Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập chất béo

Được đăng lên bởi thuhongpham98
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1313 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập chất béo
Trắc nghiệm khách quan
Câu 1 : Công thức nào là của Tripanmitin ?
A. (C15H31COO)3C3H5 B. (C17H35COO)3C3H5 C. (C17H33COO)3C3H5 D. (C17H31COO)3C3H5
Câu 2 : Công thức nào là của Tristearin ?
A. (C17H33COO)3C3H5 B. (C17H31COO)3C3H5 C. (C15H31COO)3C3H5 D. (C17H35COO)3C3H5
Câu 3 : Công thức nào là của Triolein ?
A. (C15H31COO)3C3H5 B. (C17H35COO)3C3H5 C. (C17H33COO)3C3H5 D. (C17H31COO)3C3H5
Câu 4 : Công thức nào là của Trilinolein ?
A. (C17H33COO)3C3H5 B. (C17H31COO)3C3H5 C. (C15H31COO)3C3H5 D. (C17H35COO)3C3H5
Câu 5 : Trong các công thức sau, công thức nào đúng với chất béo ?
A. C3H5(OCOC4H9)3 B. C3H5(OCOCH3)3 C. C3H5(COOC17H35)3 D.C3H5(OCOC17H33)3
Câu 6 : Muối Na, K của axit béo được gọi là
A. Muối hữu cơ
B. Este

C. Lipit

D. xà phòng

Câu 7 : Khi thủy phân Tripanmitin trong môi trường axit ta thu được
A. Axit panmitic và etilen glicol
C. Axit stearic và Glixerol
B. Axit panmitic và xà phòng
D. Axit panmitic và glixerol
Câu 8 : Khi thủy phân Tristearin trong môi trường kiềm ta thu được
A. C17H31COONa và C3H5(OH)3
C. C17H33COONa và C3H5(OH)3
B. C17H35COONa và C2H4(OH)2
D. C17H35COONa và C3H5(OH)3
Câu 9 : Khi thủy phân Triolein trong môi trường axit ta thu được
A. Axit oleic và glixerol
C. Axit oleic và phenol
B. Axit linoleic và glixerol
D. Axit oleic và etilen glicol
Câu 10 : Khi xà phòng hóa Trilinolein ta thu được glixerol và
A. Axit linoleic
B. C17H31COONa
C. Axit oleic

D. Axit axetic

Câu 11 : Dầu thực vật khi để lâu có mùi khó chịu và độc hại là do sự xuất hiện của
A. Glixerol
B. Xà phòng
C. Muối hữu cơ
D. Andehit
Câu 12 : Cho các nhận định sau, nhận định nào đúng khi nói về chất béo ?
(1) Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước và tan nhiều trong các dung môi hữu cơ
(2) Chất béo của động vật hay thực vật đều ở thể lỏng
(3) Dầu ăn (neptune) và dầu mỡ bôi trơn (castrol) có cùng thành phần nguyên tố
(4) Chất béo là trieste của glixerol và các axit béo
(5) Triolein có phân tử khối bằng 806 đvC
(6) Công thức của tristearin là (C17H35COO)3C3H5
A. (1),(2),(3),(5),(6) B. (1),(3),(4),(5),(6) C. (1),(4),(6) D. (2),(3),(5)
Câu 13 : Cho các chất lỏng sau : axit axetic, glixerol, triolein. Để phân biệt chúng ta chỉ có thể dùng

A. Nước và quỳ tím

B. Nước và dd NaOH

C. Chỉ dùng dd NaOH

D. Nước Brom

Câu 14 : Phát biểu nào sau đây không chính xác ?
A. Khi hidro hóa chất béo lỏng sẽ thu được chất béo rắn
B. Khi thủy phân chất béo trong môi trường kiềm sẽ thu được xà phòng và glixerol
C. Khi thủy phân các chất béo trong môi trường axit sẽ thu đ...
Bài tập chất béo
Trắc nghiệm khách quan
Câu 1 : Công thức nào là của Tripanmitin ?
A. (C15H31COO)3C3H5 B. (C17H35COO)3C3H5 C. (C17H33COO)3C3H5 D. (C17H31COO)3C3H5
Câu 2 : Công thức nào là của Tristearin ?
A. (C17H33COO)3C3H5 B. (C17H31COO)3C3H5 C. (C15H31COO)3C3H5 D. (C17H35COO)3C3H5
Câu 3 : Công thức nào là của Triolein ?
A. (C15H31COO)3C3H5 B. (C17H35COO)3C3H5 C. (C17H33COO)3C3H5 D. (C17H31COO)3C3H5
Câu 4 : Công thức nào là của Trilinolein ?
A. (C17H33COO)3C3H5 B. (C17H31COO)3C3H5 C. (C15H31COO)3C3H5 D. (C17H35COO)3C3H5
Câu 5 : Trong các công thức sau, công thức nào đúng với chất béo ?
A. C3H5(OCOC4H9)3 B. C3H5(OCOCH3)3 C. C3H5(COOC17H35)3 D.C3H5(OCOC17H33)3
Câu 6 : Muối Na, K của axit béo được gọi là
A. Muối hữu cơ B. Este C. Lipit D. xà phòng
Câu 7 : Khi thủy phân Tripanmitin trong môi trường axit ta thu được
A. Axit panmitic và etilen glicol C. Axit stearic và Glixerol
B. Axit panmitic và xà phòng D. Axit panmitic và glixerol
Câu 8 : Khi thủy phân Tristearin trong môi trường kiềm ta thu được
A. C17H31COONa và C3H5(OH)3 C. C17H33COONa và C3H5(OH)3
B. C17H35COONa và C2H4(OH)2 D. C17H35COONa và C3H5(OH)3
Câu 9 : Khi thủy phân Triolein trong môi trường axit ta thu được
A. Axit oleic và glixerol C. Axit oleic và phenol
B. Axit linoleic và glixerol D. Axit oleic và etilen glicol
Câu 10 : Khi xà phòng hóa Trilinolein ta thu được glixerol và
A. Axit linoleic B. C17H31COONa C. Axit oleic D. Axit axetic
Câu 11 : Dầu thực vật khi để lâu có mùi khó chịu và độc hại là do sự xuất hiện của
A. Glixerol B. Xà phòng C. Muối hữu cơ D. Andehit
Câu 12 : Cho các nhận định sau, nhận định nào đúng khi nói về chất béo ?
(1) Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước và tan nhiều trong các dung môi hữu cơ
(2) Chất béo của động vật hay thực vật đều ở thể lỏng
(3) Dầu ăn (neptune) và dầu mỡ bôi trơn (castrol) có cùng thành phần nguyên tố
(4) Chất béo là trieste của glixerol và các axit béo
(5) Triolein có phân tử khối bằng 806 đvC
(6) Công thức của tristearin là (C17H35COO)3C3H5
A. (1),(2),(3),(5),(6) B. (1),(3),(4),(5),(6) C. (1),(4),(6) D. (2),(3),(5)
Câu 13 : Cho các chất lỏng sau : axit axetic, glixerol, triolein. Để phân biệt chúng ta chỉ có thể dùng
Bài tập chất béo - Trang 2
Bài tập chất béo - Người đăng: thuhongpham98
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập chất béo 9 10 472