF 2H O
B-
2 4 2
SiO 4HCl SiCl 2H O
C-
0
t
2
SiO 2C Si 2CO 
D-
0
t
2
SiO 2Mg Si 2MgO 
Câu 8:Tính khử của C thể hiện ở phản ứng nào sau đây
A-
0
t
2
CaO 3C CaC CO 
B-
0
t
2 4
C 2H CH 
C-
0
t
2
C CO 2CO 
D-
0
t
4 3
4Al 3C Al C 
Câu 9:Tính oxi hoá và tính khử của cacbon cùng thể hiện ở phản ứng nào sau đây
A-
0
t
2
CaO 3C CaC CO 
B-
0
t
2 4
C 2H CH 
C-
0
t
2
C CO 2CO 
D-
0
t
4 3
4Al 3C Al C 
Câu 10:Khi đun nóng dd canxi hidrocacbonat thì có kết tủa xuất hiện.Tổng các hệ số trong phương trình hoá học của
phản ứng là
A- 4 B- 5 C- 6 D- 7
Câu 11:Có 3 muối dạng bột NaHCO
3
,Na
2
CO
3
và CaCO
3
.Chọn hoá chất thích hợp để nhận biết mỗi chất
A- Quỳ tím B- Phenolphtalein C- Nước và quỳ tím D- Axit HCl và quỳ tím
Câu 12:Cặp chất nào sau đây không tồn tại trong cùng một dd:
A-
B-
2 3 2
Na CO vµ BaCl
C-
3
NaHCO vµ NaCl
D-
3 2
NaHCO vµ CaCl
Câu 13:Phản ứng nào sau đây không xảy ra
A-
0
t
3 2
CaCO CaO CO
B-
0
t
3 2
MgCO MgO CO
C-
0
t
3 2 3 2 2
2NaHCO Na CO CO H O
D-
0
t
2 3 2 2
Na CO Na O CO
Câu 14: Chỉ dùng thêm thuốc thử nào để nhận biết 3 lọ mất mhãn chứa các dung dịch H
2
SO
4
,BaCl
2
,Na
2
CO
3
.
A- Quỳ tím B- dd AgNO
3
C- dd N
2
CO
3
D- Tất cả đều sai
Câu 15:Cacbon phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?
A-
2
Na O,NaOH,HCl
B-
3 3
Al,HNO ®Æc,KClO
C-
2 2 3 3
Ba(OH) , Na CO ,CaCO
D-
4 3
NH Cl,KOH, AgNO
Câu 16:Si phản ứng với tấc cả các chất trong dãy nào sau đây
A-
4 2 2 4
CuSO ,SiO , H SO lo·ng
B-
2
F ,Mg,NaOH
C-
3 3 3
HCl,Fe(NO ) ,CH COOH
D-
2 3 3 4
Na SiO ,Na PO ,NaCl
Câu 17:Để phân biệt CO
2
và SO
2
có thể dùng
A- dd Ca(OH)
2
B- dd Br
2
C- dd NaOH D- dd KNO
3
Câu 18:Cho 4 chất rắn NaCl,Na
2
CO
3
,CaCO
3
,BaSO
4
.Chỉ dùng thêm một cặp chất nào dưới đây để nhận biết
bài tập cacbon - Trang 2
bài tập cacbon - Người đăng: Giang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
bài tập cacbon 9 10 852